تحلیل تطبیقی شعر «آی آدم­ها»­ی نیما یوشیج و نقاشی «فریاد» ادوارد مونک با تأکید بر مؤلفه­ های اکسپرسیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده

تحلیل تطبیقی شعر «آی آدم­ها»­ی نیما یوشیج و نقاشی «فریاد» ادوارد مونک با تأکید بر مؤلفه ­های اکسپرسیونیستی
 
ذبیح‌اله بیرانوند*
محمد خسروی‌شکیب **
سعید زهره‌وند***
بهمن کرم‌الهی ****
 
چکیده
هنر مدرن پدیده­ای است که با تشکیک در قراردادهای سنتی فرهنگ و تمدن غربی و همچنین پیچیدگی و انعطاف دنیای معاصر آغاز شد. این پدیده در تقابل با قوانین و سنن پیشین است و تلاش دارد تا به چیرگی و مهارت انسان بر زندگی فردی و اجتماعی و نیز تنوع‌طلبی­های روانی و روحی او کمک کند. یکی از جلوه­های هنر مدرن، مکتب اکسپرسیونیسم است که جریانی هنری و ادبی در اوایل قرن بیستم میلادی به شمار می­آید. اساس این مکتب بر درون­گرایی، فرار از واقعیت و طغیان برضد قراردادهای سنتی قرار دارد و به‌دلیل ماهیت فرامرزی و توجّهش به مخاطب عام، مورداقبال و تأیید هنرمندان و اندیشمندان قرار گرفت. نیما یوشیج، شاعر معاصر ایران که به‌دلیل تقابل با سنت­ها و قواعد کهن و نیز طرح امکانات معنایی و تنظیمات ساختاری تازه در شعر فارسی او را بنیان‌گذار شعر مدرن ایران می­دانند، اشعاری سرود که نمونه­ی بارز سنت‌ستیزی و نوآوری در ادبیات فارسی بود. در مقاله‌ی پیش رو شعر «آی آدم­ها»، سروده­ی نیما یوشیج، را با یکی از نقاشی­های معروف اکسپرسیونیستی به نام «فریاد»، اثر ادوارد مونک نروژی، با شیوه­ای کیفی و تحلیلی - تطبیقی بررسی می­کنیم. هدف مقاله، تحلیل مؤلفه­های اکسپرسیونیستی و مشترک در دو اثر است تا نشان دهد که شعر آی آدم­ها نه‌تنها شعر مدرنی است؛ بلکه رگه­های اکسپرسیونیستی فراوانی دارد.
واژه‌های کلیدی: اکسپرسیونیسم، تحلیل تطبیقی، شعر آی آدم­ها، نقاشی فریاد.
 
* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان byz77@yahoo.com
 
** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان m.khosravishakib@gmail.com (نویسنده‌ی مسئول)
*** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان Zohrevand46@gmail.com
**** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان  B.karamolahi@gmail.com
 
تاریخ دریافت مقاله: 13/9/1399                      تاریخ پذیرش مقاله: 20/2/1400
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Nima Yoshij's poem of "O' People" and Edward Munch's Painting of "Scream" with Emphasis on Expressionist Mechanisms

نویسندگان [English]

  • zabihallah beyranvand 1
  • mohammad khosravishakib 2
  • saeid zohrevand 3
  • bahman karamelahi 3
1 PHD Student of Persian Language & Literature Lorestan university
2 Associate professor of Persian Language & Literature Lorestan university
3 Assistant professor of Persian Language & Literature Lorestan University
چکیده [English]

Comparative Analysis of Nima Yoshij's poem of "O' People" and Edward Munch's Painting of "Scream" with Emphasis on Expressionist Mechanisms
Zabiholah Byranvand; PhD. Student of Persian language and literature, Lorestan university, Iran.  Email: Byz77@yahoo.com
Mohammad Khosravishakib; Associate Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Iran. (Corresponding Author)
Email: M.khosravishakib@gmail.com 
Saeid Zohrevand; Assistance Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Iran. Email: Zohrevand46@ gmail.com
Bahman Karamollahi; Assistance Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University, Iran. Email: B.karamolahi@ gmail.com 
 

Introduction

The school of expressionism is one of the manifestations of modern art in the early twentieth century, which first began in painting. Influenced by this school in various branches of art and literature, outstanding works were created. "Scream" by the Norwegian Edward Munch is one of the expressionist paintings that has always been the model of many artists. Western poets, influenced by the school of Expressionism, made fundamental changes in the rules of poetry. Due to its many capabilities, poetry became a suitable space for reflecting expressionist themes. In the contemporary period, Iranian artists and writers, considering the conditions of the time and familiarity with Western culture and civilization, created works that are very similar to Western literary and artistic works. One of these works is the poem "O' People" composed by Nima Yoshij, which is very similar to the painting "Scream" in terms of its expressionist principles. The existence of common and expressionist elements in the poem "O' People" and the painting "Scream" led the authors of the article to analyze and study these two works comparatively.
 

2. History, goals and Methodology

The research method of the article is qualitative and analytical-comparative. The authors have not seen any article or book entitled "A Comparative Analysis of the Poetry of the "O' People" and the painting "Scream" with an Emphasis on the Expressionist Components ", but many books and articles on these works independently and separately., Written. "Critique of the poem “O’People""from the point of view of semiotics" by Hossein Payendeh (2008), who has achieved a different reading and perception of the poem "O' People". Taghi Pournamdarian and Mohammad Biranvandi also wrote an article entitled "Why is Nima called the poet of "O' People" "? (2006), have tried to address the structural possibilities and the role of formalistic arrangements in the success of this poem. "Semantic Study, the Relationship between Title and Painting" by Shabnam Sadat Radmanesh and Hamidreza Shairi (2013) have also examined visual signs and their relationship with the creation and consolidation of artistic meanings. The purpose of this article is to analyze the expressionist and common components of the two works to show that the poetry of "O' People" is not only a modern poem, but also has many expressionist attitudes.
 

Discussion

The school of expressionism emerged in the contemporary period as a protest and anti-traditional current in the West. The school is based on introversion, escapism, and rebellion against traditional conventions. Nima Yoshij, a contemporary modernist poet, due to his familiarity with Western culture and literature and his deep understanding of the conditions of his time and society, fought against the rules and traditions of Persian poetry and was finally able to introduce a new form of poetry to Persian literature. In his poems, due to his special attitude towards modern life and way of expression, traces of Western literary and artistic schools are visible. The poem "O' People" is not one of the famous works that has many visual aspects and expressionist themes. This article comparatively analyzes the common and expressionist principles and components of this poem with the painting "Scream". The most important expressionist components of "O' People" poetry and the cryptocurrency are: metaphor of affliction, expressionist outcry, exaggeration and emphasis, meaningless characters, symbolism, and the one-act scene.
The existence of expressionist principles and components in the poetry of human beings and the "scream" painting shows that these two works are not only modern, but also carry a bitter message of the death of human values ​​in contemporary society. Fear and anxiety are among the most important inner feelings that are embodied in the poetry of the people and the shout board and infect the audience. This fear and anxiety is the product of human indifference and painlessness, which is immersed in the sea of ​​modernity and modern industry. The meaningless characters of the two works, in fact, represent the human beings of contemporary society who feel lonely despite scientific and technological advances. These characters have an expressionist presence in the poetry of the "O' people" and the "scream". The expressionist cry that resonates in the poetry of human beings and the "Scream" painting, in fact, expresses the pains and sufferings that take modern man away from his identity day by day. The poem of the "O' people" has a narrative and theatrical structure and visually, it is very similar to the shout board. All events take place in a slice of time and in one scene, and the audience communicates with both effects by watching this scene.
 

Conclusion

The poetry of "O' people" and the painting of " scream", with a philosophical and religious background, depict the worthlessness and industrialization of modern man. The intellectual climate of twentieth-century societies was influential in the creation of similar literary and artistic works among different nations. The similarity of the themes and structural elements of the poetry of "O' people" and the painting of "scream" were influenced by the atmosphere of the societies of that time. The presence of expressionist elements in the structure of "O' people" and the shout-out board shows that the audience is facing an unreal effect. Scary and terrifying atmosphere, seeing the indifference and meaninglessness of modernism, using symbolic patterns to convey fear, anxiety and public outcry, striving for public awakening and emphasizing emotional experiences are some of the most prominent expressionist and common signs. They are quite effective in the success and permanence of these two works. In "O' people" poetry, the artistic use of the principle of surprise, telegraphic expression, visual character in the reflection of human ideals, emphasis on the short and emotional stanza of "I-Adams" and the appropriate use of sound and color of words to create space and Staging is one of the most important features that make it a modern poem.
5.Keywords: Expressionism, Comparative Analysis, "O' people", "Scream".
 
6.References
The Holy Quran. (2007) Translated by Mehdi, Elahi Ghomshei, Tehran: Shabestan Danesh Publishing.
Agenda, Jacob. (1984) Modern Iranian Literature from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution, Tehran: Amir Kabir Publishing.
Eberms, May-Howard. (2005) Descriptive Dictionary of Literary Terms, translated by Saeed, Sabzian Moradabadi, Tehran: Rahnama Publishing.
Pakbaz, Ruyin. (2007) In Search of a New Language, Tehran: Negah Publishing.
Palizban, Fariba. (1382). "Expressionism and its influence on German literature". Chista, Volume 22, Number 200, pp. 778-780.
Hosseini, Seyed Hossein (2009) Fist in large view, Tehran: Soroush Publications.
Hosseini Mehr, Nasser (2014) Expressionism, Dadaism, Postmodernism, Tehran: Negah Publishing.
Dad, Sima. (1992) Dictionary of Literary Terms, Tehran: Morvarid Publications.
Dandis, Donis. (2017) Principles of Visual Literacy, translated by Masoud Sepehr, Tehran: Soroush Publications.
Zarrinkoob, Hamid. (1979) The Perspective of New Persian Poetry, Tehran: Toos Publications.
Zarrinkoob, Hamid. (1973) Literary Criticism, Tehran: Amirkabir Publications.
Hoseni, Seadreza (2004) Literary Schools, Volume 2, Tehran: Negah Publishing.
Hoseni, Seadreza (2004) "Siri in the school of expressionism". Art Quarterly. Volume 3, Number 5, pp. 164-185.
Shepard, ann. (2007) Fundamentals of Philosophy of Art, translated by Ali Ramin, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
Shamisa, Sirus. (2015) Literary Schools, Tehran: Drop Publishing.
Zimran, Mohammad, Goodarzparvari, Parnaz. (1391). "Modern Art and Influential Movements". Literary Criticism Studies, Volume 5, Number 26, pp. 145-168.
Cochrane, Alexander. (1374). "The nature and limits of expressionism". Art Quarterly, translated by Mahmoud, Hosseinizad, Volume 14, Number 29, pp. 113-124.
Gardner, Helen. (2002) Art through Time, translated by Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran: Agah Publishing.
Goodarzi, Morteza (1378). "Explosion of hidden emotions". Visual Arts Studies, Volume 2, Number 6, pp. 78-87.
Mirsadeghi, Jamal (1394) Elements of the story. Tehran: Sokhan Publishing.
Yoshij, Nima. (2005) Complete collection of poems, Tehran: Negah Publications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Expressionism
  • Comparative Analysis
  • "O' people"
  • "Scream"
قرآن کریم. (1386). ترجمه­ی مهدی الهی قمشه­ای، تهران: شبستان دانش.
آژند، یعقوب. (1363). ادبیات نوین ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی. تهران: امیرکبیر.
ایبرمز، می­یر­هوارد. (1384). فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی. ترجمه­ی سعید سبزیان مرادآبادی، تهران: رهنما.
بینا. (1363). «سیری در مکتب اکسپرسیونیسم». هنر، دوره‌ی­ 3، شماره‌ی­ 5، صص164- 185.
پاکباز، رویین. (1386). در جست‌وجوی زبان نو. تهران: نگاه.
پالیزبان، فریبا. (1382). «اکسپرسیونیسم و تأثیر آن بر ادبیات آلمان». چیستا، دوره­ی 22، شماره‌ی­200، صص 778 -780.
پاینده، حسین. (1387). «نقد شعر آی آدم­ها سروده­ی نیما یوشیج از منظر نشانه­شناسی». نامه­ی فرهنگستان، سال10، شماره­ی 4، صص 96-113.
پورنامداریان، تقی؛ بیرانوندی، محمد. (1385). «چرا نیما را شاعر آی آدم­ها می­نامند؟». مجله­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی، سال 14، شماره­ی 54-55، صص19-36.
حسینی، سیدحسین. (1388). مشت در نمای درشت. تهران: سروش.
حسینی­مهر، ناصر. (1393). اکسپرسیونیسم، دادایسم، پست مدرنیسم. تهران: نگاه.
داد، سیما. (1371). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
داندیس، دونیس. (1396). مبادی سواد بصری. ترجمه­ی مسعود سپهر، تهران: سروش.
رادمنش، شبنم­السادات؛ شعیری، حمیدرضا. (1392). «بررسی نشانه - معناشناسانه­ی رابطه­ی عنوان با اثر نقّاشی». نقد ادبی، سال 6، شماره­ی 24، صص 7-30.
زرین­کوب، حمید. (1358). چشم‌انداز شعر نو فارسی. تهران: توس.
زرین­کوب، عبدالحسین. (1361). نقد ادبی. تهران: امیرکبیر.
سیدحسینی، رضا. (1385). مکتب­های ادبی. ج 2، تهران: نگاه.
شپرد، آن. (1386). مبانی فلسفه­ی هنر. ترجمه­ی علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.
شفق، اسماعیل؛ آذرپیرا، علی‌اصغر. (1396). «تحلیل شعر آی آدم­ها و تفسیرهای آن بر اساس نظریه زیباشناسی دریافت». نقد ادبی، سال 10، شماره­ی 37، صص135-161.
شمیسا، سیروس. (1394). مکتب­های ادبی. تهران: قطره.
ضیمران، محمد، گودرزپروری، پرناز. (1391). «هنر مدرن و جنبش­های تأثیرگذار بر آن». مطالعات نقد ادبی، سال 5، شماره‌ی­ 26، صص 145-168.
فتوحی­رود­معجنی، محمود. (1389). بلاغت تصویر. تهران: قطره.
فرنس، آر. اس. (1390). اکسپرسیونیسم. ترجمه­ی فرزانه طاهری، تهران: مرکز.
کوچترنی، الکساندر. (1374). «ماهیت و حدود اکسپرسیونیسم». هنر، ترجمه­ی محمود حسینی­زاد، دوره‌ی­ 14، شماره‌ی­ 29، صص 113-124.
گاردنر، هلن. (1381). هنر در گذر زمان. ترجمه­ی محمدتقی فرامرزی، تهران: آگاه.
گودرزی، مرتضی. (1378). «انفجار عواطف پنهان». مطالعات هنرهای تجسمی، دوره­ی 2، شماره­ی6، صص 78–87.
میرصادقی، جمال. (1394). عناصر داستان. تهران: سخن.
یوشیج، نیما. (1384). مجموعه­ی کامل اشعار. تهران: نگاه.