فرایند پذیرش مقالات

فرایند بررسی مقاله

1. نویسندگان ضروری است جهت ارسال مقاله به سامانه زیر مراجعه و ثبت‌نام نمایند. http://jcls.shirazu.ac.ir و پس از آن جهت پی‌گیری وضعیت مقاله نیز به این سامانه مراجعه نمایند.

2. مقاله‌های دریافتی نخست از سوی هیأت تحریریه بررسی و در صورت برخورداری از شایستگی­های اولیه، جهت پرداخت هزینه بررسی برای نویسنده بازگردانده می شود.

3. پس از پرداخت هزینه توسط نویسنده، و ارسال دیگر مدارک از جمله (فرم تعهدنامه، فرم تعارض منابع، فرم مجوز کپی رایت و فرم گواهی مشابهت یابی) مقاله برای  ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب‌نظر سپرده خواهد شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسنده/ نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

3. پس از اینکه نتایج داوری از سوی داوران به مجله ارسال شده این نتایج در جلسه هیات تحریریه مطرح شده و نتیجه در صورتی که نیاز به اصلاحات داشته باشد  یا عدم پذیرش گرفته باشد،  به نویسنده اعلام خواهد شد.

4. اگر مقاله برای اصلاحات به نویسنده ارسال شود نویسنده می تواند حداکثر به مدت 15 روز اصلاحات مقاله را بر اساس نظر داوران اعمال نموده و فایل اصلاح شده را به همراه پاسخ به داوران به مجله ارسال کند.

5. سپس پاسخ اصلاحات نویسنده از سوی مجله به داور نهایی ارسال می شود و پس از پاسخ داور نهایی ، نتیجه داوری نهایی در جلسه مطرح شده و پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به نویسنده اعلام می شود.