بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجو

چکیده

جوزف کمپبل با توجه به شباهت‌های ساختاری اسطوره‌ها و قصه‌های کهن، الگویی واحد برای تمامی داستان‌ها ترسیم کرد. او در برایند نظریات خویش از نظریة کهن‌الگوی یونگ بهره جست و به تبیین الگوی پیشنهادی خود با عنوان «سفر قهرمان» پرداخت. این الگو، اگرچه به لحاظ تفاوت فرهنگ‌ها و زمان‌ها دچار تغییر و تحوّل می‌شود اما اساس و بنیاد آن همواره ثابت است و شامل مراحلی همچون: دعوت به سفر، گذر از آستانه، آزمون، پاداش و بازگشت است. منظومة مانلی نیما، به لحاظ پرداخت به لایه‌های ژرف اندیشه و روان انسان و با بهره‌گیری از نمادها، نمونه‌ای کامل از مراحل اسطوره‌ای سفر قهرمان را به تصویر می‌کشد. در این منظومه، مراحل الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل بی‌هیچ کم و کاستی اجرا می‌شود. مانلی،‌ قهرمان این منظومه، در سیر و سلوک عرفانی و اجتماعی خود، ضمن پشت سر گذاشتن موانع و آزمون‌ها، با عشق همراه می‌شود و به شناختی تازه از جهان دست می‌یابد. نیما در آفرینش شخصیت مانلی، تجربه‌های زندگی شخصی خود را مد نظر داشته است؛ در واقع مشکلات و درگیری‌های ذهنی مانلی، همان دغدغه‌ها و مسائل روزمرة زندگی خود شاعر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying and Analyzing the Maneli Poem by Nima Yooshij Based on Joseph Campbell’s the Hero’s Journey Pattern

چکیده [English]

Regarding the structural similarities of myths and ancient narratives, Joseph Campbell has depicted a single pattern for all stories. In the conclusion of his ideas, he benefited from Jung’s theory of archetypes and elaborated on his own proposed pattern, the hero’s journey. Although this pattern is subject to change due to cultural and historical differences, its foundation is always fixed including such stages as the call to journey, passage through the threshold, test, reward, and return."Mānelī" by Nima is highly symbolic and deals with deep layers of human thought and psyche, and therefore it depicts a paragon of the mythological stages of the hero’s journey. The stages of Joseph Campbell’s paradigm of the hero’s journey are accomplished without the least deficiency in "Mānelī." The hero of this poem, Mānelī, overcomes barriers and trials along his mystical and social quest, finds love and achieves a new knowledge of the world. Nima maps Mānelī's character onto his own personal life experiences: Mānelī 's mental challenges and problems are the poet's own daily concerns and preoccupations.
Keywords: Campbell, Hero’s Journey, Nimā, Mānelī

کلیدواژه‌ها [English]

  • Campbell
  • Hero’s Journey
  • Nima
  • Maneli Poem
الیاده، میرچا. (1376). رساله در تاریخ ادیان. ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: سروش.
پورنامداریان، تقی.(1381). خانه‌ام ابری‌ست؛ شعر نیما از سنت تا تجدد. تهران: سروش.
حمیدیان، سعید. (1383). داستان دگردیسی؛ روند دگرگونی‌های شعر نیما یوشیج. تهران: نیلوفر.
شوالیه، ژان و گربران، آلن. (1388). فرهنگ نمادها. ترجمه‌ی سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
قزوانچاهی، عباس. (1376). ری‌را. تهران: معین.
کمپبل،‌ جوزف. (1389). قهرمان هزارچهره. ترجمه‌ی شادی خسروپناه، مشهد: گل آفتاب.
لوفلر دلاشو، مارگریت. (1386). زبان رمزی قصه‌های پریوار. ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: توس.
مختاری، محمد. (1392). انسان در شعر معاصر. تهران: توس.
نیما یوشیج. (1383). مجموعه‌ی کامل اشعار. تدوین سیروس طاهباز، تهران: نگاه.
ـــــــــــ . (1385). درباره‌ی هنر و شعر و شاعری. به کوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاه.
ـــــــــ . (1388). یادداشت‌های روزانه. به کوشش شراگیم یوشیج، تهران: مراورید.
ـــــــــ . (1379). دو سفرنامه از نیما یوشیج (بارفروش و رشت). تصحیح و تحقیق علی میرانصاری،‌ تهران: اسناد ملی.
واحددوست، مهوش. (1379). نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه. تهران: سروش.
ووگلر، کریستوفر. (1387). سفر نویسنده. ترجمه‌ی محمد گذرآبادی، تهران: مینوی خرد.
هدایت، صادق. (1344). مجموعه نوشته‌های پراکنده صادق هدایت. تهران: امیرکبیر.
یونگ، کارل گوستاو. (1386). انسان و سمبل‌هایش. با همکاری ماری لویفرون فرانتس و دیگران، ترجمه‌ی محمود سلطانیه، تهران: جامی.
یاحقی، محمدجعفر و سنچولی، احمد. (1390). «نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج». پژوهشنامه‌ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال 5، شماره 2، پیاپی 18، صص43-64.