نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

ب

 • بوستان نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]

پ

 • پانتومیم جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]
 • پرویز ناتل خانلری بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]
 • پند ایرانی. لوازم زندگی. ادب عربی و فارسی . ادب تطبیقی نگاهی به پندهای مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب فارسی و عربی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 147-178]
 • پیکر حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان‌نما [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-166]

ت

 • تأخیر نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]
 • تداوم بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 27-48]
 • ترتیب نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]
 • تصویرپردازی بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 103-118]
 • تقدیم نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]
 • تک‌گویی بررسی جریان سیال ذهن در داستان‌های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 119-138]

ج

چ

 • چشتیه شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه‌ی اشعار و آثار او [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 21-44]

ح

 • حدیث نفس بررسی جریان سیال ذهن در داستان‌های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 119-138]
 • حروف اضافه «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • حروف جر «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • حکایت‌های حیوانات بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 103-118]
 • حکمت در ایران باستان بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 49-76]

خ

 • خاقانی ایهام تناسب در قصاید خاقانی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]
 • خضر صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]

د

 • داستان بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 103-118]
 • داستان به کی سلام کنم؟ بررسی جریان سیال ذهن در داستان‌های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 119-138]
 • داستان شوهر امریکایی بررسی جریان سیال ذهن در داستان‌های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 119-138]
 • دهخدا نقدی بر کتاب امثال و حکم دهخدا با تکیه بر معادل‌یابی امثال عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 89-114]
 • دیو ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]
 • دیوان شعر مسعودبگ شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه‌ی اشعار و آثار او [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 21-44]

ذ

ر

 • رمز بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]
 • روایت بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 27-48]
 • رودکی درباره‌ی برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 159-172]

ز

س

 • ساختار حکایت بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 103-118]
 • سبک هندی صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • سعدی بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 49-76]
 • سعدی نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]
 • سمبل تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]
 • سیمین دانشور بررسی جریان سیال ذهن در داستان‌های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 119-138]

ش

 • شاملو جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]
 • شاهنامه‌ بررسی چند واژه‌ی لری منطقه‌ی کهگیلویه و بویراحمد در شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 187-202]
 • شاه‌نامه‌ی فردوسی ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]
 • شعر جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]
 • شعر نمایشی جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]

ص

 • صائب تبریزی صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • صحنه‌ی متعارف حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان‌نما [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-166]

ط

 • طبیعت تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]
 • طول عمر صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • طومار . نقّالی. ادب پهلوانی. شاهنامه ویژگی‌های روایات و طومارهای نقّالی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-28]

ع

 • عربی نقدی بر کتاب امثال و حکم دهخدا با تکیه بر معادل‌یابی امثال عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 89-114]
 • عقاب بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]
 • علم معانی نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 173-199]
 • عمر ابوریشه بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-78]
 • عمر کوتاه صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • عناصر مکان ­نما حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان‌نما [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-166]

ف

 • فارسی نقدی بر کتاب امثال و حکم دهخدا با تکیه بر معادل‌یابی امثال عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 89-114]
 • فرامرزنامه‌ی دوم ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]
 • فرهنگ جهانگیری درباره‌ی برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 159-172]

ق

 • قصاید ایهام تناسب در قصاید خاقانی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]
 • قصه‌­ی شکار . دادخواهی . شکارگاه . پادشاه . به مظالم نشستن دادخواهی در بیابان یا تحلیل قصه‌های شکار در برخی از متون و منظومه‌های ادب فارسی تا قرن هفتم  [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 53-73]
 • قطران تبریزی درباره‌ی برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 159-172]
 • قوم لر بررسی چند واژه‌ی لری منطقه‌ی کهگیلویه و بویراحمد در شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 187-202]

ک

ل

 • لهجه‌ی لری بررسی چند واژه‌ی لری منطقه‌ی کهگیلویه و بویراحمد در شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 187-202]

م

 • محور عمودی حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان‌نما [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 139-166]
 • مرآت العارفین شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه‌ی اشعار و آثار او [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 21-44]
 • مضمون‌گرایی صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • مضمون و اندیشه ایرانی بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 49-76]
 • معادل­ یابی نقدی بر کتاب امثال و حکم دهخدا با تکیه بر معادل‌یابی امثال عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 89-114]
 • معانی حروف «انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]

ن

 • نقد ادبی بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 49-76]
 • نکات العاشقین شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه‌ی اشعار و آثار او [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 21-44]
 • نماد ابداعی تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]
 • نماد مرسوم تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]
 • نمایش جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]
 • نمایشنامه جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 77-102]
 • نمرود جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع) در متون عرفانی تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-20]
 • نیما . خانه­ ی سریویلی . وای بر من . بازسرایی . بازآفرینـی . ساختار شعر «وای بر من» پلی برای «خانه‌ی سریویلی»(بررسی ساختمان شعر «وای بر من» و پیوند آن با شعر «خانه­ی سریویلی»­ نیما) [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 125-145]

و

ه

 • هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 139-158]

ی

 • یادگار بزرگمهر ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]