نمایه نویسندگان

آ

 • آبشیرینی، اسد بررسی تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • آقا بابایی خوزانی، زهرا شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]

ا

 • احمدی، شهرام بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • اسکویی، نرگس مکاشفات پیشگویانه در اشعار حافظ شیرازی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • افراخته، اله یار کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-168]
 • امامی، نصرالله بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 23-46]

ب

 • بالو، فرزاد بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 19-38]
 • بختیاری، مریم هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود ابیات بر پایه‌ی عنصر تضاد و تقابل [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-188]
 • بشیریان، فرهاد نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی کدکنی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • بهنام فر، محمد داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 141-166]

پ

 • پورابراهیم، شیرین استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 49-66]
 • پورمختار، محسن  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 39-56]
 • پیروز، غلامرضا تحلیل منطق الطیر و مصیبت نامه‌ی عطار نیشابوری بر اساس نظریه‌ی سازنده گرایی ویگوتسکی و برونر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

ج

 • جابری، ناصر مطالعۀ بینامتنی تمثیل در معارف بهاءولد و مثنوی مولانا [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 45-68]
 • جباره ناصرو، عظیم مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 67-86]
 • جمالی، صدیقه «زن ستایی در شعر فارسی: بررسی و تحلیل ستایش ممدوحان زن در قصاید مدحی» [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-144]
 • جوکار، منوچهر بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 23-46]

ح

 • حاجبی، احمد بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی‌سرودة « آدورون»1 و « مِشِی نازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-96]
 • حیدری، مریم شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]

خ

 • خجسته، فرامرز بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی‌سرودة « آدورون»1 و « مِشِی نازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-96]

د

 • دری، نجمه بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی‌سرودة « آدورون»1 و « مِشِی نازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-96]
 • دلاور، پروانه بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]

ذ

 • ذاکری، گیتا آوا و معنا در شاهنامه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • ذوالفقاری، حسن شیوه های اجرایی اشعار محلی در ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 69-92]

ر

 • رئیسی، احسان آسیب شناسی شروح مثنوی از حیث بی توجهی به سنت عرفانی مولانا [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 93-116]
 • رزاقپور، مرتضی نگاهی به تصحیح منظومة همای و همایون به اهتمام کمال عینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 167-182]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 169-184]
 • رعیت حسن آبادی، علیرضا نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 87-116]
 • رعیت حسن آبادی، علیرضا الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • رمضان زاده لک، محمود بررسی و تحلیل فرایندهای فرانقش اندیشگانی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» اثر فروغ فرخزاد در چارچوب نظریه‌ی نقش گرای هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • روشن، بلقیس استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 49-66]

ز

 • زرین کمر، رضا تأثیر بافت بر هویت؛ بررسی رویکرد سعدی نسبت به مواجهه با «دیگری» در گلستان و غزلیات [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 77-98]
 • زیورعالم، احسان بررسی تطبیقی شخصیت «زن پارسا»ی عطار و «ورتا»ی پرده نئی از بهرام بیضایی براساس نظریه ارسطو [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 99-118]

ش

 • شایان سرشت، اکبر نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی کدکنی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • شعبانلو، علی رضا آوا و معنا در شاهنامه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]

ص

 • صابر، زینب تبیین معناهای نازیباشناسانه ی بیماری، رنج و مرگ در اشعار نیما یوشیج [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 117-138]
 • صفایی، مژگان بررسی و تحلیل فرایندهای فرانقش اندیشگانی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» اثر فروغ فرخزاد در چارچوب نظریه‌ی نقش گرای هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]

ع

 • عابدی، مهدیه استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 49-66]
 • عادل، سید محمدرضا بررسی و تحلیل فرایندهای فرانقش اندیشگانی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» اثر فروغ فرخزاد در چارچوب نظریه‌ی نقش گرای هلیدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]

غ

 • غریب، مصطفی داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 141-166]
 • غفوری، رضا نگرشی به شهریارنامه و دورۀ سرایش آن [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • غفوری، عفت سادات تحلیل منطق الطیر و مصیبت نامه‌ی عطار نیشابوری بر اساس نظریه‌ی سازنده گرایی ویگوتسکی و برونر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

ف

ک

 • کرمی، محمدحسین «زن ستایی در شعر فارسی: بررسی و تحلیل ستایش ممدوحان زن در قصاید مدحی» [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 121-144]
 • کوهنورد، رقیه (پریچهر) مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 67-86]

م

 • مالمیر، تیمور کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزلیات حافظ [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • محسنی، مرتضی تأثیر بافت بر هویت؛ بررسی رویکرد سعدی نسبت به مواجهه با «دیگری» در گلستان و غزلیات [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 77-98]
 • مدرسی، فاطمه کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-168]
 • معلمی، محمدمهدی نگاهی به تصحیح منظومة همای و همایون به اهتمام کمال عینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 167-182]
 • میرقادری، سید فضل الله بررسی تطبیقی شخصیت «زن پارسا»ی عطار و «ورتا»ی پرده نئی از بهرام بیضایی براساس نظریه ارسطو [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 99-118]
 • میرهاشمی، طاهره بررسی نقش نشانه‌های سجاوندی در شعرهای نیمایی مهدی اخوان ثالث [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 139-162]

ن

 • نجاری، حسین بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 169-184]
 • نیک فر، مرجان بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 19-38]

و

 • وفایی، عباسعلی تأثیر مکرّرها در ایجاد لحن در غزلیّات شمس از دیدگاه فرمالیستی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 163-180]

ی

 • یاوری، فاطمه تأثیر مکرّرها در ایجاد لحن در غزلیّات شمس از دیدگاه فرمالیستی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 163-180]
 • یوسفی، محمدرضا هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود ابیات بر پایه‌ی عنصر تضاد و تقابل [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-188]