دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 
1. دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه

صفحه 1-15

10.22099/jba.2013.542

نصراله امامی؛ محمدرضا صالحی؛ نوشین مالگرد


5. بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

صفحه 83-102

10.22099/jba.2013.596

نجمه طاهری ماه زمینی؛ احمد امیری خراسانی


8. تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

صفحه 151-176

10.22099/jba.2013.597

سیدکاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری