دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1392 
قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

صفحه 135-150

10.22099/jba.2014.1646

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری