نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • آیدنلو، سجاد غیبت بهرام گور (بررسی مضمونی حماسی- اساطیری در روایاتِ پایانِ زندگیِ بهرام پنجم ساسانی) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 27-60]

ا

 • احمدیانی پی، محمدهادی تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 181-210]
 • احمدی پور اناری، زهره جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 1-20]
 • استادزاده، زهرا بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 61-82]
 • اکرمی، محمدرضا عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 21-30]
 • امامی، نصرالله ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • امانت، محمد حسین بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • امین، احمد تحلیل ساختار تخیلی داستان «تشنه و دیوار» مثنوی براساس ساختارهای نظام تخیل در آرای ژیلبر دوران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 51-70]
 • ایشانی، طاهره بررسی تطبیقی ساخت موضوعیِ رباعیات اصیل خیام با برخی رباعیات منسوب به وی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 31-50]

پ

 • پارسا، سید احمد بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه» در سروده‌های مهدی اخوان ثالث [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-110]
 • پوده، آزاده بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • پورشعبان، سارا تحلیل ساختار تخیلی داستان «تشنه و دیوار» مثنوی براساس ساختارهای نظام تخیل در آرای ژیلبر دوران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 51-70]

ت

 • توفیقی، حسن استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 25-46]

ج

 • جابری، ناصر شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-62]
 • جاهدجاه، عباس بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • جلالی، محمد امیر «خیال» و «ترک ادب شرعی» (تبیین رابطۀ مضامین مبتنی بر ترک ادب شرعی در متون تغزّلی، با مقولۀ خیال) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 153-178]

ح

 • حسام پور، سعید معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • حقیقی، شهین بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 47-70]
 • حیدری، حسین بررسـی تطبیقی و آماری نیایش‌ها در نخستین منظومه ایرانیان (گاهان) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 63-86]
 • حیدری، مرتضی کاربرد آرای پیرس در مطالعة نشانه‌های الفبایی دیوان شاعران (مطالعة موردی: دیوان انوری) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-130]
 • حیدری جامع بزرگی، فهیمه ویژگی‌های سبکی زبان نیما یوشیج در منظومه‌ قلعه‌ سقریم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 113-138]

خ

 • خاتمی، سید هاشم استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 71-94]
 • خانیان، الهه بررسـی تطبیقی و آماری نیایش‌ها در نخستین منظومه ایرانیان (گاهان) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 63-86]
 • خرم آبادی، بنت الهدی بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 61-82]
 • خلج، رضا بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه» در سروده‌های مهدی اخوان ثالث [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-110]

ذ

 • ذوالفقاری، محسن تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 131-150]

ر

 • رضائی، مهدی استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 71-94]
 • رضایی، بهمن ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • رضایی، لیلی بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • رضایی لاکسار، حسین بررسی تطبیقی ساخت موضوعیِ رباعیات اصیل خیام با برخی رباعیات منسوب به وی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 31-50]
 • رضی، احمد پیوندهای بینامتنی منظومه‌ی «آرش کمان‌گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان‌ثالث [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 157-180]
 • رعیت نژاد، فاطمه بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 129-152]
 • روزبه، محمدرضا نقد شعر و شاعران در سروده های شفیعی کدکنی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 111-130]
 • ریاحی زمین، زهرا بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 131-156]

س

 • سعیدی، عبدالرضا معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • سواری، سعاد جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 71-104]

ش

 • شکیبا، ابوالفضل استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 25-46]

ص

ظ

 • ظهیری ناو، بیژن بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 61-82]
 • ظهیری ناو، بیژن نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]

ع

 • عبداله زاده، حسن بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]

غ

 • غفوری، رضا بررسی چند اشاره‌ی نادر و یگانه در منظومه‌ی زرّین‌قبا‌نامه [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 191-214]
 • غفوری، رضا بررسی روایتی منظوم از پایان زندگی برزو [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 105-128]

ف

 • فئوادی، طاهره بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 131-156]
 • فولادی، غلامرضا ویژگی‌های سبکی زبان نیما یوشیج در منظومه‌ قلعه‌ سقریم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 113-138]

ق

 • قاسمی، علیرضا پیوندهای بینامتنی منظومه‌ی «آرش کمان‌گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان‌ثالث [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 157-180]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-62]

ک

 • کافی، غلامرضا بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 129-152]
 • کرمی، حجت الله تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 131-150]
 • کرمی، محمدحسین بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 47-70]

گ

 • گلی زاده، پروین جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 71-104]

م

 • محمد حسنی صغیری، زهرا نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • مرادی، محمد تنوع متمایز رنگ در اشعار حسین منزوی و تحلیل جلوه‏های نوآورانه و تقلیدی آن [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 139-166]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا «خیال» و «ترک ادب شرعی» (تبیین رابطۀ مضامین مبتنی بر ترک ادب شرعی در متون تغزّلی، با مقولۀ خیال) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 153-178]
 • معدن کن، معصومه بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]

ن

 • نبوی، سمیه بررسی روابط خسرو‌پرویز با شهر‌بَراز بر اساس منابع تاریخی و شاهنامه [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 179-198]
 • نحوی، اکبر بررسی روابط خسرو‌پرویز با شهر‌بَراز بر اساس منابع تاریخی و شاهنامه [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 179-198]
 • نیکداراصل، محمدحسین تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 181-210]

و

 • واحد، اسدالله بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 151-170]
 • واحد، اسداله بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • واردی، زرین تاج بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]