دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1401، صفحه 1-284