فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارزیابی مقالات:

در آغاز، مقاله‌ها در قسمت ارسال مقاله در سامانه ثبت می شود و سپس توسط مدیر اجرایی انتخاب و برای جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از ملاحظه‌ی سردبیر و بررسی و ارزیابی هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوری (2 یا 3 داور و یا بیش‌تر) ارسال می‌گردد و در نهایت پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه‌ی داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح شده و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد و در پایان در صورت کسب امتیازهای کافی، نامه‌ی پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می‌شود.