دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سبک استدلال‌ورزی پروین اعتصامی در مناظره‌های وی برمبنای نظریه تولمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22099/jba.2019.32472.3299

ویدا سبزواری بیدختی؛ سعید روزبهانی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمد داودی


2. آمیختگی استعاره با پارادوکس در شعر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22099/jba.2019.34768.3515

عبدالحمید صادق پور؛ جلیل نظری؛ محمدرضا معصومی


3. تحلیل کاربستِ عناصرِ ادبیات عامه در شعر احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35021.3545

غلامرضا کافی


4. حیران مست یا هوشیار حیران؟ «بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مولوی و شمس دربارة سکر و حیرت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35371.3573

سمانه السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


5. تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در مثنوی (بررسی موردی: قصه اهل سبا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.35052.3548

سیدمحمد دشتی؛ مژگان متوسل؛ طاهره موسوی


6. کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22099/jba.2020.32259.3282

عباس باقری؛ محمد مهدی پور؛ ابراهیم رنجبر؛ اسدالله واحد


7. وجوه فکری و اجتماعی حملۀ حیدری راجی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22099/jba.2020.34112.3444

سعید شفیعیون؛ اصغر افشاری


8. تحلیل مربّع تنشی طنز در فرآیند نشانه معناشناسی شعری از ابوالقاسم حالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35082.3552

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمّدرضا صرفی


10. «مقایسه‌ی شروح نقد نیازی و لطیفه‌ی غیبی بر غزلیات حافظ بر اساس نظریه‌ی دریافت یاوس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22099/jba.2020.34193.3451

مرتضی محسنی؛ آتنا ریحانی


11. «کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) و پیرنگ در منظومهی ویس و رامین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35333.3567

آنیتا خالقی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالناصر نظریانی


12. مقاله کوتاه : تلک / طاق / تاک / تاگ ؟ بررسی کلمه ای در گرشاسب نامه اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22099/jba.2020.33608.3550

اصغر ابراهیمی وینیچه؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری


13. مجموعة‏الشعرای فضلی نمنگانی و تبیین اهمیت آن در نگارش تاریخ شعر فارسی در ماوراءالنهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22099/jba.2020.35776.3613

ابراهیم خدایار


14. آگاهی‌های تازه در باره ی «زگهواره تا گور دانش بجوی» و سراینده‌ی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22099/jba.2020.36002.3652

حمیدرضا فهندژسعدی


15. عطار نیشابوری و باز آفرینی خویش از طریق شخصیت حلاج و شیخ صنعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35560.3594

مهدی محبتی


16. دگرگونی‌های ایدئولوژیک در دیوان ملک الشعرای بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jba.2020.35631.3600

مجتبی مجرد


17. پیشنهادهایی برای ضبطِ برخی واژگان و ترکیبات در حدیقه‌الحقیقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

10.22099/jba.2020.35589.3598

سیدمهدی طباطبایی


18. سیمای معشوق در شعر محجوبه هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22099/jba.2020.36009.3638

عباس نیکبخت؛ علیرضا پودینه


19. بررسی زمینه‌های فرهنگی و گفتمانی شکل‌گیری هویت در شعر عقاب خانلری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22099/jba.2020.35746.3612

منصور رحیمی؛ سیداحمد پارسا


20. معرفی، تصحیح و واکاوی یک بیت تازه‌ی منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.22099/jba.2020.35788.3614

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی


21. جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه سعدی در نظام فکری شهیدمطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36196.3659

جعفر فسائی؛ نجمه دری


22. مقاله کوتاه: سندی نویافته دربارۀ سرایندۀ سام‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.37810.3833

رضا غفوری


23. بررسی و تحلیل کارکرد صفت در غزل‌های طنز و حسب‌ حال حافظ بر اساس تئوری ارزیابی نقشگرای هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36408.3681

مژگان پهلوانی؛ منوچهر تشکری؛ نصرا... امامی


24. بررسی و تطبیق ساختار و درون‌مایه‌ی اسرارنامه‌ و مخزن الاسرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.34970.3542

فاطمه طوبایی؛ نجف جوکار


25. بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است (بررسی آماری و تحلیلی واژگان جنگی و حماسی در غزلیات سعدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36516.3694

زهرا انصاری؛ اسداله نوروزی؛ مریم قره خانیان


26. تحلیل لوگوس (زبان) در مثنوی و غزلیات شمس با رویکرد هستی‌شناسانة هایدگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22099/jba.2020.36712.3712

فرزاد بالو؛ رضا رضاپور


27. فرهنگ‌آفرینی سنایی در ساحت قلندری با تکیه بر قصائد او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36934.3737

سید محمد هادی حسینی؛ محمد یوسف نیری


28. بررسی ترجمة انگلیسی غزلی از حافظ بر پایة برداشت درست از متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22099/jba.2020.37274.3770

شیرین رزمجو بختیاری


29. بررسی و تحلیل دشواری‌های اسرارنامه‌ی عطّار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22099/jba.2020.36942.3738

سعاد سواری؛ بهاءالدین اسکندری


30. نگاهی به یک منطقه سکوت در شعر شفیعی‌کدکنی: زن (براساس آرای پیر ماشری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22099/jba.2020.37660.3816

سعید کریمی قره‌بابا


31. متن شناسی دلگشانامۀ ارجمند کشمیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22099/jba.2020.37576.3804

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی


32. رهیافت‌هایی به مفهوم و خاستگاه «طنین» در شعر و اندیشه‌ی طاهره صفارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22099/jba.2020.37723.3825

منوچهر جوکار؛ قدرت قاسمی پور؛ بهمن ساکی


33. بررسی و تحلیل ردپای چشم رنگی یا غیر سیاه در ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22099/jba.2020.37239.3763

محمدحسین کرمی


34. ضرورت تصحیح مجدد دیوان فغانی شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22099/jba.2021.38847.3905

فاطمه طوبایی؛ محمدحسین حبیب آگهی


35. تحلیل «قصه ی سیمرغ» در منطق الطیر بر مبنای خوانش های پَسامدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22099/jba.2021.35695.3604

محمد خسروی شکیب


36. تحلیل انتقادی گفتمان شیعی در شعر فارسی از رودکی تا غضائری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.39049.3923

حسن اکبری بیرق؛ رضا نیکو


37. بازیچ یا شیشه بازیچ چیست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.38370.3868

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


38. ‌بازشناسی ستی‌نامه‌ها و ‌ستی‌واره‌های منظوم فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.37517.3798

محسن محجوبی؛ محمد هادی خالق زاده؛ کتایون نمیرانیان