نگاهی به تصحیح منظومة همای و همایون به اهتمام کمال عینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادب فارسی گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

منظومة همای و همایون سرودة خواجوی کرمانی، شاعر عارف قرن هشتم، از زمرة آثار عاشقانه‌ای‌ست که در آن، عشق آتشین همای، شاهزادة شام، به همایون، دختر فغفور چین، به نظم کشیده شده است. این منظومه برای نخستین‌بار به دست کمال عینی، محقق برجستة تاجیک، حدود پنجاه و دو سال پیش تصحیح انتقادی شد. مصحح نسخه‌ای را اساس کار خود قرار داده که در سال 750 یعنی سه سال پیش از وفات شاعر کتابت شده است. با همة دقت نظری که مصحح برای انتشار بدون نقص این اثر به خرج داده است، متأسفانه هنوز اشکالات متعددی در آن دیده می‌شود که نگارندگان این مقاله را واداشت از رهگذر مقابلة مجدد متن چاپی با نسخة خطیِ مزبور این اشکالات را تا حدودی مرتفع سازند. مقالة زیر نتیجة این کوشش است. در این مقاله حدود پنجاه خطای مسلم ناشی از بدخوانی، عدم دقت مصحح، ندیدن کلمه یا عبارت و .... آمده و از موارد بسیاری که نگارندگان احتمال داده‌اند اغلاط مطبعی‌ست، صرف نظر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A glance to emendation of Homay -o-Homayoon by the good offices of Kamal Eyni

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi moallemy 1
  • Morteza razaghpoor 2
چکیده [English]

The lyrical poem of Homay-o-Homayoun written by 8th century mystic poet, Khaju Kermani, is about the fiery love of Homay, a Prince of Damscus, for Homayoun, a Chinese princess. About fifty-two years ago, a renown Tajik scholar, Kamal Eyni, edited this poem for the first time. Eyni's work is based on a manuscript written in 750 A. H., three years before the poet's death. Although Eyni has taken great care in his edition, there are still some problems in his work. Thus by comparing the manuscript and the printed version we found about 50 discrepancies which are due to misreading, disregarding certain words and so on in the manuscript not including possible typographical cases.
Keywords: Editing, Khaju Kermani, Kamal Eyni, lyrical poem, Homay-o-Homayoun.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Emendation"
  • "Khajooy-e-Kermani"
  • "Kamal Eyni"
  • "loving poem"
  • "Homay-o-Homayoon"
اسدی طوسی، ابونصر علی بن احمد. (1386)، گرشاسب‌نامه. به اهتمام و تصحیح حبیب یغمایی، تهران: دنیای کتاب.
دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه. زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
 حافظ، شمس‌الدین محمد. (1362)، دیوان. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران: خوارزمی.
خواجوی کرمانی. (1370). خمسه­ی خواجوی کرمانی. به تصحیح سعید نیاز کرمانی، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
ــــــــــــــ. (1392). کلیات، تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
ــــــــــــــ. (1370 الف). گل و نوروز. با اهتمام و کوشش کمال عینی، تهران: مؤسسه­ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ــــــــــــــ. (1370 ب). همای و همایون. تهران: مؤسسه­ی مطالعات ‌و تحقیقات فرهنگی.
ـــــــــــــ. نسخه­ی خطی کلیات خواجو. به شماره­ی 13736، مجلس شورای اسلامی.
سعدی شیرازی. (1375). بوستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.
 منوچهری، احمد بن قوس. (1381). دیوان. به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: زوّار.
ناصرخسرو.(1370). دیوان. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق،تهران:دانشگاه تهران.