اصول اخلاقی انتشار مقاله

به نام خدا

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

این مرامنامه با توجه به «مرامنامه اخلاقی نشریات علمی کشور» به عنوان مرامنامه اخلاقی نشریه علمی-پژوهشی مجله شعرپژوهی مورد تایید هیئت تحریریه مجله قرار گرفته است. در نگارش این مرامنامه از راهکارهای COPE (کمیته اخلاق در انتشار پژوهش) استفاده شده است.

(کمیته اخلاق در انتشار پژوهش)

اخلاق­ نامه ‌مدیر ‌مسئول:

 • رعایت ‌هنجارهای‌ حرفه‌ای ‌در ‌تدوین ‌اهداف‌ کلی ‌نشریه؛
 • پایبندی‌ به ‌اهداف ‌کلی‌ و قلمرو‌ موضوعی ‌نشریه؛‌
 • ‌‌‌‌توجه‌ به دسترسی ‌آزاد ‌اطلاعات؛
 • شفافیت‌ در ‌اطلاع‌ رسانی ‌امور‌ نشریه‌ به ویژه ‌فرآیند ‌داوری؛
 • پاسخگوی، مسئولیت ‌پذیری و امانت ‌داری؛‌‌
 • ‌‌پایبندی ‌به ‌اصل‌ بی طرفی ‌و‌ انصاف؛‌
 • عدم ‌دخالت‌ در‌ فرآیند ‌داوری‌ علمی، ‌تصمیمات‌ علمی هیئت ‌تحریریه‌ و‌ سردبیر‌ نشریه؛
 • رعایت ‌حقوق ‌مادی ‌و ‌معنوی ‌نویسـندگان،‌ سردبیر،‌ هیئت‌ تحریریه،‌ داوران‌ و ‌دست ‌اندکاران ‌اجرایی‌ و ‌مدیریتی؛

اخلاق ­نامه ‌سردبیر‌ و ‌اعضای‌ هیئت‌ تحریریه ‌نشریه:

 • ‌توجه ‌به ‌اهداف ‌اصلی ‌نشریه ‌و‌ تلاش ‌برای ‌رسیدن ‌به‌ آنها؛
 • توجه‌ به ‌تبحر‌ علمی،‌ رشته، ‌مرتبه ‌دانشگاهی،‌ تجربه ‌کاری ‌و ‌علمی، ‌توانایی ‌و ‌التزام ‌اخلاقی ‌داوران؛
 • ‌پرهیز ‌از ‌هرگونه‌ تبعیض ‌و‌ سـوگیری‌های ‌غیراخلاقــی‌ (سن،‌ جنس،‌ ملیــت،‌ دین و ‌...) ‌درخصوص‌داوران؛
 • ‌مشـورت‌ بـا‌ اعضـای ‌هیئـت‌ تحریریـه ‌و ‌دیگـر ‌افـراد ‌شایسـته ‌و قابل‌ اعتماد ‌بـرای ‌انتخاب ‌داوران؛
 • ‌ثبت ‌و ‌آرشیو ‌اسناد ‌داوری ‌مقالات‌ به ‌عنوان ‌اسناد ‌علمی؛
 • ‌صحت‌‌‌‌‌ ارزیابی ‌و ‌دقت‌ در‌ ارسال ‌نظرهای ‌داوران ‌و ‌سنجش ‌آنها؛
 • استقبال از ارزیابی‌های‌ عمیق‌ و‌ مستدل‌ و‌ برخورد‌ با‌ ارزیابی‌های‌ مغرضانه‌ و‌ ‌ بی اساس‌ و‌ تحقیرآمیز؛‌
 • جدی‌ گرفتــن ‌گزارش‌ هــای ‌داوران ‌دربارە خلاف‌کاری،‌ تقلب، سرقت‌های ‌ادبی ‌و ‌دیگر ‌ناراسـتی‌های‌ اخلاقی؛
 • دادن ‌فرصت‌ پاسخگویی‌ به ‌نویسندگانی ‌که ‌داوران، ‌آنها ‌را ‌به هنجار شکنی ‌اخلاقی‌ متهم ‌کرده­اند؛
 • توجه ‌به ‌زمان ‌ارزیابی‌ و‌ پی‌گیری‌های ‌لازم برای‌ داوری به موقــع مقالات؛‌
 • رعایـت ‌محرمانـه ‌بـودن ‌و ‌رازداری‌ در خصـوص‌ نویسندگان ‌و ‌داوران و ‌محتــوای ‌نوشته‌های ‌آنان؛
 • نظارت ‌بر‌ داوری‌های‌ سطحی ‌و ‌ضعیف؛
 • پی‌گیری ‌حقوق ‌مادی ‌و ‌معنوی ‌نویسندگان ‌و ‌داوران؛
 • جلوگیری ‌از ‌بروز ‌تضاد ‌منافع ‌در ‌رونـد ‌داوری، ‌توجـه ‌بـه ‌هرگونـه ارتباط ‌شخصی، ‌تجاری، ‌دانشگاهی ‌و خصوصا ‌مالی ‌کــه ‌ممکن است ‌بر ‌نشر مقالات ارائه شده‌ تأثیر ‌گذار باشند.
 • انتشار ‌شفاف ‌گزارش‌ عملکرد ‌علمی ‌نشریه، ‌اعم‌ از‌ فرآینــد‌ داوری ‌و ‌نحوه‌ انتخاب ‌داوران؛
 • مشارکت‌ جدی ‌و ‌مسـئولانه ‌اعضای ‌هیئت‌ تحریریـه ‌در ‌جلسـات تصمیم ‌گیری؛

‌‌اخلاق ­نامه ‌داوران ‌نشریه:

 • ارزیابی ‌انتقادی، ‌سازنده ‌و ‌صادقانه ‌از ‌مقاله؛
 • تجزیـه ‌و ‌تحلیـل‌ نقـاط‌ قـوت‌ و ‌ضعـف ‌مقالـه ‌و ‌ارائه ‌پیشـنهادهایی برای‌ اصـلاح ‌مقالـه؛
 • اسـتفاده ‌از ‌شـیوه ‌و ‌لحنی‌ کـه ‌شـور ‌و ‌شـوق ‌نویسـندگان ‌را ‌بـرای اجـرای ‌پیشـنهادها ‌افزایـش‌ دهـد؛
 • در اختیـار‌ دیگـران ‌قرار نـدادن دست­نوشـته ‌و ‌بحـث ‌نکـردن ‌دربـاره جزئیـات ‌مقالـه ‌بـا ‌دیگـران ‌در ‌فرآینـد ‌داوری؛
 • عدم ‌مشارکت ‌در ‌سرقت ‌ادبی؛
 • اسـتفاده ‌نکردن ‌از ‌داده‌ها ‌یـا ‌مفاهیم ‌جدید دست­نوشـته،‌ قبل از ‌انتشار ‌آن، ‌بـرای‌ پیشرفت ‌پژوهـش ‌شـخص‌ داور؛
 • اجتنـاب ‌از ‌هر گونـه ‌تضاد ‌منافـع؛
 • نپذیرفتن ‌دست‌نوشـته‌هایی ‌که ‌با‌ حوزه ‌تخصصــی ‌داور ‌فاصله دارد؛
 • برخورد ‌جـدی ‌بـا ‌آثار ‌متهـم‌ بـه ‌مـواردی ‌ماننـد ‌تقلـب، ‌سرقت ادبی ‌و ‌نادیده ‌گرفتــن‌ ملاحظات ‌اخلاقی؛
 • بررسی‌ دست ‌نوشته ‌به ‌سبکی ‌سازنده ‌و ‌آموزشی ‌در مــورد نقاط ‌قوت ‌و ‌ضعف ‌آن ‌و ‌عدم ‌ارزیابی‌ ‌طعنه‌آمیز ‌یــا ‌مخرب ‌از دست­ ‌نوشــته‌ نویسندگان؛
 • به ‌کارگیری ‌روش‌های‌ علمی‌ به ‌هنگام ‌ارزیابی‌ نوشته‌ها؛
 • مطالعه ‌و‌ بررسی ‌کافی‌ متون ‌منتشرشده ‌در ‌آن ‌حوزه‌ تخصصی؛
 • بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات ‌و ‌تصاویر ‌و ‌دیگر ‌ضمایم؛
 • کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌برای ‌انتقـال ‌صریح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه خواننـدگان؛
 • حفظ ‌محرمانه ‌بودن‌ و ‌رعایت ‌رازداری‌ در خصوص‌ اطلاعات‌ شخصی ‌و ‌محتوایی؛
 • رعایـت ‌انصاف‌ و ‌پرهیـز ‌از ‌هرگونـه ‌تبعیـض ‌(نـژاد، ‌مذهـب، ‌ملیت،‌ مرتبه ‌دانشـگاهی، ‌سـن‌ و ‌جنسـیت)؛
 • ارائه ‌بیانی ‌واضح‌ به ‌سردبیر ‌برای‌ تأیید، ‌رد ‌‌یا ‌اصلاح‌ دست‌نوشـته‌ها؛
 • اتمام ‌داوری ‌مقاله ‌در ‌زمان ‌مقرر و کمک به نویسنده برای بهبود  کیفیت مقاله؛

اخلاق ­نامه ‌نویسندگان‌ نشریه:

 • احراز ‌شرایط ‌علمی‌ لازم ‌و‌ کافی ‌برای ‌انجام ‌پژوهش‌ و تهیه ‌مقاله؛
 • انتخـاب‌ موضوعات‌ مفیـد ‌و ‌قابـل ‌اسـتفاده ‌و ‌پرداختـن ‌بـه ‌مسائل ضـروری ‌جامعـه؛‌
 • حقیقت‌جویی ‌و ‌شـجاعت ‌(کشف‌حقیقت‌ و‌ ارائه ‌واقعیات‌ بدون‌ ترس ‌و ‌نگرانی)؛
 • مشارکت ‌جدی‌ در‌ تحقیق‌ و‌ انجام ‌کار‌ گروهی ‌مفید؛‌
 • معرفی ‌هرگونه ‌کمک‌ مالی ‌و ‌معنوی‌ شخصی‌ یا ‌سازمانی ‌در فرایند ‌پژوهش‌ و ‌اطلاع ‌رسانی ‌دقیق ‌درباره ‌آنها؛
 • اعـلام ‌منبـع ‌اسـتخراج ‌مقالـه ‌اعـم‌ از ‌پایان­­نامـه ‌یـا‌ هرگونـه‌ پـروژه تحقیقاتی؛
 • توجـه ‌بـه‌ حقـوق‌ مادی‌ و ‌معنـوی ‌ذینفعـان ‌مقالـه‌ اعم‌ از ‌همکاران، مشاوران ‌علمی، ‌حامیان ‌مــادی،‌ آزمودنی‌های ‌انسانی ‌و ‌درج ‌آن‌ در ‌مقاله ‌ به طور ‌شفاف؛
 • تأمل ‌و ‌تعمق‌ در ‌نگارش ‌دست‌نوشته ‌و ‌ارائه‌ یافته­­ ها ‌و ‌پرهیز از ‌شـتابزدگی؛‌
 • استفاده ‌از ‌برهان ‌و ‌استدلال ‌کافی ‌برای ‌نتیجه‌گیری؛
 • پرهیز ‌از ‌ارسال ‌همزمان ‌مقاله ‌برای ‌چندین‌ نشریه حتی با زبان­های مختلف؛
 • پرهیز ‌از ‌نشر ‌مقاله ‌در ‌چندین ‌نشریه؛
 • نقدپذیری ‌و ‌تحمل ‌نظرهای ‌مخالف؛‌
 • رعایت ‌انصاف ‌و ‌عدالت ‌در ‌تمامی ‌مراحل‌ اجرای‌ پژوهش‌ و‌ نگارش‌ مقاله؛
 • بهره‌گیری‌ از ‌پژوهش‌های‌ مشابه‌ پیشین؛
 • رعایت ‌اصل ‌امانت‌داری ‌در ‌نگارش ‌مقاله؛‌
 • رعایت ‌اصول ‌اخلاقی ‌در ‌ارتباط ‌با ‌آزمودنی‌های ‌انسانی؛‌
 • صداقت‌ و‌ راستگویی ‌و ‌پرهیز ‌از ‌دستکاری ‌داده‌ها ‌و ‌نتایج؛‌
 • رعایت ‌اصول ‌رازداری و ‌شفافیت ‌در ‌نگارش ‌یافته­‌ها ‌و ‌نتایج؛
 • پرهیز ‌از ‌دامن ‌زدن ‌بــه ‌تعصبات ‌(قومی،‌ دینی، ‌جنسی و ...‌) ‌در نگارش ‌مقاله؛‌
 • پرهیز ‌از ‌عجب‌ و‌ غرور ‌و ‌کوچک‌انگاری ‌کارهای‌ انجام شده مشابه؛
 • رعایت‌ شیوه ‌نگارش‌ استاندارد ‌برای ‌گزارش‌ یافته­‌ها‌ و‌ نتایج