موضوعات = نقد
تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 129-148

10.22099/jba.2018.29863.3054

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-140

10.22099/jba.2018.29195.2990

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی


ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-104

10.22099/jba.2018.28558.2935

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-46

10.22099/jba.2017.3763

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-150

10.22099/jba.2016.3564

محسن ذوالفقاری؛ حجت الله کرمی


بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 171-190

10.22099/jba.2016.3566

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد