«وای بر من» پلی برای «خانه‌ی سریویلی»(بررسی ساختمان شعر «وای بر من» و پیوند آن با شعر «خانه­ی سریویلی»­ نیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

دکتر کاووس حسن‌لی*
دانشگاه شیراز
 
چکیده
در مجموعه­ی اشعار نیمایوشیج، سروده­های گوناگون دیده می­شود که برخی از آن‌ها همانندی­هایی با برخی دیگر دارند. این ویژگی  البته در آثار شاعران دیگر نیز دیده می­شود. نیما با سرودن شعر ققنوس در سال 1316، دوره­­ای جدید از شاعری خود را آغاز کرد. دو شعر از شعرهای موفق نیما (یکی کوتاه و یکی بلند)، با نام‌های «وای بر من» (1318) و «خانه­ی سریویلی» (1319) در سال­های آغازین همین دوره پدید آمده است. هماهنگی واژگان و پیوند هنری اجزای متن، ساختمان این دو سروده را استوار کرده است. همانندی بنیادی این دو سروده به گونه­ای است که می­توان «خانه­ی سریویلی» را بازآفرینی و بازسرایی «وای بر من» پنداشت یا دست­کم «وای برمن» را می­توان همچون پلی انگاشت که نیما را به «خانه­ی سریویلی» رسانده است. در متن مقاله نشانه­هایی از این هم‌سانی بازنموده شده است؛ مواردی همچون: زمان هم‌سان، مکان هم‌سان، شخصیت اصلی هم‌سان و رفتارهای همانند شخصیت­ها.
 
 
*  استاد زبان و ادبیات فارسی kavooshasanli@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله:  12/11/88                 تاریخ پذیرش مقاله: 22/10/89

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 An Examination of the Structure of Nima’s “Vay Bar Man” and its Link to his “Serivili’s House” Poem

چکیده [English]

 

Hasanli *

Shiraz University
 
There are many similarities among various poems composed by Nima Youshij. This characteristic is seen in the works of some other other poets. By composing “Ghoghnoos” in 1316, Nima opened a new era in his poetry. Two of his successful poems (one short and the other long), called “Vay Bar Man” (1318) and “Serivili’s House” were composed in this era. Coordination of the words and the artistic link between the components have strengthened the structure of these two poems. Due to the fundamental similarity between the two poems, “Serivili’s House” is considered to be a re-creation and re-composition of “Vay Bar Man”. In other words, “Vay Bar Man” acts as a bridge to “Serivili’s House”.
In the article, instances of these similarities, like similar timing, location, main character and similar behaviours of the characters are explained in detail.
 
 
*  Professor of Persian Language & Literature. Kavooshasanli@yahoo.com
Received: 2/1/2010            Accepted: 1/12/2011

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nima
  • Serivili’s House
  • Vay Bar Man
  • Re-composition
  • Re-creation
  • Structure of poem
آتشی، منوچهر. (1382). نیما را باز هم بخوانیم: خیال روزهای روشن. تهران: آمیتیس.
آیتی، عبدالمحمد. (1375). شرح منظومه­ی مانلی و پانزده قطعه­ی دیگر از نیمایوشیج. تهران: فرزان.
پورنامداریان، تقی. (1377). خانه­ام ابری­ست: شعر نیما از سنت تا تجدد. تهران: سروش.
حمیدیان، سعید. (1381). داستان دگردیسی: روند دگرگونی­های شعر نیمایوشیج. تهران: نیلوفر.
ذکاوتی قراگزلو، علی‌رضا. (1377). خیام. تهران‌: طرح نو.
نیمایوشیج. (1375). مجموعه­ی کامل اشعار. تدوین سیروس طاهباز، تهران: نگاه.