قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هر چند دیوان انوری از مهمترین و دشوارترین متون شعر فارسی است اما تنها دو تصحیح از آن وجود دارد. نخستین بار استاد سعید نفیسی و  دومین بار استاد محمدتقی مدرس رضوی این دیوان را به چاپ رسانیده‌اند. چاپ نفیسی دارای اشکالاتی است و تصحیح تقی مدرس رضوی نیز      علی رغم محاسن بسیار، خالی از اشکال نیست. در این مقاله ابتدا  تاریخچه و چگونگی این دو تصحیح بیان شده است. آنگاه با معرفی دسته‌ای از نسخه‌هایی از دیوان که در دسترس هیچکدام از دو مصحح مذکور نبوده عملا با تصحیح برخی از ابیات نشان داده شده که مراجعه به این نسخ چگونه می‌تواند به تصحیح بهتری از متن دیوان کمک کند. با این همه، چون مراجعه به این نسخه‌های نویافته به تنهایی کافی شمرده نشده، بر اهمیت برخورداری از یک روش تحقیق نظام‌مند نیز تاکید شده‌است. از این رو فرایند تصحیح استدلالی مورد نظر  در قالب شرح مراحل تصحیح یک بیت نمونه از دیدگاه روش‌شناسانه به اختصار شرح داده شده است.

واژه‌های کلیدی : نسخ خطی فارسی،  تصحیح انتقادی، مدرس رضوی، سعید نفیسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Doing Some New Editions of Anvari's Odes

نویسندگان [English]

  • mohamadhosein karami
  • mohamadreza amini
  • hamidreza kosari
چکیده [English]

The complete work of Anvari,] Divan-e- Anvari[, was first edited in 1959 (1337 S.H.) by Saeed Nafisi and published by Pirooz publication in Tehran. The second edition of it was done by Mohammd Taghi Modarres Razavi, which was published, the same year, by Elmi-Farhangi publication in Tehran.  The work prepared by Saeed Nafisi had various mistakes of which some have been presented in the present paper. The Modarres Razavi’s edition has many advantages but it is not free from misinterpretations, misprinting and errors, too. This paper generally deals with the above mentioned problems and tries to show them by comparing the mentioned editions with the prior editions to which these two editors had no access.
Key words: Anvari’s Divan, Persian manuscripts, critical amendments, Modarres Razavi, Saeed Nafisi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Anvari’s Divan
  • Persian manuscripts
  • critical edition
  • Modarres Razavi
  • Saeed Nafissi
رامپوری، غیاث الدین محمد بن جلال‌الدین بن شرف‌الدین. (1363). غیاث‌اللغات. تهران، امیرکبیر
شهیدی، جعفر. (1376). شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
فصیحی خوافی، احمد بن جلال‏الدین محمد. (1339-1341). مجمل فصیحی. مشهد: باستان.
مدرس رضوی، محمدتقی. (1372). دیوان انوری. تهران: علمی و فرهنگی.
ــــــــــــــــــــــــ. (1385). دیوان سنایی. تهران: سنایی.
معین، محمد. (1371). فرهنگ لغت فارسی. تهران: امیرکبیر.
نفیسی، سعید. (1337). دیوان انوری. تهران: پیروز.
نیکوبخت، ناصر و رنجبران، عباس. (1386). «بررسی شیوه‌ی سعید نفیسی در نقد و تحلیل شیوه‌ی نظامی گنجوی». ادب پژوهی، سال1، شماره‌ی 3، صص83 -104.