دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1392 
دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه

صفحه 1-15

10.22099/jba.2013.542

نصراله امامی؛ محمدرضا صالحی؛ نوشین مالگرد


تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

صفحه 151-176

10.22099/jba.2013.597

سیدکاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری