سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد فسا

2 دانشگاه آزاد فسا

چکیده

سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری
 
دکتر محمدرضا اکرمی*                  ابراهیم محبّی**
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا
 
چکیده
شیوه‌ی تفکر هنرمند و نوع نگرش او به جهانِ هستی، بسته به این‌که تا چه اندازه بتواند دربردارنده‌ی دیدگاهی باشد که ضمن خلق جهانی نو، شمولیت بیش‌تری نسبت به مسایل اساسی زندگی بشر داشته باشد، ضامن بقای اثر او خواهد بود. در این مقاله، سعی بر این است که با مقایسه‌ی طرز کاربرد و استخدام چند واژه که حافظ و خاقانی به تکرار، در اشعار خود به کار برده‌اند و همچنین نوع رفتار هنری آنها با مظاهر طبیعت در جایگاه یکی از مهم‌ترین عوامل زیبایی، چگونگی نگرش آن‌ها به هستی و هنر، واکاوی شود تا از این طریق بتوان پاسخی برای این سؤال یافت که: دلیل استقبال از شعر حافظ و مهجور ماندن شعر خاقانی چه عواملی بوده است؟
 
 
 
*  استادیار زبان و ادبیات فارسی mrakrami@yahoo.com
**  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ebrahimpage@yahoo.com (نویسنده‌ی مسئول)
تاریخ دریافت مقاله: 4/5/89                   تاریخ پذیرش مقاله: 9/11/89

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between  Hafiz and Khaqani in their Artistic Approach

چکیده [English]

 R. Akrami * E. Mohebi **
Islamic Azad University, Fasa Branch
 
‏ ‏Survival of an artwork is basically due to how the artist thinks about and views the world, depending on to what extent it can represent the perspective which, while creating a new world, embraces basic issues of human life‏. The present research, comparing the usage of some basic words repeatedly used by Hafez and Khaqani in their poems as well as their artistic approach to nature, as one of the most important elements of beauty, intends to investigate their views about art and existence and, thereby, respond to the question of what has made Hafez’s poems so popular and those of Khaqani obsolete.
 
 
*  Assistant Professor in Persian Language & Literature. mrakrami@yahoo.com
 ** M.A. Student in  Persian Language & Literature. ebrahimpage@yahoo.com
Received:7/26/2010             Accepted: 1/29/2011

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Beauty of idea
  • .World vision
  • . Naturalism
  • .Hafiz
  • .Khaqani
 
اسپریتو، کونز، گابریلی و دیگران. (1388). تاریخچه‌ی زیبایی‌شناسی و نقد هنر. ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران: مولی.
حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد. (1384). دیوان حافظ. به تصحیح غنی و قزوینی، تهران: نشر پیمان.
خاقانی شروانی. (1375). دیوان خاقانی. ویراسته‌ی دکتر میرجلال‌الدین کزازی، تهران: مرکز.
دشتی، علی. (1364). خاقانی شاعری دیرآشنا. تهران: اساطیر.
سجادی، سید‌ضیاءا‌لدین. (1382). فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی. ج2، تهران: زوار.
صفا، ذبیح الله. (1379). حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.
معدن‌کن، معصومه. (1375). نگاهی به دنیای خاقانی. ج1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین‌الدین. (1361). سفرنامه. تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: دنیای کتاب.
ولک، رنه. (1373). تاریخ نقد جدید. ج1، ترجمه‌ی سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.