آخرین شماره مجله بوستان ادب زمستان 1390، پیاپی 10 چاپ شده است و در پایگاه های اطلاعاتی نشریات نمایه شده است.