اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدحسین کـرمی

زبان و ادبیات فارسی اسـتاد زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه شـیراز

mhkaramirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-8947-2477

مدیر اجرایی

صدیقه محمدی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل کارشناس ، دانشگاه شیراز

saeideh12yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی گوزل یوز

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول ترکیه

guzelyuzgmail.com
0000-0003-0484-596X

اعضای هیات تحریریه

حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

h.aghahosainigmail.com
0000-0002-3945-0038

نصراله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

nasemamiyahoo.com

سعید حسام پور

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

shessampouryahoo.com
0000-0001-9683-3573

اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

ak.sayadyahoo.com

منیژه عبدالهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

manijeh.abdolahigmail.com

غلامرضا کافی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شیراز

ghkafishirazu.ac.ir
0000-0003-2748-0916

میرجلال الدین کزازی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

kazzaziyahoo.com

علی محمدی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه همدان

khoshandam.ali2gmail.com
0000-0002-0897-5035

محمد مرادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شیراز

shahraz57yahoo.com
0000-0002-4602-154X

زرین واردی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

zt.varedigmail.com