دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1392 
1. فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی

صفحه 1-22

10.22099/jba.2013.1458

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده بیگدیلو