داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
اسد آبشیرینی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدعلی آتش سودا ادبیات معاصر، متون نظم و نثر عضو هیات علمی
لاله آتشی دانشگاه شیراز
حشمت اله آذرمکان متون عرفانی، متون نظم و نثر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
حسین آقاحسینی متون نظم و نثر دانشگاه اصفهان
سجاد آیدنلو متون نظم و نثر
مختار ابراهیمی اهواز - ابتدای بلوار گلستان - شهر دانشگاهی - دانشگاه شهید چمران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
محمّدامین احسانی اصطهباناتی متون نظم استادیار مدعو زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
زهره احمدی پور اناری متون غنایی استادیار /دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر احمدی دارانی متون نظم و نثر دانشگاه اصفهان
حمیدرضا اردستانی رستمی حماسه و اسطوره هیأت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. گروه زبان و ادبیات فارسی. دزفول ایران.
خدابخش اسداللهی متون نظم و نثر عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
سید عدنان اسلامی اردکانی متون نظم و نثر کارشناس پژوهش
ابوالقاسم اسماعیل پور حماسه و اسطوره دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم اکبری ادبیات معاصر
محمدرضا اکرمی متون نظم و نثر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
نصراله امامی متون نظم و نثر دانشگاه شهید چمران اهواز
عیسی امن خانی متون نظم و نثر عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
لیلا امیری متون غنایی دانشگاه شیراز
علی امینی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی، متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
محمدرضا امینی متون نظم و نثر، نقد استاد بخش زبان و ادبیات دانشگاه شیراز ایران
زهرا انصاری متون نظم و نثر گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشکدۀ علوم انسانی/ دانشگاه هرمزگان/ بندرعباس/ ایران.
طاهره ایشانی متون غنایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
بهادر باقری ادبیات معاصر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
علی اکبر باقری خلیلی متون نظم و نثر
عباس باقی نژاد ادبیات معاصر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه آزاد اسلامی. ارومیه
محمود براتی متون نظم و نثر
جواد بشری دانشگاه تهران
محمود بشیری متون نظم و نثر
محمدصادق بصیری متون نظم و نثر
مجید بهره ور عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
محمّد بهنام فر متون عرفانی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
بهداد بیرانوند ادبیات معاصر دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
نگین بی نظیر نقد دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
سیداحمد پارسا متون نظم و نثر دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی
شکرالله پورالخاص متون نظم و نثر عضو هیئت علمی
فریده پورگیو متون نظم و نثر
مجید پویان گروه زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
غلامرضا پیروز متون نظم و نثر، نقد دانشگاه مازندران
منوچهر تشکری ادبیات معاصر دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احمد تمیم داری عضو هیات علمی دانشکده ادبیات علامه طباطبایی
ناصر جابری متون نظم و نثر
نرگس جابری نسب متون نظم و نثر
عظیم جباره متون نظم و نثر
سوسن جبری متون نظم و نثر، نقد دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
میلاد جعفرپور متون حماسی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
مریم جلالی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر جوکار متون غنایی دانشگاه شهید چمران اهواز
نجف جوکار متون نظم و نثر
سعدی حاجی نقد دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
فرخ حاجیانی دانشیار دانشگاه شیراز
مهدی حجوانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
سعید حسام پور متون نظم و نثر، نقد عضو هیات علمی
حسین حسن پور متون نظم و نثر عضو هیأت علمی
عبدالله حسن زاده میرعلی متون نظم و نثر دانشگاه سمنان
کاووس حسن لی ادبیات معاصر Shiraz Uni
زهرا حسینی متون عرفانی دانشگاه جهرم
سیاوش حق جو ادبیات قدیم عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران.
شهین حقیقی متون نظم و نثر
علی حیدری ادبیات قدیم، متون نظم و نثر عضو هیئت علمی
غلامرضا حیدری متون نظم و نثر استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
علی حیدری. متون نظم و نثر هیات علمی دانشگاه لرستان
فهیمه حیدری جامع بزرگی نقد دکتری ادبیات غنایی
مریم خاک رنگین متون نظم
محمد هادی خالق زاده متون نظم دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
فرامرز خجسته متون نظم و نثر، نقد دانشگاه هرمزگان
ابراهیم خدایار نقد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد خسروی شکیب نقد دانشگاه لرستان
مریم خلیلی جهانتیغ متون نظم و نثر دانشگاه زاهدان
الهام خلیلی جهرمی متون عرفانی دانشگاه شیراز
بهزاد خواجات ادبیات معاصر گروه ادبیات فارسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
سیدمهدی خیراندیش متون نظم و نثر
مریم درپر نقد استادیار دانشگاه کوثر بجنورد
نجمه دری متون نظم و نثر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد دشتی متون نظم و نثر عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
مهدی دهرامی ادبیات معاصر گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم اسنانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، کرمان، ایران
ناهید دهقانی
جواد دهقانیان ادبیات معاصر، متون نظم و نثر زبان و ادبیات فارسی، علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
آسیه ذبیح نیا حماسه و اسطوره دانشگاه پیام نور استان یزد
حسن ذوالفقاری متون نظم و نثر هیئت علمی
محسن ذوالفقاری ادبیات معاصر
زهرا رجبی متون نظم و نثر، نقد استادیار/ گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اراک.
فاتح رحمانی متون نظم و نثر دانشگاه کردستان
چنگیز رحیمی دانشگاه شیراز
رضوان رحیمی حماسه و اسطوره، متون نظم و نثر دانشکده ادبیات
جلال رحیمیان دانشگاه شیراز
کاظم رحیمی نژاد ادبیات معاصر آموزش و پرورش
شیرین رزمجو بختیاری متون عرفانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
رضا رستگاری متون عرفانی مرکز حافظ شناسی
قدرت اله رسم حماسه و اسطوره بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
ناصر رشیدی متون نظم و نثر
مهدی رضائی حماسه و اسطوره هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
لیلی رضایی متون نظم و نثر
محمود رضایی دشت ارژنه حماسه و اسطوره، متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
احمد رضی متون نظم و نثر دانشگاه گیلان
حبیب اله رعنایی دانشگاه شیراز
علیرضا رعیت حسن آبادی ادبیات معاصر پژوهشگر پسادکتری.دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
محمدعلی رنجبر دانشگاه شیراز
رضا روحانی متون نظم و نثر
مسعود روحانی متون نظم و نثر دانشیار دانشگاه مازندران
محمدرضا روزبه ادبیات معاصر، متون نظم و نثر عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
سیده مریم روضاتیان متون عرفانی هیات علمی دانشگاه اصفهان
زهرا ریاحی زمین متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
سیدمهدی زرقانی تاریخ ادبیات، متون نظم و نثر عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
فاطمه زمانی نقد دانشگاه تهران
سیدفرشید سادات شریفی متون نظم و نثر
قاسم سالاری استاد یار گروه ادبیات دانشگاه یاسوج
علی اکبر سام خانیانی ادبیات معاصر دانشگاه بیرجند
وحید سبزیان پور ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
عبدالرضا سعیدی متون نظم و نثر، نقد مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد
امیر سلطان محمدی متون نظم دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
زهرا سیدیزدی حماسه و اسطوره دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علیرضا شانظری
اکبر شایان سرشت ادبیات معاصر، متون نظم و نثر هیات علمی دانشگاه بیرجند
عنایت الله شریف پور هیئت علمی
علی رضا شعبانلو حماسه و اسطوره عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمید رضا شعیری متون نظم و نثر استاد نشانه شناسی و زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سعید شفیعیون دانشگاه اصفهان
عبدالعلی شکر دانشگاه شیراز
محمود صادق زاده متون نظم و نثر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
طاهره صادقی تحصیلی متون نظم و نثر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستاندانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان
باقر صدری نیا ادبیات معاصر
مصطفی صدیقی ادبیات معاصر دانشگاه هرمزگان
محمدرضا صرفی استاد دانشگاه باهنر کرمان
اکبر صیادکوه متون نظم و نثر
محمدرضا ضیغمی دانشگاه شیراز
سیدمهدی طباطبایی متون نظم و نثر دانشگاه شهید بهشتی
اسحاق طغیانی متون نظم و نثر
حامد عباسی متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
منیژه عبدالهی متون نظم و نثر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دانشکده پیراپزشکی)
امیر عبیدی نیا
مهیار علوی مقدّم ادبیات معاصر دانشگاه حکیم سبزواری
نسرین علی اکبری نقد استادیار، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی،دانشگاه کردستان، شهر سنندج، کشور ایران
ناصر علیزاده تاریخ ادبیات، متون نظم و نثر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ هیات علمی
احیا عمل صالح متون نثر، متون نظم و نثر دانشکده پیراپزشکی شیراز
آنا عنصری متون نظم و نثر فرهنگی
رضا غفوری متون حماسی، متون نظم و نثر دانشگاه ولیعصر رفسنجان
فاطمه غلامی دانشگاه شیراز
مجاهد غلامی ادبیات معاصر استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
مهبود فاضلی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
مهدی فاموری متون حماسی دانشگاه یاسوج
رویین تن فرهمند ادبیات تطبیقی فارسی و عربی عضو هیات علمی
مسعود فروزنده ادبیات معاصر دانشیار دانشگاه شهرکرد
جعفر فسایی نقد دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی
فرزاد قائمی حماسه و اسطوره، متون نظم و نثر فردوسی مشهد - عضو هیات علمی
خسرو قاسمیان ادبیات معاصر، متون نظم و نثر دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قدرت قاسمی پور متون نظم و نثر اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
زیبا قلاوندی نقد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
ابوالقاسم قوام متون نظم و نثر دانشیار دانشگاه فردوسی
یحیی کاردگر متون نظم و نثر عضو هیأت علمی دانشگاه قم
محمدکاظم کاظمی
معین کاظمی فر متون عرفانی عضو هیئت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
غلامرضا کافی متون نظم و نثر
روح انگیز کراچی پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی
محمدحسین کرمی دانشگاه شیراز
فرزاد کریمی ندارم
علی اکبر کمالی نهاد ادبیات قدیم دانشگاه فرهنگیان تهران
مختار کمیلی متون نظم و نثر دانشگاه رفسنجان .دانشکده ادبیات و علوم انسانی .گروه زبان و ادبیات فارسی
مریم کهنسال متون نظم و نثر استادیار
حسین کیانی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی دانشگاه شیراز
احمد گلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تیمور مالمیر متون نظم و نثر دانشگاه کردستان
فاطمه ماه وان دانشگاه فردوسی مشهد
ساناز مجرد متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
مجتبی مجرد نقد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
مرتضی محسنی متون نظم و نثر
صدیقه محمدی ادبیات معاصر مدیر اجرایی دانشگاه شیراز
علی محمدی متون نظم و نثر عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینای همدان، ایران
محتشم محمدی ادبیات معاصر عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سلمان فارسی کازرون. کازرون. ایران.
محسن محمدی فشارکی متون غنایی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
خیراله محمودی متون نظم و نثر
عبدالحکیم مختومی متون نظم و نثر
فاطمه مدرسی متون نظم و نثر دانشکده ادبیات ارومیه
سکینه مرادی
محمد مرادی متون نظم، متون نظم و نثر بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
پروین مرتضایی گروه زبان و ادبیات فارسی،مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران
کتایون مزداپور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- گروه فرهنگ و زبان های باستانی
غلامرضا مستعلی پارسا متون نظم و نثر
علیرضا مظفری متون عرفانی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
فرزانه معینی متون غنایی دانشگاه شیراز
زهره ملاکی
سعید مهدوی فر ادبیات قدیم، متون نظم و نثر دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر مهرابی متون غنایی دانشگاه شیراز
مرضیه مهرابی متون نظم و نثر دانشگاه تهران
بهروز مهری نقد دانشگاه رازی
محمدضا موحدی متون عرفانی، متون نظم و نثر دانشگاه قم
سیدکاظم موسوی حماسه و اسطوره، متون نظم و نثر دانشگاه شهرکرد
امیرسعید مولودی دانشگاه شیراز
سیدفضل اله میرقادری ادبیات تطبیقی فارسی و عربی عضو هیأت علمی /بخش عربی دانشگاه شیراز
مسلم نادعلی زاده استاد
حسین نجاری ادبیات قدیم هیات علمی دانشگاه شیراز
اکبر نحوی متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
مصطفی ندیم تاریخ ادبیات، متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
جلیل نظری ادبیات قدیم، متون نظم و نثر دانشگاه یاسوج÷
کتایون نمیرانیان متون نظم و نثر دانشگاه شیراز
حمیدرضا نواب پور دانشگاه یزد
زینب نوروزی متون نظم و نثر دانشگاه بیرجند
فرح نیازکار متون نظم و نثر استادیار دانشگاه
محمدحسین نیکداراصل متون غنایی دانشگاه یاسوج
ناصر نیکوبخت متون نظم و نثر
انسیه هاشمی قلاتی حماسه و اسطوره دانشگاه شیراز
عبداله واثق عباسی متون نظم عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسدالله واحد ادبیات قدیم دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه تبریز
مهوش واحددوست متون نظم و نثر دانشگاه ارومیه
زرین واردی متون نظم و نثر
زرین تاج واردی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز
امید وحدانی فر ادبیات قدیم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمدجعفر یاحقی حماسه و اسطوره، متون نظم و نثر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
یعقوب یسنا متون نظم و نثر
پارسا یعقوبی جنبه سرایی نقد عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
محمدرضا یوسفی متون نظم و نثر دانشگاه قم
هادی یوسفی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج