موضوعات = متون عرفانی
جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور


چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 39-66

10.22099/jba.2014.1953

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 161-186

10.22099/jba.2014.1956

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

10.22099/jba.2014.1573

حسین آقاحسینی؛ راضیه حجتی زاده