اوج و فرود داستان‌وارگی در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 University of Qom

2 دانشگاه قم

10.22099/jba.2022.41941.4137

چکیده

شعر روایی پیشینه‌ای دیرینه در فرهنگ بشری دارد تا جایی که سابقة روایت منظوم را بیش از روایت منثور می‌دانند. در ایران منظومه‌ سرایی و شعر روایی از روزگار پیش از اسلام سابقه دارد. با توجه به میزان تأثیرگذاری زنان در عرصه شعر معاصر و حرکت شعر معاصر به سمت ساختار داستانی در قالب‌های مختلف، این پژوهش کاربرد عناصر داستانی را در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی به شیوه توصیفی – تحلیلی بررسی کرده و چگونگی کاربرد این عناصر و نسبت روایت با شاعرانگی را در شعر آنان نشان داده است. پس از آن، شباهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌پردازی در آثار شاعران به شیوه تطبیقی و تحلیل آمار بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد با وجود شباهت، تفاوت‌های بنیادی درکاربرد عناصر داستانی دیده می‌شود. در اشعار ژاله گاه روایت داستان به ساختار شعر آسیب رسانده و جنبه داستانی بر ویژگی شعری پیشی گرفته و از تخیل و شاعرانگی شعر کاسته است؛ در مقابل، روایت‌های سیمین به شیوه‌ای نو و خلاقانه سروده شده‌اند. می‌توان گفت سیمین بهبهانی روایت را به حد شعر اوج داده است و ژاله اصفهانی در مواردی شعر را به حد روایت تنزل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rise and Fall of Storytelling in the Poetry of Jaleh Esfahani and Simin Behbahani

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Dastgeib 1
  • leila pazhoohandeh 2
1 University of Qom
2 University of Qom
چکیده [English]

Narrative poetry has a long history in human culture to the extent that the history of poetic narration is considered more than prose narration. In Iran, poetry and narrative poetry have a history from pre-Islamic times.
Considering the extent of women's influence in the field of contemporary poetry and the movement of contemporary poetry towards narrative structure in different formats, this study examines the use of narrative elements in the poetry of Jaleh Esfahani and Simin Behbahani Has studied descriptively-analytically and has shown how to use these elements and the relationship between narrative and poetry in their poetry.
After that, the similarities and differences of storytelling in the works of poets have been studied in a comparative way and statistical analysis. Research findings show that despite the similarities, there are fundamental differences in the use of narrative elements.
In Jaleh poems, the narration of the story has damaged the structure of the poem and the narrative aspect has exceeded the poetic feature and reduced the imagination and poetic nature of the poem;
In contrast, Simin's narratives are composed in a new and creative way. It can be said that Simin Behbahani has elevated the narration to the level of poetry and Jaleh Esfahani has reduced the poetry to the level of narration in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • storytelling
  • Jaleh Esfahani
  • Simin Behbahani
  • Narrative Poetry
  • fictional elements