روایت دینی از ادبیات در تقابل با ماتریالیسم (با تکیه بر آرای مرتضی مطهری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

2 زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت مدرس تهران

10.22099/jba.2022.41589.4110

چکیده

 
جعفر فسایی*
نجمه دری**
 
چکیده
ماتریالیسم در معنای هگلی- مارکسی آن، از بدو مطرح شدن در ایران واکنش‌های بی‌سابقه‌ای به‌ویژه در میان روحانیت برانگیخت. مرتضی مطهری ازجمله نخستین افرادی بود که با درک اهمیت و حساسیت این مفهوم و تبعات ناشی از آن در فضای فکری جامعه، ضرورت مسلّم توجه بدان را دریافت، به‌نحوی‌که توانست در تقابل و جبهه‌گیری در برابر آن،‌ بخشی از جامعه و به‌خصوص روحانیت را به اجماع نسبی برساند. اینکه در این کارزار، نقش و عملکرد میراث ادبیات فارسی به چه نحو و با چه کیفیتی بوده ‌است، پرسش اصلی و مهم پژوهش حاضر است. برای رسیدن به پاسخ این پرسش، مجموعه آثار مرتضی مطهری را از این منظر خاص، موردتحلیل و بررسی محتوایی قرار داده‌ایم. نتایج حاصل از دریافت و تشریح این آثار نشان می‌دهد که ادبیات در کارزار الهیات و ماتریالیسم یا جهان‌بینی توحیدی و جهان‌بینی مادی، به‌مثابه‌ی ابزاری کارآمد و مؤثر، ایفای نقش کرده‌ است. حافظ شیرازی، مولاناجلال‌الدین بلخی، حکیم خیام نیشابوری و سعدی شیرازی ازجمله برجسته‌ترین چهره‌های ادب فارسی و فرهنگ ایرانی هستند که در این نزاع تعیین‌کننده یعنی تقابل میان جهان‌بینی توحیدی و جهان‌بینی مادی فراخوانده ‌شده‌ و هریک نقش مشخصی را ایفا کرده‌اند. بر این اساس مطهری خوانشی غیرمادی را از شعر و اندیشه‌ی حافظ ارائه داده و درحقیقت این خوانش عکس‌‌العملی در برابر مفسّران ماتریالیست با محوریت احمد شاملو بوده ‌است. ازطرفی در آثار مطهری، شعر و اندیشه‌ی مولانا و سعدی نیز درجهت بسط و تقویت ایده‌‌ی الهی یا جهان‌بینی توحیدی، به‌منظور تضعیف هرچه بیشتر گفتمان‌های ماتریالیستی به کار رفته است. درنهایت مطهری خیام نیشابوری را در یک فرمول ماتریالیستی می‌نهد و از رهگذر شعر و اندیشه‌ی او، تقابل با ماتریالیسم را دنبال می‌کند. حاصل جمع این آرا،‌ بخشی از عملکرد ادبیات فارسی در مناسبات اجتماعی و سیاسی معاصر را نمایان می‌‌کند.
 
 
* دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی jfasaei@yahoo.com (نویسنده‌ی مسئول)
** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ndorri@modares.ac.ir
تاریخ دریافت مقاله: 3/7/1400                      تاریخ پذیرش مقاله: 24/12/1400
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious narrative of literature in contrast with materialism (Relying on the opinions of Morteza Motahhari)

نویسندگان [English]

  • jafar fasaei 1
  • najme dorri 2
1 .PHD in Persian Language & Literature
2 . Associate Professor of Persian Language and Literature University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Jafar Fasaei[1]*
Graduate PH.D Persian Language and Literature, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran
Najmeh Dorri
Associate Professor of  Persian Language and Literature Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 

Introduction

Materialism, in its Hegelian-Marxist sense, provoked unprecedented reactions specifically among the clergies since its inception in Iran. Morteza Motahhari was one of the first people who understood the importance and sensitivity of this concept and its consequences in the intellectual condition of the society as well as the indisputable necessity of paying attention to it. Therefore, he could bring a part of society, especially the clergies, to an approximate consensus in its confrontation against it. The central question in this campaign is what the role and function of Persian literary heritage has been, and the present study has dealt with it.
 

Research methodology, background and purpose

 
This study has been done in the framework of qualitative content analysis using library resources. Researchers have always considered Motahhari's thoughts and works as one of the most prominent and influential contemporary characters. As a result, some prominent works have been done about materialism in Motahhari's thought. Shaverdi and Kermani (2011) in their article, titled "Analysis and critique of Hegel's dialectical movement and dialectical materialism with emphasis on the views of Shahid Motahari", have dealt with the difference between the concept of movement in Islamic philosophy and Marxism from Motahhari's point of view. Another important work in this regard is Mohammad Sadra's thesis, titeled "The interaction between clergies and Leftist thoughts in contemporary Iran", which deals with Motahhari's efforts against materialism in the third chapter. It should be noted that there is very little research which examines Motahhari's thoughts and works in relation to literature. For example, Mousapour and Shirjooposht (2014) in a dissertation titled "Arabic literature in the works of professor Morteza Motahari" has examined the position of Arabic language and literature in some of Morteza Motahari's works. Also, Tijani Semari (2007) in his thesis "Foundations of mysticism from the Perspective of Imam Khomeini and Shahid Motahhari", has partly approached literary discussions with Morteza Motahhari in accordant with the link between mysticism and literature. Rahmdel (2012) in the article "A brief look at the Observer of Secrets" has addressed Motahhari's views on Hafez's poetry and thoughts. Hosseinzadeh Yazdi (2016) has explained the causes of the degeneration of Islamic civilization from the perspective of Morteza Motahari with an emphasis on the book Anecdotes of pious men. Fasai and Dorri (2020), in the article "The Position and Function of Saadi's poetry and thought in the intellectual System of Morteza Motahari", have searched for Saadi Shirazi's poetry and thought in Motahhari's intellectual system. Thus, like the approach of present study, no independent research was found which examined the role and function of Persian literature in Motahari's exposure to materialism. The main importance of this article is due to indicate the undeniable and important position of Persian literature in the socio-political environment of contemporary Iran.

Discussion

Motahhari is one of the people who has a special interest in applying literary traditions.
Meanwhile, the position of Persian literature in Motahhari's struggle against materialism is very prominent and significant. This issue refers more than anything to the latent capacities in Persian literature which can be present in the most sensitive historical moments and play its social function. In the following, referring to some of the most well-known figures of the Persian literary tradition, it will be clear how and with what quality Motahhari used their poetry and ideas to describe and interpret the monotheistic worldview and in contrast to the material one.
 

Conclusion

 
Radical and revolutionary ideas of the Left were introduced to Iran in the first Pahlavi period by Taghi Arani, and unlike the Constitutional period, it took on a scientific form.
In front of Taghi Arani and Donya Magazine were the clergies, who tried to present an anti-narrative against the materialism of doctor Arani and his followers. Realizing the necessity and the sensitivity of the issue, Tabatabai and his student, Morteza Motahhari were widely stood up against the roaring flood of materialism. Therefore, Persian literature has been one of the important tools for confronting materialism. Motahhari has realized that the tremendous capacity of this great treasure can be used to counter some currents, especially materialism. Hence, he has referred to the most prominent figures of Persian literature. Hafez, Rumi, Saadi and Khayyam are among those who have played a prominent role in Motahhari's decisive struggle against materialist traditions. Motahhari presents a completely mystical reading of Hafez's poetry and thought. He confronts Ahmad Shamloo and his material perceptions of Hafez. With meta-textual information and then textual implications, he reaches an immaterial reading of Hafez and tries to free him from the accusation of being materialistic. In this article, we have also shown that Rumi has a special place in literature. Motahhari uses some of Masnavi's anecdotes to weaken materialist discourses and to clarify some positions of dialectical materialism. We have also shown that Saadi's poetry has been very effective during Motahhari's confrontation with materialism. In the end, we have dealt with Khayyam and demonstrated that Khayyam's poetry and thought have also been used to explain some of the fundamental issues of materialism. In the final analysis of the result of this article, a part of the importance, sensitivity and performance of Persian literature is indicated outside the university and in the social, political and cultural relations of contemporary Iran.

Keywords: Persian literature, theology, materialism, Morteza Motahhari.

 
Persian references:
 

Abrahamian, Yarvand (2005), Iran between two revolutions (an introduction to the political sociology of contemporary Iran), translated by Ahmad Golmohammadi and Mohammad Ibrahim Fattahi, 11th edition, Tehran, Ney. [In Persian].
Ajoudani, Mashallah (2003), Iranian Constitution, Tehran, Akhtaran. [In Persian].
Ahmadi, Babak (2012), Marx Philosophical Dictionary, 5th edition, Tehran, Center. [In Persian].
Ahmadi, Hamid (2008), History of the cult of the Revolutionary Republic of Iran and the Arani’s group, Tehran, Akhtaran. [In Persian].
Arani, Taghi (N.D), works and articles of Dr. Taghi Arani, Tehran, N.N. [In Persian].
Tijani Samari, Idris (2007), "Fundamentals of mysticism from the perspective of Imam Khomeini and Martyr Motahhari". Master Thesis in Islamic Philosophy and Theology, Imam Khomeini High School. [In Persian].
James A., Corrick (2002), The Industrial Revolution, translated by Mehdi Haghighatkhah, Tehran, Phoenix. [In Persian].
Hosseinzadeh Yazdi, Mehdi; Molabashi, Seyed Mohsen (2016), "Causes of the degeneration of Islamic civilization from the perspective of professor Motahhari with emphasis on content analysis of the book Anecdotes of Pious Men". Studies of the Iranian-Islamic Progress Model, No. 7, pp. 99 - 126. [In Persian].
Rahmdel, Gholamreza (2002), "A brief look at the Observer of Secrets". Journal of Humanities and Social Sciences, Second Year, No. 6 & 7, pp. 121-137. [In Persian].
Zaryab Khoei, Abbas (1950), "Dialectic", Danesh Magazine, No. 5. [In Persian].
Sepehr, Zabih (1986), History of the Communist Movement in Iran, translated by Mohammad Rafiei Mehrabadi, Tehran, Atai Press Institute. [In Persian].
Shakeri, Khosrow (2005), Socio-economic backgrounds of the Constitutional movement and the disclosure of social democracy in that era, Tehran, Akhtaran. [In Persian].
Shaverdi, Zeinab; Kermani, Tooba (2011), "Analysis and Critique of Hegel's Dialectical Movement and Dialectical Materialism with Emphasis on the Views of Shahid Motahhari", Asraa Quarterly, ‌ No. 2, pp. 141-109. [In Persian].
Shariati, Ali (1978), Collection of works, office of compiling and publishing works. [In Persian].
Sadra, Mohammad (2012), "Study of the Interaction of Clergy and Left Thoughts in Contemporary Iran", PhD Thesis in Political Science, Baqer al-Uloom University. [In Persian].
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein (N.D), The Principles of Philosophy and Method of Realism, with introduction and footnote by Morteza Motahhari, N.P, N.N. [In Persian].
Mohit Tabatabai, ‌ Mohammad (1992), Khayami or Khayyam, Tehran, Phoenix. [In Persian].
Farzaneh, Hossein (1994), The case of fifty-three people, Tehran, Negah. [In Persian].
Copleston, Frederick Charles (2009), A History of Philosophy, Vol. 1 (Greece and Rome), translated by Seyed Jalal Al-din Mojtabavi, 7th edition, Tehran, Scientific and Cultural Press Company. [In Persian].
Marx, Karl (2009), The Communist Manifesto, translated by Massoud Saberi, Tehran, Talaieh Parto. [In Persian].
Maragheh, Ebrahim Beyg (1984), Ebrahim Beyg's travelogue or the plague of his prejudice, 2nd edition, Tehran, Sepideh. [In Persian].
Motahhari, Morteza (1981), The Observer of Secrets, Qom, Teachers Association Press Office of Qom. [In Persian].
----------------------- (1983), Twenty words. 7th Edition, Tehran, Islamic Press Office. [In Persian].
----------------------- (1983), Causes of interest in materialism, 8th edition, Tehran, Islamic Press Office affiliated with the Qom Seminary Teachers Association. [In Persian].
------------------------ (1985), The Observer of Secrets, Tehran, Islamic Press Office. [In Persian].
------------------------ (1993), The Mirror of the Cup: Hafez's Divan with the notes of professor Motahhari, Tehran, Sadra Press. [In Persian].
------------------------ (1996), Divine Justice, 9th edition, Tehran, Sadra Press. [In Persian].
------------------------ (1998), A Critique of Marxism, 2nd Edition, Tehran, Sadra. [In Persian].
------------------------ (2003), The Perfect Man, 29th Edition, Tehran, Sadra Press. [In Persian].
------------------------ (2016), Spiritual Freedom, 69th Edition, Tehran, Sadra Press. [In Persian].
Musapour Shirjooposht, Samaneh. (2014), "Arabic Literature in the Works of Professor Morteza Motahhari", Master Thesis, University of Gilan. [In Persian].
Momeni, Mohammad Baqer (2005), Arani World, Tehran, Khojasteh Press. [In Persian].

 
[1]. Email of the corresponding author:                         jfasaei@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian literature
  • theology
  • materialism
  • Morteza Motahhari
آبراهامیان، یرواند. (1384). ایران بین دو انقلاب (درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران معاصر). ترجمه‌ی احمدگل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.
آجودانی، ماشالله. (1382). مشروطه ایرانی. تهران: اختران.
احمدی، بابک. (1391). واژه‌نامه‌ی فلسفی مارکس، تهران: مرکز.
احمدی، حمید. (1387). تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و گروه ارانی. تهران: اختران.
ارانی، تقی. (بی‌تا). آثار و مقالات دکتر تقی ارانی. تهران: بی‌نا.
تیجانی سماری، ادریس. (1386). مبانی عرفان ازمنظر امام‌خمینی(ره)و شهیدمطهری(ره). پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، مدرسه‌ی عالی امام‌خمینی(ره).
حسین‌زاده یزدی، مهدی؛ ملاباشی، سیدمحسن. (1395). «علل انحطاط تمدن اسلامی ازمنظر استادمطهری با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب داستان راستان».‌ مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال 4، شماره‌ی ۷‌، صص 99-126.
دری، نجمه؛ فسایی، جعفر. (1400). «جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه‌ی سعدی در منظومه‌ی فکری مرتضی مطهری». شعرپژوهی، سال 13، شماره‌ی 2، صص57-84.
رحمدل، غلامرضا. (1381). «نگاهی گذرا به تماشاگه راز». پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، سال 2، شماره‌های ۶-۷ ، صص121-137.
زریاب‌خویی، ‌عباس. (1328). «دیالکتیک». دانش، سال 1، شماره‌ی 5، صص294-295. 
سپهر، ذبیح. (1364). تاریخ جنبش کمونیستی در ایران. ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: مؤسسه‌ی مطبوعاتی عطایی.
شاکری، خسرو. (1384). پیشینه‌های اقتصادی- اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی در آن عهد. تهران: اختران.
شاوردی، زینب؛ کرمانی،‌ طوبی. (1390). «تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکى هگل و ماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آراى شهید مطهری». اسراء،‌ سال 4، شماره‌ی ۲، پیاپی دهم، صص 109-۱۴۱.
شفیعی دارابی،‌ حسین. (1360). یادواره‌ی استاد شهید مرتضی مطهری. قم: مهر.
صدرا، محمد. (1391). بررسی تعامل روحانیت و اندیشه‌های چپ در ایران معاصر. ‌پایان‌نامه‌ی دکتری رشته‌ی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
طباطبایی، سید‌محمدحسین (بی‌تا). اصول فلسفه و روش رئالیسم. با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، بی‌جا، بی‌نا.
فرزانه، حسین. (1372). پرونده‌ی پنجاه و سه نفر. تهران: نگاه.
کاپلستون، فردریک چارلز. (1388). تاریخ فلسفه ج1(یونان و روم). ترجمه‌ی سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: علمی و فرهنگی.
مارکس، کارل. (1388). مانیفست کمونیست. ترجمه‌ی مسعود صابری، تهران: طلایه پرتو.
محیط طباطبایی،‌ محمد. (1370). خیامی یا خیام.تهران: ققنوس.
مراغه‌ای، ابراهیم‌بیگ. (1362). سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ یا بلای تعصّب او. تهران: سپیده.
مطهری، مرتضی. (1361الف). علل گرایش به مادی‌گری. تهران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به  جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
ــــــــــــــــ (1361ب). بیست‌گفتار. تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
ــــــــــــــــ (1374). عدل الهی. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــ (1382). انسان کامل. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــ.(بی‌تا). مقدمه‌ای بر جهانبینی اسلامی: انسان در قرآن، انسان و ایمان. تهران: اسلامی.
موسی‌پور شیرجوپشت، سمانه. (1393). ادبیات عربی در آثار استادمرتضی مطهری(ره). پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.
مؤمنی، محمدباقر. (1384). دنیای ارانی. تهران: خجسته.