تبیین عدالت ادبی بر اساس دو رویکرد همگرا در منظومه‌ی ویس و رامین ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

10.22099/jba.2022.42367.4172

چکیده

 سیده‌زیبا بهروز*
حسن ذوالفقاری**
چکیده
از منظری کل‌گرا و غایت‌محور، اصل عدالت ادبی که منبعث از ایده‎ی قانون طبیعی است، ساختار بنیادین غالب داستان‌ها و منظومه‎های کهن را شکل می‎دهد و درحقیقت لذت داستان از بیان هنری این قانون ایجاد می‌شود. یکی از ناب‎ترین آثار عاشقانه‌ی کهن که جامع این دو ویژگی است، منظومه‎ی ویس ‌و رامین است؛ از همین رو در این مقاله قصد داریم ضمن پرهیز از یک‎جانبه‌نگری تقلیل‌گرایانه، با استفاده از دو رویکرد ریخت‌شناختی و پدیدارشناختی که اتفاقاً در این داستان مؤید یکدیگر در مسیرهایی همگرا هستند، این مدعا بررسی شود. در تحلیل ریخت‌شناختی اثر که با تأکید بر نقش ویژه‎ی انواع عشق انجام شده، ساختار حرکت‌ها و نحوه‎ی چینش رخدادها در قالب انداموار داستان، حاکی از اندیشه‎ی محوری آن مبنی بر سرانجامِ پیروز و نیک عواطف برحق انسانی و نابودی و زوال امیال ناشایست و غیرانسانی است. این اندیشه با ماهیت اصلی و هدف کلی قصه‎ها، در این رویکرد همسوست. نتایج نگاه پدیدارشناختی بر حوادث و رویدادهای طبیعی و ماوراءطبیعیِ مؤثر در سیر داستان و نحوه‎ی ادراک معانی آن‌ها در تجارب زیسته‎ی شخصیت‌ها و نیز دریافت‌های حاصل از بررسی محتوای شناختی عواطف عشق و مهرورزی در این منظومه نیز نظام عدالت‌محور آن را نشان می‏دهد. در این زمینه و به‌منظور تبیین و تحلیل بهتر پدیدارهای عشق که در این داستان به‌شکلی هنرمندانه جمع آمده، از برخی دیدگاه‌های فلسفی نیز بهره گرفته شده است. درمجموع این اثر ارزشمند که در میان عاشقانه‎های زبان فارسی جایگاه ویژه‌ای دارد، خواننده‎ی ژرف‌بین را با مفاهیمی چون عشق و هوس، باور و عقلانیت و نقش اراده‎ی انسانی در برابر اصل قانون طبیعی آشنا می‌کند. این امر با نگاهی نو و درنظرگرفتن کلیت و هدف غایی آن به‌جای نگرش سطحی و مقطعی حاصل می‌شود.
 
* پژوهشگر پسادکترای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی bseyede@ymail.com (نویسنده‌ی مسئول)
** استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس zolfagari@modares.ac.ir
تاریخ دریافت مقاله: 7/9/1400                      تاریخ پذیرش مقاله: 30/1/1401
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Poetic Justice Principle based on Two Convergent Approaches in Weiss and Ramin

نویسندگان [English]

 • seyede Ziba Behrooz 1
 • Hasan Zolfaghari 2
1 Postdoctoral Researcher, Academy of Persian Language and Literature
2 Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Seyedeh Ziba Behrooz, Postdoctoral Researcher, Academy of Persian Language and Literature (Responsible Author), bseyede@ymail.com
Hassan Zolfaghari, Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, zolfagari@modares.ac.ir
 Extended Abstract

Introduction

From a holistic and teleological point of view, the principle of poetic justice - derived from the idea of natural law - forms the basic structure of most of the old stories and love poetries. As a matter of fact, the pleasure of the story is rooted in the artistic expression of this law. One of the purest classic, romantic works, that complements these two features, is the verified love story of Weiss and Ramin. Therefore, in this article, while avoiding reductionist one-sidedness, this claim is to be examined, using two morphological and phenomenological approaches - which incidentally confirm each other in convergent paths in this story.
 

Discussion

Morphology of the main movements based on loveThe morphological analysis of the work, which emphasizes the spesific role of different types of love, the structure of movements, and the way events are embeded in the organized body of the story, indicates its central idea of ​​the victorious end of human emotions and destruction and decline of evil and inhuman desires. This idea in this approach is in line with the nature and general purpose of the stories. The morphology of folk tales can be considered a big step in proving the institutionalization of the doctrine of natural law and Poetic justice in stories because we see that in Weiss and Ramin, according to the morphological rule, the story begins with the illicit (irrational) love of Moobad to Shahroo (in the place of evil or initial deficiency) and expands. So the signs of permissible love (rational) between Weiss and Ramin in the story gradually appears and evolves.
 
2-2. Phenomenology of other events and behaviors
Interpreting each of the events and behaviors according to its relation to other events and to the whole story, regardless of the presuppositions and effects of previous experiences, shows that Weiss and Ramin story expresses the lived experiences of the characters in facing the system of punishment and reward with a demanding time and place requirements. Generally, in this story, two categories, consistent or inconsistent with the evolutionary and justice-oriented end of the story, can be examined. Factors contradictory and inconsistent with natural law (evil wills, false beliefs, traditions, etc.) remain suppressed or unfulfilled. On the contrary, factors in line with natural law (natural and supernatural events, enlightened thoughts, etc.) destroy those disparate factors or prepare the ground for the manifestation of this law.

Conclusion

The results of a morphological study of the structure of the story, and also the phenomenological look at cognitive content of the emotions of love and other natural or supernatural events - affecting the story and how to understand their meanings in the lived experiences of the characters - show its justice-oriented system. In this relation, to better explain and analyze the phenomena of love - which are collected in this story - some philosophical perspectives have also been used. Generally, this is a valuable work that has a special place among Persian language romances. It acquaints the thoughtful reader with concepts such as love and lust, belief and rationality, and the role of the human will against the principle of natural law. This is achieved by looking at the whole and considering its totality and ultimate goal instead of a superficial and cross-sectional view.
 
References
Abdullahzadeh, Tayyeba; Turkmani Barandoozi, Vajiheh; Sadeghi, Ensieh (1399). "Weiss Character with a Look at Alfred Adler's Theory of Inferiority Complex", Journal of Lyrical Literature, Sistan and Baluchestan University, Vol. 18, N. 35, 123-140.
Ambrose (1972). “Flight from the World” (De Fuge Saeculi), The Father of the Church, vol. 65, Saint Ambrose, Seven Exegetical Works, Mchhugh M. (trans.), Washington, Dc: The Catholic University of America Press.
Aquinas (1966). Summa Theologiae, Vol. 28, Law and Political Theory, Gilby T. (trans.), London: Blackfriars.
Augustine, Aurelius (1982). Eighty-Three Different Questions (De Diversis Questionibus LXXXIII), in Musher D. trans., Washington, DC: The Catholic University of America Press.
Balkhi, Maulana Jalaluddin Mohammad (1396). Masnavi Manavi, Introduction and emendation by Mohammad Ali Movahed, Vol. 1, 2nd Ed., Tehran: Hermes Publications and Academy of Persian Language and Literature
Britannica, The Editors of Encyclopedia. “Poetic-justice”, https://www.britannica.com /art/poetic-justice-literature.  Accessed 24 November 2021.
Carl Joachim Friedrich (1958). The Philosophy of Historical Perspective, Chicago: The University of Chicago Press.
Champbell, Timothy (1998). Understanding Human Goods: A Theory of Ethics, (1st edition. Edinburgh University Press
Chroust, Anton-Hermann (1944). “The Philosophy of Law of St. Augustine”. In The Philosophical Review, 53 (2).
Damghani Thani, Kazem, "Comparison between Weiss and Ramin and Tristan and Isot", Kayhan Farhangi, December 2004, 218, 64-68.
Finnis, Jhon (1980). Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press.
Finnis, Jhon (1998). Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, New York: Oxford University Press.
Finnis, John (2020), "Natural Law Theories", in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (summer 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 2020-10-19
Fry, Northrop (1377). Criticism Analysis, Criticism Autopsy, translated by Saleh Hosseini, 1st Ed., Tehran: Niloufar.
Gholamrezaei, Mohammad (1370). Poetic Lyrical Stories from the Beginning of Dari Persian Poetry to the Beginning of the Eighth Century, 1st Ed., Tehran: Fardabeh.
Gorgani, Fakhreddin Asad (1387). Weiss and Ramin, emendated by Mohammad Roshan. Tehran: Cheshmeh.
Hedayat, Sadegh (1324). "A Few Tips about Weiss and Ramin", New Message, Nos. 9 and 10.
Heidari, Batool, Toghyani, Ishaq, Nourian, Seyed Mohammad, "Weiss and Ramin's defenses in the court of ethics: a study of the causes of anti-moral practices in the poet and Ramin", Quarterly Journal of Literary Studies and Research, Volume 12, 1 (19), Spring 1400.
Homer (1378). Iliad, translated by Saeed Nafisi, 13th Ed., Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
Iser, Wolfgang (1971). The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. New York: Colombia University Press.
Islami Nodoshan, Mohammad Ali (1349). "Are Weiss and Ramin an anti-moral system?", Negin Magazine, 64, 9-11
Kahdooi, Mohammad Kazem, Bahrani, Maryam (1388). "Analysis of the personality of the priest in Weiss and Ramin based on Jung's theories". Journal of Iranian Studies, No. 15, 223-238.
Katozian, Nasser (1377). Philosophy of Law, Tehran, Vol. 1, Tehran: Enteshar Co.
Kelsen, Hans (2007). General Theory of Law and State. The Law Book Exchange. p. 392.
Khan Mohammadi, Mohammad Hussein, Rahimian, Afsaneh (2015). "Oath, the Fundamental axis of Weiss and Ramin's Poetry", Literary Research Quarterly, 13 (53), 63-80
Lioyd, Dennis (1965). Introduction to Jurisprudence «with selected texts», London, Stevens, and sons.
Merton, Henry (1380). "New Testament", Bible: Old Testament and New Testament, translated by Fazel Khan Hamedani, Tehran: Ostoore.
Minorsky, Vladimir (1334). "Weiss and Ramin", Culture of Iran-Land, translated by Mostafa Mogharebi, under the supervision and effort of Iraj Afshar, Volume 4. Tehran: Sokhan.
Movahed, Mohammad Ali (1381). In the air of Truth and Justice, Tehran: Karnameh.
 Propp, Vladimir (1368). Morphology of Fairy Tales, translated by Fereydoun Badrahai, Tehran: Toos.
Reibenstein, A. A. (1930). A Study of the Principle of the Poetic Justice in the Tragedies of the Age of Elizabeth Exclusive of Shakespeare, A Thesis Presented to the English College of Pacific.
Rubin, Uri (2003). “Prophets and Caliphs: the Biblical Foundations of the Umayyad Authority”, in Berg H. (ed.), Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leiden: Brill.
Shakespeare, William (1381). Collection of Plays (27 tragedies and comedies), translated by Aladdin Pazargadi, 1st vol., 3rd ed. Tehran: Soroush.
Taghavi Kotnaei, Alireza (1396). "Recognition of the truth-like element in the story of Weiss and Ramin by Fakhreddin As’ad Gorgani". Journal of New Research in the Humanities, 3 (22), 219 - 226.
Talebi, Mohammad Hussein (1385). "Natural Law and Its Role in the Philosophy of Ancient Greek Law", Philosophical Knowledge, Vol. 4, 130-147.
Talebi, Mohammad Hussein (1390). "Critique of the Doctrine of Natural Law from the Beginning of Christianity to the End of the Middle Ages", Journal of Islamic Government, 59, 61-88.
Tusi, Khawaja Nasir (1267). Nasiri Ethics, Bambay Printing.
Zolfaghari, Hassan (1399). One Hundred Persian Love Poems, 3rd Ed., Tehran: Charkh.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weiss and Ramin
 • Poetic Justice
 • Natural Law
 • Morphology
 • Phenomenology
 1. قرآن کریم. (1392). ترجمه‌ی  فارسی جدید مکارم شیرازی، گردآورنده: سمیه ابراهیمی، تهران‌: انتشارات عابدزاده.

  اسلامی‌ندوشن، محمدعلی. (1349). «آیا ویس و رامین یک منظومه‎ی ضداخلاق است؟». نگین، 31 شهریور، شماره‌ی 64، صص ‎از 9 -11.

  ـــــــــــــــــــــــــ. (1382). ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌.

  بلخی، مولانا جلال‌الدین محمد. (1396). مثنوی معنوی. مقدمه و تصحیح محمدعلی موحد، ج‌۱، تهران: هرمس و فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

   پراپ، ولادیمیر. (1368). ریختشناسی قصه‌های پریان. ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای، تهران: توس.

  تقوی کوتنایی، علیرضا. (1396). «شناخت عنصر حقیقت‌مانندی در داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی». تحقیقات جدید در علوم انسانی، دوره‌ی 3، شماره‌ی 22، صص 219-226.

  حیدری، بتول و دیگران. (1400). «دفاعیات ویس و رامین در دادگاه اخلاق: بررسی علل عملکردهای ضداخلاق در منظومه‌ی ویس و رامین». مطالعات و تحقیقات ادبی، سال12، شماره‌ی1، پیاپی 19، صص29-56.

  خان‌محمدی، محمدحسین؛ رحیمیان، افسانه. (1395). «سوگند، شالوده بنیادین سرایشِ منظومه‌ی ویس و رامین». پژوهش‌های ادبی، دوره‌ی 13، شماره‌ی 53‌، صص63-80.

  دامغانی ثانی، کاظم. (1383). «مقایسه بین ویس و رامین و تریستان و ایزوت». کیهان فرهنگی، آذر،  شماره‌ی 218، صص 64-68.

  ذوالفقاری، حسن. (1399). یکصد منظومه‌ی عاشقانه‌ی فارسی. تهران: چرخ.

  شکسپیر، ویلیام. (1381). مجموعهی آثار نمایشی (27 تراژدی و کمدی). ترجمه‎ی علاءالدین پازارگادی، ج ۱، تهران: سروش.

  طالبی، محمدحسین. (1385). «قانون طبیعی و نقش آن در فلسفه‎ی حقوق یونان باستان». معرفت فلسفی، سال 3، شماره‌ی 4، صص 131-167.

  ــــــــــــــــــ. (1389). «بازخوانی انتقادی آموزه قانون طبیعی در حکمت عملی یونان باستان». معرفت فلسفی، دوره‌ی 8 ، شماره‌ی 2، پیاپی 30، صص169-201

  ــــــــــــــــــ. (1390). «نقد و بررسی آموزه‎ی قانون طبیعی از آغاز مسیحیت، تا پایان قرون میانه». حکومت اسلامی، سال 16، شماره‌ی 1، صص 61-88.

  طوسی، خواجه نصیر. (1267). اخلاق ناصری. چاپ بمبئی.

  عبدالله‌زاده، طیبه و همکاران. (1399). «شخصیّت ویس با نگاه به نظریه‎ی عقده‎ی حقارت آلفرد آدلر». پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 18، شماره‌ی 35‌، صص 123-140.

  غلامرضایی، محمد. (1370). داستان‌های غنایی منظوم از آغاز شعر فارسی دری تا ابتدای قرن هشتم. تهران: فردابه.

  فرای، نورتروپ. (1377). تحلیل نقد، کالبدشکافی نقد. ترجمه‌ی صالح حسینی، تهران: نیلوفر.

  کهدوئی، محمدکاظم؛ بحرانی، مریم. (1388). «تحلیل شخصیت موبد در ویس و رامین بر اساس نظریات یونگ». مطالعات ایرانی، دوره‎ی 8، شماره‌ی 15، بهار، صص 223-238.

  کاتوزیان، ناصر. (1377). فلسفه‌ی حقوق. ج١، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  گرگانی، فخرالدین اسعد. (1389). ویس و رامین. تصحیح محمد روشن، تهران: چشمه.

  مرتن، هنری. (1380). عهد جدید، کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدید. ترجمه‎ی فاضل‌خان همدانی، تهران: اساطیر.

  مقربی، م‍ص‍طف‍ی‌ (1375). ه‍ژده‌ گ‍ف‍ت‍ار: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات. ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌.

  موحد، محمدعلی. (1381). در هوای حق و عدالت. تهران: کارنامه.

  مینورسکی، ولادیمیر. (1335). «ویس و رامین». فرهنگ ایران‌زمین، ترجمه‎ی مصطفی مقربی، زیرنظر و به‌کوشش ایرج افشار، ج ۴، تهران: سخن.

  هدایت، صادق. (1324). «چند نکته درباره‎ی ویس و رامین». پیام نو،  سال 1، شماره‌های 9 و 10.

  هومر. (1378). ایلیاد. ترجمه‌ی سعید نفیسی، تهران: علمی و فرهنگی.

  Ambrose. (1972). “Flight from the World” (De Fuge Saeculi). The Father of the Church, vol. 65, Saint Ambrose, Seven Exegetical Works, Mchhugh M. (trans.). Washington, Dc: The Catholic University of America press.

  Aquinas. (1966). Summa Theologiae, Vol. 28, Law and Political Theory, Gilby T. (trans.), London: Blackfrairs.

  Augustine, Aurelius. (1982). Eighty-Three Different Questions (De Diversis Questionibus LXXXIII), in Musher D. trans., Washington, DC: The Catholic University of America Press.

  Augustine, Aurelius. (1953). On Free Will, trans and intro. J. H. S. Burleigh, The Library of Christian Classics, Earlier Writings, Vol. 6. London: SCM Press.

  Bacon, Francis (1857). The Advancement of Learning. vol. I, Parry and McMillan, PhiladelPhia.

  Britannica. (2021). The Editors of Encyclopedia. “Poetic-justice”, https://www.britannica.com/art/poetic-justice-literature. Accessed 24 November.

  Carl Joachim Friedrich. (1958). The Philosophy of Historical Perspective. Chicago: The University of Chicago Press.

  Champbell, Timothy. (1998). Understanding Human Goods: A Theory of Ethics. 1st edition. Edinburgh University Press.

  Chroust, Anton-Hermann. (1944). “The Philosophy of Law of St. Augustine”. In The Philosophical Review, 53 (2).

  Finnis, Jhon. (1980). Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press.

  ............................ (1998). Aquinas: Moral, Political and Legal Theory. New York: Oxford University Press.

  ........................... (2020). "Natural Law Theories". in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (summer 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 2020-10-19

  Iser, Wolfgang. (1971). The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. New York: Colombia University Press.

  Kelsen, Hans (2007). General Theory of Law and State. The Law Book Exchange. p. 392.

  Lioyd, Dennis (1965). Introduction to Jurisprudence «with selected texts». London, Stevens and sons.

  Bacon, Francis (1857). Works by Francis Bacon, “The Advancement of Learning”. vol. I, Parry and McMillan, PhiladelPhia, Qouted in A.

  1. Reibenstein (1930), A Study of the Principle of the Poetic Justice in the Tragedies of the Age of Elizabeth Exclusive of Shakespeare, A Thesis Presented to the English College of Pacific.

  Reibenstein, A. A. (1930). A Study of the Principle of the Poetic Justice in the Tragedies of the Age of Elizabeth Exclusive of Shakespeare. A Thesis Presented to the English College of Pacific.

  Rubin, Uri. (2003). “Prophets and Caliphs: the Biblical Foundations of the Umayyad Authority”. in Berg H. (ed.), Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leiden: Brill.