سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس پستی مجله که در زیر آمده است ارسال یا به آدرس پست الکترونیکی مجله ایمیل کنید.

فرم اشتراک مجله علمی - پژوهشی

فصل‌نامه بوستان ادب دانشگاه شیراز

 

نام و نام خانوادگی/ موسسه: .......................................................

متقاضی اشتراک از شماره: .......................................................

نشانی: ...................................................................... ...................................................... ....................

تلفن: .......................................................................

 

اشتراک هر شماره برای دانشجویان، هیأت علمی ، کتابخانه‌ها: 100000 ریال و سالانه 400000 ریال

مشترکان محترم می‌توانند بهای اشتراک خود را به شماره حساب شماره حساب 5698759782 بانک ملت (شماره شبا IR87  0120  0000  0000  5698  7597  82) به نام  دانشگاه شیراز-مجلات با شماره شناسه مربوط به مجله شعرپژوهی 2400080204100  به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز واریز و رسید آن را به آدرس دفتر مجله یا  شماره فاکس مجله ارسال دارند.

مجله در حال حاضر 4 نوبت در سال به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود.

نشانی: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله بوستان ادب (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، صندوق پستی: 1119، کدپستی: 71945، تلفن: 6272292-0711.

پست الکترونیک: Boostan@rose.shirazu.ac.ir