دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، اردیبهشت 1401، صفحه 1-354 
تجلی عارفانه‌ی طب و تزکیه در دیوان شمس

صفحه 255-284

10.22099/jba.2021.39930.3987

خدیجه سادات طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی