کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه زابل

2 کارشناسی ارشد

چکیده

نیما یوشیج یکی از شاعران معاصر است که در میان اشعار دیوان او صد و هفتاد و یک شعر از تکنیک کانونی پردازی روایت به طور کامل بهره برده است. هدف اصلی این پژوهش کشف و شناخت انواع کانونی‌سازی در این اشعار بر اساس موقعیّت کانونی‌ساز و میزان تداوم کانونی‌سازی است. بدین منظور اشعار روایی نیما یوشیج با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از منظر موقعیّت کانونی‌ساز در اغلب شعرهای روایی نیما، کانونی‌ساز با چشم‌اندازی تمام‌نما، تمام امور را کانونی‌سازی می‌کند. اغلب اشعار تحت سیطره‌ی راوی-کانونی‌ساز بیرونی است. در بیشتر این اشعار، دانش نامحدودِ راوی-کانونی‌سازِ بیرونی، کردار و گفتار و پندار دیگران را به نمایش می گذارد. بیشتر اشعار روایی نیما دارای مولفۀ عاطفی جانبدارانه و درون نگر است. اغلب اشعار روایی نیما، بستری شده اند، برای بیان عقاید راوی که با چشم‌اندازی غالب نمایش داده می شود. از منظر میزان تداوم کانونی‌سازی در این اشعار این نتیجه حاصل شد که بیشتر اشعار روایی نیما از کانونی سازی ثابت برخوردار هستند و راوی آن ها واحد است و تا پایان روایت تغییر نمی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Focalization in the Narrative Poetry of Nima Yushij

چکیده [English]

Focalization in the Narrative Poetry of Nima Yushij
 
F. Arab Yusofabadi*           Z. Davar**
Zabol University
 
Abstract
Nima Youshij is a contemporary poet whose collection of poetry contains 171 poems in which the narrative focalization techniques have been exploited. The main goal of this study is to discover and analyze different types of focalization in these poems based on the position of focalizer and its continuity. For this purpose, narrative poems of Nima Yushij were analyzed using a descriptive – analytical approach. The results indicate that from the perspective of focalizer, in most narrative poems of Nima, the focalizer adopts a panoramic view to focalize all events. The majority of poems are dominated by the external narrator- focalizer. In these poems, the infinite knowledge of external narrator represents deeds, words and thoughts of others. A vast share of Nima’s narrative poems are characterized by a biased and introspective emotional component. In fact, most of narrative poems of Nima serve as a venue for expression of the narrator’s views, which are demonstrated from a vantage point. With regard to the continuity of focalization in these poems, it was concluded that most narrative poems of Nima were underlined by a permanent focalization in which the narrator remained the same until the end of narration.
Keywords: narrative poems, external focalization, internal focalization, Nima Yushij


 * Assistant Prof. of Persian Language & Literature, famoarab@uoz.ac.ir


** MA in Persian Language & Literature, zahradavar69@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative poems
  • external focalization
  • internal focalization
  • Nima Youshij
بیاد، مریم و نعمتی، فاطمه. (1384). «کانون‌سازی در روایت». پژوهش‌های ادبی، شماره 7، صص 83-108.
صرفی، محمدرضا. (1386). «کانون روایت در مثنوی». پژوهش‌های ادبی، شماره 16، صص 137-160.
یوشیج، نیما. (1383). مجموعه­ی کامل اشعار نیما یوشیج. گردآوری سیروس طاهباز، تهران: نگاه.
ـــــــــــــــــ (1376). نامه­های نیما. تنظیم شراگیم یوشیج، تهران: نگاه
ـــــــــــــــــ (1368). درباره­ی شعر و شاعری. به کوشش سیروس طاهباز، تهران: دفترهای زمانه.
Bal, Mieke.  (1997). Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. London: University of Toronto Press.
Chatman, Seymoure. (1978). Story and Discourse. Ithaca and London: Cornell University Press.
Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse . Trans: Jane E. Lewin. Ithaca: Cornell University Press.
Herman, Luc; Vervaeck, Bart . (2005). Handbook Of Narrative Analysis, . Lincoln: University of Nebraska Press.  
Rimmon–Kenan, Shlomith. (2002). Narrative Fiction. Contemporaay Poetics . London: Routledge.
Toolan, Michael, J .(2001). Narrative a critical linguistic introduction. London: Routledge.