چاپ شماره 15 مجله شعرپژوهی (بوستان ادب)

بر اساس نظر کمیسیون محترم نشریات کشور از شماره 15، این مجله با نام شعرپژوهی منشر خواهد شد.