دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضرورت تصحیح مجدد «مثنویّات ستّه» شاه داعی الله شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22099/jba.2022.41297.4095

خدیجه کیانی؛ محسن محمدی فشارکی


شعر عملی: احضار تن، اصالت صدا و قید حضور در فعل پیکره ی تام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22099/jba.2022.42864.4198

لیلی گله داران


پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22099/jba.2022.42101.4149

امیر مقدم متقی؛ صفورا نظری؛ مسعود باوان پوری


تحلیل و صورت بندی رمانتیسم اجتماعی در شعر گل خسار صفی اوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22099/jba.2022.43925.4250

ابراهیم خدایار؛ عاطفه هومان


نقد تصحیح دیوان رفیع‌الدّین لنبانی اصفهانی و تصحیح دگربارۀ بعضی از ابیات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22099/jba.2022.44208.4261

لیلا شوقی


أسیب‌شناسی کتاب‌های أموزشی عروض مدارس و دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22099/jba.2022.44132.4256

عبدالخالق پرهیزی


مقاله کوتاه: یادگار: اصطلاحی دیوانی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.44844.4301

نادره نفیسی


تکمله‌ای بر دیوان بسحاق اطعمۀ شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22099/jba.2022.44609.4281

شهره معرفت


تصحیح و گزارش ابیاتی از دیوان کبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22099/jba.2022.44926.4304

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


پندنامه منظوم انوشیروان و انتساب آن به امیر حکیم برهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22099/jba.2022.44376.4269

مهدی دهرامی؛ روح الله خادمی


تحلیل صحّت انتساب دیوان خطایی به شاه اسماعیل اوّل صفوی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22099/jba.2023.44249.4263

ابراهیم دانش؛ سجاد حسینی


مقاله کوتاه: «این عروس» یا «إبن عِرس»؟ تصحیح بیتی از دیوان خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.45204.4329

حمید آقاجانی


نگاهی به غم عشق و هویت مظلوم در غزل‌های حیران دُنبُلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.44818.4296

رویین تن فرهمند