اصول اخلاقی انتشار مقاله

به نام خدا

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

این مرامنامه با توجه به «مرامنامه اخلاقی نشریات علمی کشور» به عنوان مرامنامه اخلاقی نشریه علمی-پژوهشی مجله شعرپژوهی مورد تایید هیئت تحریریه مجله قرار گرفته است. در نگارش این مرامنامه از راهکارهای COPE (کمیته اخلاق در انتشار پژوهش) استفاده شده است.

(کمیته اخلاق در انتشار پژوهش)

اخلاق­ نامه ‌مدیر ‌مسئول:

 • رعایت ‌هنجارهای‌ حرفه‌ای ‌در ‌تدوین ‌اهداف‌ کلی ‌نشریه؛
 • پایبندی‌ به ‌اهداف ‌کلی‌ و قلمرو‌ موضوعی ‌نشریه؛‌
 • ‌‌‌‌توجه‌ به دسترسی ‌آزاد ‌اطلاعات؛
 • شفافیت‌ در ‌اطلاع‌ رسانی ‌امور‌ نشریه‌ به ویژه ‌فرآیند ‌داوری؛
 • پاسخگویی، مسئولیت ‌پذیری و امانت ‌داری؛‌‌
 • ‌‌پایبندی ‌به ‌اصل‌ بی طرفی ‌و‌ انصاف؛‌
 • عدم ‌دخالت‌ در‌ فرآیند ‌داوری‌ علمی، ‌تصمیمات‌ علمی هیئت ‌تحریریه‌ و‌ سردبیر‌ نشریه؛
 • رعایـت ‌حقـوق ‌مـادی ‌و ‌معنـوی ‌نویسـندگان،‌ سـردبیر،‌ هیئـت‌ تحریریــه،‌ داوران‌ و ‌دســت ‌اندکاران ‌اجرایــی‌ و ‌مدیریتــی؛

اخلاق ­نامه ‌سردبیر‌ و ‌اعضای‌ هیئت‌ تحریریه ‌نشریه:

 • ‌توجه ‌به ‌اهداف ‌اصلی ‌نشریه ‌و‌ تلاش ‌برای ‌رسیدن ‌به‌ آنها؛
 • توجه‌ به ‌تبحر‌ علمی،‌ رشته، ‌مرتبه ‌دانشگاهی،‌ تجربه ‌کاری ‌و ‌علمی، ‌توانایی ‌و ‌التزام ‌اخلاقی ‌داوران؛
 • ‌پرهیــز ‌از ‌هرگونــه‌ تبعیــض ‌و‌ ســوگیری‌های ‌غیراخلاقــی‌ (ســن،‌ جنــس،‌ ملیــت،‌ دیــن و ‌...) ‌درخصــوص‌داوران؛
 • ‌مشـورت‌ بـا‌ اعضـای ‌هیئـت‌ تحریریـه ‌و ‌دیگـر ‌افـراد ‌شایسـته ‌و قابـل‌ اعتمـاد ‌بـرای ‌انتخـاب ‌داوران؛
 • ‌ثبت ‌و ‌آرشیو ‌اسناد ‌داوری ‌مقالات‌ به ‌عنوان ‌اسناد ‌علمی؛
 • ‌صحت‌‌‌‌‌ ارزیابی ‌و ‌دقت‌ در‌ ارسال ‌نظرهای ‌داوران ‌و ‌سنجش ‌آنها؛
 • اســتقبال از ارزیابی‌هــای‌ عمیــق‌ و‌ مســتدل‌ و‌ برخــورد‌ بــا‌ ارزیابی‌هــای‌ مغرضانــه‌ و‌ ‌ بی اســاس‌ و‌ تحقیرآمیــز؛‌
 • جدی‌ گرفتــن ‌گزارش‌ هــای ‌داوران ‌دربــارۀ ‌خــلاف‌کاری،‌ تقلــب، ســرقت‌های ‌ادبــی ‌و ‌دیگــر ‌ناراســتی‌های‌ اخلاقــی؛
 • دادن ‌فرصــت‌ پاســخگویی‌ بــه ‌نویســندگانی ‌کــه ‌داوران، ‌آنهــا ‌را ‌بــه هنجار شــکنی ‌اخلاقــی‌ متهــم ‌کرده­انــد؛
 • توجــه ‌بــه ‌زمــان ‌ارزیابــی‌ و‌ پی‌گیری‌هــای ‌لازم برای‌ داوری به موقــع مقالات؛‌
 • رعایـت ‌محرمانـه ‌بـودن ‌و ‌رازداری‌ در خصـوص‌ نویسـندگان ‌و ‌داوران و ‌محتــوای ‌نوشــته‌های ‌آنــان؛
 • نظارت ‌بر‌ داوری‌های‌ سطحی ‌و ‌ضعیف؛
 • پی‌گیری ‌حقوق ‌مادی ‌و ‌معنوی ‌نویسندگان ‌و ‌داوران؛
 • جلوگیـری ‌از ‌بـروز ‌تضـاد ‌منافـع ‌در ‌رونـد ‌داوری، ‌توجـه ‌بـه ‌هرگونـه ارتبــاط ‌شــخصی، ‌تجــاری، ‌دانشــگاهی ‌و خصوصــا ‌مالــی ‌کــه ‌ممکــن اســت ‌بــر ‌نشــر مقــالات ارائه شــده‌ تأثیــر ‌گــذار باشند.
 • انتشــار ‌شــفاف ‌گــزارش‌ عملکــرد ‌علمــی ‌نشــریه، ‌اعــم‌ از‌ فرآینــد‌ داوری ‌و ‌نحــوه‌ انتخــاب ‌داوران؛
 • مشــارکت‌ جــدی ‌و ‌مســئولانه ‌اعضــای ‌هیئــت‌ تحریریــه ‌در ‌جلســات تصمیم ‌گیــری؛

‌‌اخلاق ­نامه ‌داوران ‌نشریه:

 • ارزیابی ‌انتقادی، ‌سازنده ‌و ‌صادقانه ‌از ‌مقاله؛
 • تجزیـه ‌و ‌تحلیـل‌ نقـاط‌ قـوت‌ و ‌ضعـف ‌مقالـه ‌و ‌ارائـه ‌پیشـنهادهایی برای‌ اصـلاح ‌مقالـه؛
 • اسـتفاده ‌از ‌شـیوه ‌و ‌لحنـی‌ کـه ‌شـور ‌و ‌شـوق ‌نویسـندگان ‌را ‌بـرای اجـرای ‌پیشـنهادها ‌افزایـش‌ دهـد؛
 • در اختیـار‌ دیگـران ‌قرار نـدادن دست­نوشـته ‌و ‌بحـث ‌نکـردن ‌دربـاره جزئیـات ‌مقالـه ‌بـا ‌دیگـران ‌در ‌فرآینـد ‌داوری؛
 • عدم ‌مشارکت ‌در ‌سرقت ‌ادبی؛
 • اسـتفاده ‌نکـردن ‌از ‌داده‌هـا ‌یـا ‌مفاهیـم ‌جدیـد دست­نوشـته،‌ قبـل از ‌انتشـار ‌آن، ‌بـرای‌ پیشـرفت ‌پژوهـش ‌شـخص‌ داور؛
 • اجتنـاب ‌از ‌هر گونـه ‌تضـاد ‌منافـع ؛
 • نپذیرفتــن ‌دست‌نوشــته‌هایی ‌کــه ‌بــا‌ حــوزه ‌تخصصــی ‌داور ‌فاصلــه دارد؛
 • برخـورد ‌جـدی ‌بـا ‌آثـار ‌متهـم‌ بـه ‌مـواردی ‌ماننـد ‌تقلـب، ‌سـرقت ادبــی ‌و ‌نادیده ‌گرفتــن‌ ملاحظــات ‌اخلاقــی؛
 • بررســی‌ دست ‌نوشــته ‌بــه ‌ســبکی ‌ســازنده ‌و ‌آموزشــی ‌در مــورد نقــاط ‌قــوت ‌و ‌ضعــف ‌آن ‌و ‌عــدم ‌ارزیابــی‌ ‌طعنه‌آمیــز ‌یــا ‌مخــرب ‌از دست­ ‌نوشــته‌ نویســندگان؛
 • به ‌کارگیری ‌روش‌های‌ علمی‌ به ‌هنگام ‌ارزیابی‌ نوشته‌ها؛
 • مطالعه ‌و‌ بررسی ‌کافی‌ متون ‌منتشرشده ‌در ‌آن ‌حوزه‌ تخصصی؛
 • بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات ‌و ‌تصاویر ‌و ‌دیگر ‌ضمایم؛
 • کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه خواننـدگان؛
 • حفــظ ‌محرمانــه ‌بــودن‌ و ‌رعایــت ‌رازداری‌ در خصــوص‌ اطلاعــات‌ شــخصی ‌و ‌محتوایــی؛
 • رعایـت ‌انصـاف‌ و ‌پرهیـز ‌از ‌هرگونـه ‌تبعیـض ‌(نـژاد، ‌مذهـب، ‌ملیت،‌ مرتبه ‌دانشـگاهی، ‌سـن‌ و ‌جنسـیت)؛
 • ارائــه ‌بیانــی ‌واضــح‌ بــه ‌ســردبیر ‌بــرای‌ تأییــد، ‌رد ‌‌یــا ‌اصــلاح‌ دست‌نوشــته‌ها؛
 • اتمام ‌داوری ‌مقاله ‌در ‌زمان ‌مقرر و کمک به نویسنده برای بهبود  کیفیت مقاله؛

اخلاق ­نامه ‌نویسندگان‌ نشریه:

 • احــراز ‌شــرایط ‌علمــی‌ لازم ‌و‌ کافــی ‌بــرای ‌انجــام ‌پژوهــش‌ و تهیــه ‌مقالــه؛
 • انتخـاب‌ موضوعـات‌ مفیـد ‌و ‌قابـل ‌اسـتفاده ‌و ‌پرداختـن ‌بـه ‌مسـائل ضـروری ‌جامعـه؛‌
 • حقیقت‌جویـی ‌و ‌شـجاعت ‌(کشـف‌حقیقـت‌ و‌ ارائـه ‌واقعیـات‌ بـدون‌ تـرس ‌و ‌نگرانـی)؛
 • مشارکت ‌جدی‌ در‌ تحقیق‌ و‌ انجام ‌کار‌ گروهی ‌مفید؛‌
 • معرفــی ‌هرگونــه ‌کمــک‌ مالــی ‌و ‌معنــوی‌ شــخصی‌ یــا ‌ســازمانی ‌در فراینــد ‌پژوهــش‌ و ‌اطلاع ‌رســانی ‌دقیــق ‌دربــاره ‌آنهــا؛
 • اعـلام ‌منبـع ‌اسـتخراج ‌مقالـه ‌اعـم‌ از ‌پایان­­ نامـه ‌یـا‌ هرگونـه‌ پـروژه تحقیقاتی؛
 • توجـه ‌بـه‌ حقـوق‌ مـادی‌ و ‌معنـوی ‌ذینفعـان ‌مقالـه‌ اعم‌ از ‌همـکاران، مشــاوران ‌علمــی، ‌حامیــان ‌مــادی،‌ آزمودنی‌هــای ‌انســانی ‌و ‌درج ‌آن‌ در ‌مقالــه ‌ به طــور ‌شــفاف؛
 • تأمــل ‌و ‌تعمــق‌ در ‌نــگارش ‌دست‌نوشــته ‌و ‌ارائــه‌ یافته ­­هــا ‌و ‌پرهیــز از ‌شـتابزدگی؛‌
 • استفاده ‌از ‌برهان ‌و ‌استدلال ‌کافی ‌برای ‌نتیجه‌گیری؛
 • پرهیز ‌از ‌ارسال ‌همزمان ‌مقاله ‌برای ‌چندین‌ نشریه حتی با زبان­های مختلف؛
 • پرهیز ‌از ‌نشر ‌مقاله ‌در ‌چندین ‌نشریه؛
 • نقدپذیری ‌و ‌تحمل ‌نظرهای ‌مخالف؛‌
 • رعایــت ‌انصــاف ‌و ‌عدالــت ‌در ‌تمامــی ‌مراحــل‌ اجــرای‌ پژوهــش‌ و‌ نــگارش‌ مقالــه؛
 • بهره‌گیری‌ از ‌پژوهش‌های‌ مشابه‌ پیشین؛
 • رعایت ‌اصل ‌امانت‌داری ‌در ‌نگارش ‌مقاله؛‌
 • رعایت ‌اصول ‌اخلاقی ‌در ‌ارتباط ‌با ‌آزمودنی‌های ‌انسانی؛‌
 • صداقت‌ و‌ راستگویی ‌و ‌پرهیز ‌از ‌دستکاری ‌داده‌ها ‌و ‌نتایج؛‌
 • رعایت ‌اصول ‌رازداری و ‌شفافیت ‌در ‌نگارش ‌یافته­‌ها ‌و ‌نتایج؛
 • پرهیــز ‌از ‌دامــن ‌زدن ‌بــه ‌تعصبــات ‌(قومــی،‌ دینــی، ‌جنســی و ...‌) ‌در نــگارش ‌مقالــه؛‌
 • پرهیــز ‌از ‌عجــب‌ و‌ غــرور ‌و ‌کوچک‌انــگاری ‌کارهــای‌ انجام شــده مشــابه؛
 • رعایت‌ شیوه ‌نگارش‌ استاندارد ‌برای ‌گزارش‌ یافته­‌ها‌ و‌ نتایج