سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس پستی مجله که در زیر آمده است ارسال یا به آدرس پست الکترونیکی مجله ایمیل کنید.

فرم اشتراک مجله علمی - پژوهشی

فصل‌نامه بوستان ادب دانشگاه شیراز

 

نام و نام خانوادگی/ موسسه: .......................................................

متقاضی اشتراک از شماره: .......................................................

نشانی: ...................................................................... ...................................................... ....................

تلفن: .......................................................................

 

اشتراک هر شماره برای دانشجویان، هیأت علمی ، کتابخانه‌ها: 100000 ریال و سالانه 400000 ریال

مشترکان محترم می‌توانند بهای اشتراک خود را به شماره حساب 2172013026007 بانک ملی شعبه مرکزی، به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز واریز و رسید آن را به آدرس دفتر مجله یا  شماره فاکس مجله ارسال دارند.

مجله در حال حاضر 4 نوبت در سال به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود.

نشانی: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله بوستان ادب (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، صندوق پستی: 1119، کدپستی: 71945، تلفن: 6272292-0711.

پست الکترونیک: Boostan@rose.shirazu.ac.ir