اعضای هیات تحریریه

سردبیر

کاووس حسن لی

زبان و ادبیات فارسی استاد - دانشگاه شیراز

kavooshassanligmail.com

مدیر اجرایی

صدیقه محمدی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل کارشناس ، دانشگاه شیراز

saeideh12yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

h.aghahosainigmail.com

نصراله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

nasemamiyahoo.com

نجف جوکار

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

n.jowkaryahoo.com

سعید حسام پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه شیراز

shessampouryahoo.com

زهرا ریاحی زمین

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه شیراز

zriahishirazu.ac.ir

اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

ak.sayadyahoo.com

منیژه عبدالهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

manijeh.abdolahigmail.com

محمدحسین کـرمی

زبان و ادبیات فارسی اسـتاد زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه شـیراز

mhkaramirose.shirazu.ac.ir

میرجلال الدین کزازی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

kazzaziyahoo.com

علی گوزل یوز

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول ترکیه

guzelyuzgmail.com

علی محمدی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه همدان

khoshandam.ali2gmail.com