تماس با ما

نشانی: شیراز، پردیس دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله بوستان ادب (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، صندوق پستی: 1119، کدپستی: 71945.

جهت ارتباط با دفتر مجله و مدیر اجرایی فقط از طریق پست الکترونیک زیر :

پست الکترونیک: boostan@rose.shirazu.ac.ir اقدام نمایید.

برای اشتراک نسخه های چاپی مجله لطفا برای اشتراک هر شماره برای دانشجویان، هیأت علمی ، کتابخانه‌ها: 100000 ریال و سالانه 400000 ریال به حساب 5698759782 بانک ملت به نام  دانشگاه شیراز-مجلات با شماره شناسه مربوط به مجله شعر پژوهی: 2400080204100 واریز نموده و فیش مربوطه را به همراه آدرس پستی و کدپستی 10 رقمی به ایمیل مجله boostan@rose.shirazu.ac.ir ارسال نمایید. تلفن: 36134287