دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1401، صفحه 1-296