اوج و فرود داستان‌وارگی در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

10.22099/jba.2022.41941.4137

چکیده

اوج و فرود داستان­‌‌ وارگی در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی
 
مریم‌سادات دستغیب *
لیلا پژوهنده**
 
چکیده
در ایران منظومه‌‌سرایی و شعر روایی از روزگار پیش از اسلام سابقه دارد. با توجه به میزان اثرگذاری زنان در عرصه‌ی شعر معاصر و حرکت شعر معاصر به‌سمت ساختار داستانی در قالب‌های مختلف، این پژوهش کاربرد عناصر داستانی را در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی به‌شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی بررسی کرده و چگونگی کاربرد این عناصر و نسبت روایت با شاعرانگی را در شعر آنان نشان داده و پس از آن، شباهت‌ها و تفاوت‌های داستان­پردازی را در آثار شاعران به‌شیوه‌ی تطبیقی و تحلیل آمار، موردبررسی قرار داده است. تحلیل آماری  شواهد شعری، جدول‌ها و نمودارهای عناصر داستانی و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با وجود داشتن شباهت، اما تفاوت‌های بنیادی در کاربرد عناصر داستانی دیده می‌شود. در اشعار ژاله، گاه روایت داستان به ساختار شعر آسیب رسانده و جنبه‌ی داستانی بر ویژگی شعری پیشی گرفته و از تخیل و شاعرانگی شعر کاسته است، در مقابل روایت‌های سیمین به شیوه‌ای نو و خلاقانه سروده شده‌اند. می‌توان گفت سیمین بهبهانی روایت را به‌حد شعر اوج و ژاله اصفهانی در مواردی شعر را به‌حد روایت تنزل داده است.
واژههای کلیدی: داستان‌وارگی، ژاله اصفهانی، سیمین بهبهانی، شعر روایی، عناصر داستانی.
 
* دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم maryamdastgeib@gmail.com
** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم leila.pazhoohandeh@gmail.com (نویسنده‌ی مسئول)
تاریخ دریافت مقاله: 17/7/1400                   تاریخ پذیرش مقاله: 12/11/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rise and fall of storytelling in the poems of Simin Behbahani and Jaleh Esfahani.  

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Dastgeib 1
  • leila pazhoohandeh 2
1 University of Qom
2 University of Qom
چکیده [English]

The rise and fall of storytelling in the poems of Simin Behbahani and Jaleh Esfahani.  
 
Introduction:
In Iran, poetry and narrative poetry have a history from pre-Islamic times.In the Islamic period, narrative poetry was popular almost from the beginning of Dari poetry. In the contemporary period, the distance between narration and poetry has become very small, and this feature is very evident in the poems of some contemporary poets. It can be said that the movement of contemporary poetry is towards the structure of fiction; In other words, in addition to poetic elements such as imagination, music and image, poetry also has narrative elements such as character, dialogue, time, place and scene in its structure, and the frequency of these elements is such that this category of poems can be called narrative poetry. Among the differences between narration in poetry and fictional narration, we can mention the shortness of poetic narratives, the generality of narration in poetry, and the neglect of details and the one-dimensionality of the characters.
 
Research method and theoretical foundation:
Fictional elements under the headings of narration, narration, narrative elements or narrative in the poetry of some contemporary poets such as Mohammad Reza Shafiee, Kadkani, Qaisar Aminpour, Mehdi Akhavaneshal, Forough Farrokhzad and Tahereh Saffarzadeh have been studied separately or comparatively and in whole or in part.Here are some examples of dissertations related to the topic:A Comparative Study of Narrative Elements in a Barren Land and Believing in the Beginning of the Cold Season, (2015) by Amir Afshar; Structure and form of narration of Forough Farrokhzad's poems, (2012) by Elham Hajian; Storytelling in the works of Mehdi Akhavan Sales (2011) by Ramin Zaboli; A study of the narrative element in the poem of Qaisar Aminpour (2016) by Ameneh Hosseinpour. The closest work to the present study is the dissertation on the evolution of storytelling in contemporary lyric poetry (2015), the beautiful work of Safarpourchafi. In this dissertation, first the narrative lyric and the story lyric have been studied in general and then the narrative elements in the lyric poems of Simin Behbahani and Hossein Manzavi have been studied in two separate sections. Simin Behbahani's narrative poems are discussed briefly in this dissertation and only a few examples of Simin's narrative poems are mentioned. The statistical population of the present study has been extracted and provided from all their poetry books. The present applied research, effective narrative elements in the process of narration, story creation and poetry: dialogue, perspective, characterization, theme and format in the poetry of two contemporary female poets: Jaleh Esfahani and Simin Behbahani study in a descriptive-analytical manner and in some cases use statistical analysis, tables and graphs.  The statistical population of the study is 70 narrative poems by Simin Behbahani and 37 fiction poems by Jaleh Esfahani which have been extracted and provided from all their poetry books. The method of data collection in this research is the library method and the data collection tool is phishing.  Then, the techniques and methods of storytelling in the works of both poets are examined in a comparative way to determine the similarities and differences in the use of fictional elements in the poetry of Jaleh Esfahani and Simin Behbahani. 
 
Discussion:
This study intends to study the use of important and influential narrative elements in the narrative process in the poetry of two prominent and contemporary female poets: Jaleh Esfahani (1300-1368) and Simin Behbahani (1306-1393) and shows that they have narrative elements such as characterization,  How and with what characteristics have they used dialogue, description, atmosphere, time, place, scene, etc. in their poetry, and what themes have they mainly dealt with in their narrative poems. A comparison is then made between the two poets to show which of these poets has used the narrative method the most in their poems; In which works are the techniques and methods of storytelling richer and what are the similarities and differences between the quality of using narrative elements in the poetry of these poets. The focus of the research is on the relationship between storytelling and poetry in the narrative poems of two poets. Considering the influence of women's poetry in the field of contemporary poetry and the prevalence of storytelling and narration in various poetic formats by contemporary poets and the history of application of this artistic method in classical literature, this type of research in addition to showing the evolution of contemporary poetry, scientific standards and  It provides valuable art for the critique of poetry today and provides a broader and more diverse context for research in the field of fiction and narrative literature. Considering the importance and position of Jaleh Esfahani and Simin Behbahani in the history of contemporary women's poetry, it is important to study the fictional elements in the poetry of these poets.
 
Conclusion:
Despite the similarities in the narrative poems of these two poets from the perspective of fictional elements, we conclude that in the narrative poems of Jaleh Esfahani, sometimes the expression of narrative in poetry has damaged the structure of the poem and reduced its poetic features. In fact, in Jaleh Esfahani's poems, narrative features have surpassed poetic features and have reduced the imagination, feeling and poetic nature of the poems, and the poems adhere more to the rules of the story than poetry;  In the sense that the poet wants to include a story in the form of a poem and tell it to his audience in a melodic expression. In Simin Behbahani's poems, the narration of the story has not damaged the structure of the poem and has not diminished the poetic nature of the poems, and it is this narration and story that has served the poetry.  In other words, poetry has approached narration and story by preserving the rules and regulations of poetry. According to the examples of Simin Behbahani's narrative poems that were mentioned and according to the characteristics that we mentioned for these poems, it can be said that Simin Behbahani has established the link between poetry and story in the best way in her poems. Expresses important issues and problems in the form of poetry, using narrative elements in such a way that the audience does not reject the poem, but quite the opposite;  Follow and remember the poem with interest. Finally, we can borrow from the sentence of Mehdi Akhavan Sales about his own narrative poems and point out that: Simin Behbahani has raised the narrative to the level of poetry and in some cases Jaleh Esfahani has reduced the poem to the level of narration.
 
Keywords: Storytelling, Jaleh Esfahani, Simin Behbahani, Narrative Poetry, Fictional Elements.
 
Resources:
Isfahani, Jaleh.  2016. Collection of poems, Tehran: Negah.
Okhovat, A. 1992. Grammar of the story, Isfahan: Tomorrow.
Afshar, A.  A comparative study of the elements of narrative in a barren land and believe in the beginning of the cold season.  Master Thesis in Dramatic Literature.  Tehran University of Arts.
Behbahani, Simin  2005. Collection of Poems, Tehran: Negah.
Peshab, L.  2004. Lessons on Story Writing, Translator: Mohsen Soleimani, Third Edition, Tehran: Surah
Todorov, T. 1388. Poetics of New Studies in Prose, Narrated by Anoushirvan Ganjipour, Tehran: Published. 
Haji Aghababaei, M. Salehi, N.  ۱۳۹۷.  "Study of the elements of narration in the poetry of the eighth reader and the puppet of the Third Brotherhood."  Journal of Poetry Research, No. 35: 45-68 Shadrooi Manesh, M. Bramki, A.  ۱۳۹۱.
Hajian. Structure and form of narration of Forough Farrokhzad's poems. Bachelor's thesis in Persian language and literature.  Faculty of Literature and Humanities, University of Kurdistan.
HoseinPuor. A. study of the narrative element in the poetry of Qaisar Aminpour.  Faculty of Humanities, Semnan University.
Khafaji, Baadelmonem .  1985. Arabic Literature Hadith.  Cairo: Al-Azhariyah General Library.
Rezaian, b.  A Comparative Study of Narration and Narration in Ferdowsi Shahnameh and the Works of Mehdi Akhavan Sales. Bachelor Thesis in Persian Language and Literature. Faculty of Literature, Zabol University.
Rouhani, Reza. Mansoori, Ahmad Reza  2007. Narrative lyric and its origin in Persian poetry.  Journal of Persian Language and Literature Research.  spring and summer.  No. 8. 105 -121.
Zaboli, R.  Storytelling in the works of Mehdi Akhavan Sales. Master Thesis in Persian Language and Literature.  University of Sistan and Baluchestan.
Sarikhani, N.  A study of the narrative structure in the poems of Mohammad Reza Shafiee, Kadkani (based on the second millennium of mountain deer and in the alleys of Neishabour gardens). Bachelor's thesis in Persian language and literature.  Islamic Azad University of Shiraz.
Soleimani, M.  1991. The art of storytelling, Tehran: Amir Kabir.
Shadravi Manesh, Mohammad.  Bramki, Azam. 1391.  "Narrative tricks in the narrative poems of Mehdi Akhavan Sales."  Journal of Persian Literature, No. 10: 83 to 102.
Sharifi Valdani, Gh.  Heydari, P.  ۱۳۹۲.  "Study of narrative elements in Nima's poem" Soldier Family "."  Journal of Fiction Literature, No. 4: 41-58.
Safarpour Chafi, Z.  A study of the evolution of storytelling in contemporary lyric poetry. Master's thesis in Persian language and literature.  Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan.
Kakhi ,M .  1992. The Voice of Awakened Wonder, Interviews by Mehdi Akhavan Sales / M. Omid Tehran: Winter.
Martin, v.  2003. Theories of Narration, Translator: Mohammad Shahba, Tehran: Hermes.
Mastoor, M.  2000. Basics of Short Story, Tehran: Center.
Mirsadeghi, J.  1394. Elements of the story, ninth edition, Tehran: Sokhan.
Mirsadeghi, J.  1985. Elements of the story, Tehran: Shafa.
Milani, F.  2004. "A Fist Full of Simin Behbahani's Life Stars and Poems" Simin Behbahani's Festival by Ali Dehbashi, Tehran: Negah.
Nazarian, A.  Investigating the elements of the story in Tahereh Saffarzadeh's book Bitter Links.  Master Thesis.  University of Lorestan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Storytelling
  • Jaleh Esfahani
  • Simin Behbahani
  • Narrative Poetry
  • Fictional Elements
اخوت، احمد. 1371. دستور زبان داستان. اصفهان: فردا.
اصفهانی، ژاله. (1395). مجموعه اشعار. تهران: نگاه.
افشار، امیر. (۱۳۹۴). بررسی تطبیقی عناصر روایت در سرزمین بی‌حاصل و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران.
بهبهانی، سیمین. (1384). مجموعه‌ی اشعار. تهران: نگاه.
پیشاب، لئونارد. (1383). درس‌هایی درباره‌ی داستان‌نویسی. ترجمه‌ی محسن سلیمانی، تهران: سوره.
تودوروف، تزوتان. (1388). بوطیقای نثر پژوهش‌هایی نو درباره‌ی حکایت. ترجمه‌ی انوشیروان گنجی‌پور، تهران: نی.
حاجی‌آقابابایی، محمدرضا؛ صالحی، نرگس. (۱۳۹۷). «بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث». شعرپژوهی، شماره‌ی ۳۵، صص ۴۵-۶۸.
حاجیان، الهام. (۱۳۹۱). ساختار و فرم روایت اشعار فروغ فرخزاد. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ‌ارشد دانشگاه کردستان‌.
حسین‌پور، آمنه. (۱۳۹۰). بررسی عنصر روایت در شعر قیصر امین‌پور. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ‌‌ارشد رشته‌ی ادبیات مقاومت دانشگاه سمنان.
خفاجی، بعدالمنعم. (1985). الأدب العربی الحدیث. قاهره: مکتبه‌الکلیات الأزهریه.
رضائیان، بتول. (۱۳۹۶). بررسی مقایسه‌ای روایت و روایت‌پردازی در شاهنامه‌ی فردوسی و آثار مهدی اخوان‌ثالث. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه زابل.
روحانی، رضا؛ منصوری، احمدرضا. (1386). «غزل روایی و خاستگاه آن در شعر فارسی».  پژوهش زبان و ادب فارسی. بهار و تابستان، شماره‌ی 8، صص 105-121.
زابلی، رامین. (۱۳۹۰). داستان‌گونگی در آثار مهدی اخوان‌ثالث. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ‌ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ساریخانی، ندا. (۱۳۹۶). بررسی ساختار روایت‌گونه در اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی (با تکیه بر هزاره‌ی دوم آهوی کوهی و در کوچه‌باغ‌های نیشابور). پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
سلیمانی، محسن. (1370).  فن داستاننویسی. تهران: امیرکبیر.
صفرپور چافی، زیبا. (۱۳۹۴). بررسی سیر تحول داستان‌وارگی در غزل معاصر. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه گیلان.
کاخی، مرتضی. (۱۳۷۱). صدای حیرت بیدار، گفت‌وگوهای مهدی اخوان ثالث/م.امید. تهران: زمستان.
مارتین، والاس. (1382). نظریه‌های روایت. ترجمه‌ی محمد شهبا، تهران: هرمس.
مستور، مصطفی. (1379). مبانی داستان کوتاه. تهران: مرکز.
میرصادقی. جمال. (۱۳۹۴). عناصر داستان. تهران: سخن.
میلانی، فرزان. (1383). «مشتی پر از ستاره‌ی زندگی و اشعار سیمین بهبهانی». جشن‌نامه‌ی سیمین بهبهانی، به کوشش علی دهباشی، تهران: نگاه.
نظریان، ابراهیم. (۱۳۹۴). بررسی عناصر داستان در کتاب پیوندهای تلخ طاهره صفارزاده. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان.