"مانلی"، نشانه سیال؛ بررسی نشانه-معناشناختی شعر "مانلی" نیمایوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در دیدگاه نشانه-معناشناسی گفتمانی که فرآیند تولید معنا با شرایط حسی-ادراکی پیوند می خورد، سیر حضور نشانه از حالت مکانیکی و ثابت خارج شده و تابع فرآیندی پویا، زنده و حسی-ادراکی می گردد. در واقع، نشانه پدیداری شده، از شکل معمولی، رایج و تکراری به نشانه ای نامعمول، نو و نامنتظر تبدیل می شود و بدین صورت، سیالّیت معنا را تضمین می کند. مقاله حاضر در نظر دارد با مطالعه فرآیند گفتمانی شعر "مانلی" در ابعاد حسی- ادراکی، عاطفی و زیبایی شناختی، چگونگی تولید جریان معنا و شکل گیری بستری که سیالّیت نشانه و معنا را در گفتمان نیما موجب می شود را بررسی نماید. همچنین نشان خواهیم داد که مانلی- نشانه چگونه با قرار گرفتن در یک فضای تنشی و شرایط عاطفی به یک نشانه خاص تبدیل شده و از مسیر همیشگی خود خارج می شود، طغیان می کند و دچار یک تکانۀ نشانه ای گشته و جریانی زیبایی شناختی را می آفریند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Manli”, fluid sign; The Study of discursive sign-semantic of Nima’s poem: « Manli »

چکیده [English]

The study of the sign, in transition from the structural semiotic and narrative systemhas entered to a new area who called the discursive sign-semantics. The first current is based on the contrast relations between the poles of means and the second is based on the program and the transformation from the first condition to the second condition.In the discursive semiological approach that the process of meaning production unites with perceptive conditions, sign’s presence leaves the mechanical and fixed situation and follows a dynamic and perceptive process. In fact, the sign become phenomenological. In the present study, an attempt has been made to study the discursive process in the Manli’s poem named “Manli”, in the perceptive dimension, emotional dimension and aesthetical dimension. We try to analyse the process of meaning production and the formation of the sign’s fluidity. Also, we explain how does Manli-sign transform to a sign particular when it is situated in the tense atmosphere and emotional conditions. In this situation, the sign go out from his usual line and create a esthetical process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discursive sign-semantic
  • “Manli”
  • Nima Yushij
  • sensory-perceptual dimension
  • emotional dimension
  • esthetic dimension
یوشیج، نیما. (1364). مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج (فارسی و طبری). گردآوری و تدوین سیروس طاهباز، تهران: ناشر.
شعیری، حمیدرضا. (1385). تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان. تهران: سمت.
شعیری، حمیدرضا و وفایی، ترانه. (1388). راهی به نشانه-معناشناسی سیال. تهران: علمی و فرهنگی.
سامان، مینو. (1373). «یادداشتی بر مانلی نیما». چیستا. شماره‌های 113 و 114، صص 186-195.
Fontanille, J. (1998). Semiotique du discours, Limoge : PULIM.
ـــــــــــــــــــــــــ. (1999). Sémiotique et littérature. Essais de méthode, Paris : PUF.
Greimas, A. J. et Fontanille, J. (1991). Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme. Paris : Seuil.
ـــــــــــــــــــــــــ. (1987). De l’imperfection. Périgueux : Pierre Fanlac.