دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1401، صفحه 1-284 
تحلیل و مقایسه­ ی کلیت ­گرایی در منطق ­الطیر عطار و فیزیک نوین

صفحه 197-226

10.22099/jba.2021.38423.3874

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاقعلی زاده