ریخت­‌شناسی داستان پهلوان ببربیان مطابق با نظریه‌ی ولادیمیر پراپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یاسوج

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

چکیده

ریخت­‌شناسی داستان پهلوانببربیان مطابق با نظریه‌ی ولادیمیر پراپ
 
علیرضا تابان‌مهر (طالبان)*
محمدهادی خالق‌زاده **
مهدی فاموری***
 چکیده
امروزه در نقد ادبی با شناخت سازه­ها و گزاره­های یک اثر می­توان با ساختار آن آشنا شد. یکی از شاخه­های نقد ادبی، با تکیه بر عناصر سازنده‌ی اثر، روایت­شناسی است. نظریه­پردازان بزرگی در زمینه‌ی روایت­شناسی کار کرده و نظریات بسیار مهمی را ارائه داده‌اند. بهترین شیوه‌ی تحلیل و دسته­بندی ساختاری در داستان­ها و قصه­های اساطیری و حماسی، در ریخت­شناسی ولادیمیر پراپ (Vladimir Propp) می­توان یافت. تحلیل رمزگانی پراپ به شناختی بایسته از سازه­های روایات حماسی یاری می­رساند. سی‌ویک خویشکاری و شخصیت­های هفتگانی ریخت­شناسی پراپ سبب می­شود حرکت­های تعادل، قهر و بحران و تعادل نهایی در روایت حماسی دریافت شود. در این مقاله‌ی تحلیلی-توصیفی سعی بر این شده­ است ساختار حماسه‌ی منظوم ببربیان که از سراینده‌ای نامعلـوم اسـت، با الهـام از نظریـه‌ی ولادیمیر پراپ روسـی بررســی شود.
منظومه‌ی ببربیان که سده سرایش آن را پیش از عهد مغول و در حدود قرن ششم دانسته­اند، در 477 بیت با دادخواهی گروهی از دادخواهان هندی آغاز می­شود و با کشته‌شدن ببربیان توسط رستم و ازدواج او با دختر رای هند به پایان می­رسد. نتایج این تحلیل حاکی از این است که می­توان الگوی خویشکاری­های مدنظر پراپ را در این روایت حماسی- اسطوره­ای دریافت و با نمودگاری حرکت­های اصلی که در بطن خود حرکت­های فرعی قرار داده، این نظریه انطباق داده شود. در نمودگاری ریخت­شناسانه این روایت، سی‌ویک خویشکاری مدنظر پراپ در قصه­ها، هرچند به‌صورت غیرمتوالی یافت شد. وجود هر هفت شخصیت روایت­شناسی پراپ در این منظومه نشانگر همسانی و همگونی این حماسه با روایت­های مدنظر پراپ است. بسط روایت در این منظومه ازطریق خویشکاری «کشمکش- پیروزی» انجام شده است.
واژه‌های کلیدی: روایت­شناسی، ریخت­شناسی، ساختارگرایی، منظومه‌ی ببربیان، ولادیمیر پراپ.
 
 
* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران monajatname@gmail.com
 ** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران asatirpars@gmail.com (نویسنده‌ی مسئول)
*** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران mehdifamoori@gmail.com
 
تاریخ دریافت مقاله: 22/3/1400                     تاریخ پذیرش مقاله: 7/7/1400
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Morphology of the Heroic Story “Babr-e Bayān” Based on Vladimir Propp's Theory

نویسندگان [English]

  • ali reza tavbanmehr 1
  • mohammad hadi khaleghzadeh 2
  • mehdi famouri 3
1 PhD student in Persian language and literature, Islamic Azad University of Yasouj
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Islamic Azad University, Yasouj Branch
3 yasouj university
چکیده [English]

The Morphology of the Heroic Story “Babr-e Bayān” Based on Vladimir Propp's Theory
 
Introduction
Some great thinkers worked in the field of narratology including Vladimir Propp. Studying a large number of Russian fairy tales, Propp could define a consistent pattern for these tales; So, he identified 31-function pattern. Once the theories of formalism and constructivism were formed and popularized, Propp developed This type of format and structural analysis of stories. According to the mythical story plot it seems that we can find Vladimir Propp's claimed characters in Babr-e Bayān poem, whose author is unknown, and try to follow the functions. We investigate three stories in this poem: Rostam's battle with an aquatic animal called Babr-e Bayān, making Babr-e Bayān cloth from the skin of the aquatic animal for Rostam, and Faramarz conception; the stories include many fictional propositions which can be examined through the morphological components of the story.  
Methodology
This is an analytical-descriptive article which attempts to investigate the structure of the epic poem of Babr-e Bayān, from an unknown author, based on the theory of Vladimir Propp. The background of the study includes the books of morphology of fairy tales and the historical roots of the fairy tales by Vladimir Propp; also, people such as Todorov, Bremond and Greimas present some ideas about structural analysis of narrative based on Propp's theories. In this regard, there are some articles such as: Criticism of Sequences of Hero's Functions in Propp's Theory of Morphology (Based on the morphology of three stories in Shahnameh) by Khavar Qorbani and Keyvan Gourk, Morphology of Mazandaran war story based on Propp Theory by Bahram Jalalipoor, and Analysis and comparison of the narrative structure of Nezami’s tales, black & sandal domes from Haft Paykar based on Vladimir Propps’ morphological patterns of fairy tales by Fereshteh Naseri, Abdulhossein Farzad, Amir Hossein Mahoozi. However, according to my investigations there are no independent research about the morphilogy of Babr-e Bayān poem based on Propp's theory. This is a library research method article which is done by analytical description of the text.
 Data Analysis and Discussion
Functions pattern in Babr-e Bayān poem
According to the 31 functions in Babr-e Bayān poem and the narrative process stages, and based on the 6 stages of planning for the events, complication, transfer, encountering, return, and recognition, which is the stage for functions appearance, narrative structural pattern can be as follows:
β ƴ δ ζ εη ϴ
AaBC
↑DEF
GHJIK
↓ PrRsOL
MQEXTUW
All of the Propp’s functions can be find in the 6 stages of planning in this epic poem. All the functions can be observed in a symbol:
β ƴ δ ζ εη ϴAaBC↑DEFGHJIK↓ PrRsOLMQEXTUW
 
these functions indicate that this epic story is consist of a general movement and some internal movements. 31 functions can be find in the general movement. Another issue is that the story is made of the Propp’s general confrontational movements:
M_________W
The movements contributed directly to the balance of the stories and any problem will cause the loss of this balance, so by reaching to some kind of final function they return to the story again. A story can consist of one or more movements. The movements can also have different movements. However, it can be also a single story. Meanwhile, these movements excite the story and determine the main structure and theme of the story. The movements of Babr-e Bayān are as follow:
β____________ δ
A____________C
↑____________ G
H____________K
O____________M
M___________W
However, it is necessary to consider two inner movements that occur inside the main movement, since they upset the balance of the narrative. Inside the main movement of the Babr-e Bayān, removing the two movements of “Alborz and Zal confrontation and blackmail on him” and “Galimine Goosh confrontation and submitting to Rostam” also should be considered however, However, they have not caused complexity and disrupted the norm of the story.
The general movement of Babr-e Bayān is as follows:
Babr-e Bayān crisis which leads to the people complain and the India opinion against him (crisis 1)
Killing Babr-e Bayān by Rostam (balance)
In this poem, the M__W can be find in a general movement. Motivational elements (Babr-e Bayān should be killed because he injures the Indians) and violence (Babr-e Bayān damages the property of the Indians and set fire to everywhere) affect the functions.
Prop also suggested another movement organization based on content of the story:
- extension through function of H-I (war and conflict)
- extension through function of M-N (hard work)
- extension through two functions of H-I and M-N (conflict and hard work)
- extension with no function
 Conclusion
The investigation showed 7 characters among the poem all characters. However, some characters played integrated roles; such as Galimine Goosh who has shown not only as the bad man but also found the role of a collaborator through some events. 31 functions of Propp could be find in the morphological representation but not sequentially. Extension of functions was found in the form of conflict-victory which seems that many epic stories follow this extension pattern due to their structure. It seems that Babr-e Bayān is a case which can remove an ambiguity in Shahnameh; despite some opinions who know Babr-e Bayān as a kind of tiger, it, Patyāre, is an aquatic animal that is killed by Rostam and then making cloth from its skin.
 Keywords: Narratology, Structuralism, Morphology, Vladimir Propp, Babr-e Bayān Poem   
 Refrences
Books:
- Barth, R. (2008). Structural Analysis of Narrative. Trans: Azin Hosseinzadeh. Tehran: Markaz
- Eagleton, T. (2009). Literary Theory: An Introduction. Trans: Abbas Mokhber. Tehran: Markaz
-  Ferdowsi, A. (2007). Shahnameh (edition by jalal Khaleghi-Motlagh). Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia
- Gerard, G. (2019). Narrative Discourse: An Essay In Method. Trans: Masoome Zavarian. Tehran: Samt
- Guerin, W. (2016). The Foundations of Literary Criticism. Trans: Farzaneh Taheri. Tehran: Niloofar
- Khadish, P. (2008). Morphology of Magical Legends. Tehran: Scientific and cultural publication
- Khadish, P., & Davoodimoqadam, F. (2020). Narrative Patterns of Persian Tales and Myths. Tehran: Samt
- Khaleqi Motlagh, J., & Dehbashi, A. (2003). Babr-e Bayān, Gol- e ranjha- ye kohan. Tehran: Markaz
- McQuillan, M. (2009). The Narrative Reader. Trans: Fatah Mahmoodi. Tehran: Minooye Kherad
- Mirsadeqi, J. (1997). Fiction. Tehtan: Sokhan
- Okhovat, A. (1992). On literature The Grammar of Stories. Isfahan: Farda
- Payandeh, H.(2018).  Critical Theory : An Interdisciplinary Coursebook (Volume I). Tehran: Samt
- Propp, V. (2007). Morphology of the Folktale. Trans: Fereydoon Badrehiey. Tehran: Toos
- Propp, V. (2018). Morphology of the Folktale. Trans: Fereydoon Badrehiey. Tehran: Toos
- Qafoori, R. (2015). Seven Epic Poems : Bijan Nameh, Kak Koohzad Nameh, Babr-e Bayān, Patyāre, Short Tahmineh Nameh, Long Tahmineh Nameh, Razm Nameh Shekavand Kooh. Tehran : Mirasmaktoob
- Safa, Z. (1973). Epic In Iran. Tehran: Amir Kabir
- Scholes, R. (2004). An Introduction to Structuralism in Literature. Tran: Farzaneh Taheri. Tehran: Agah
- Sorami, GH. (2004). From the Color of Flowers to the Suffering of Thorns. Tehran: Scientific and cultural publication 
- Wallace, M. (2010). Theories of Narrative. Trans: Mohammad Shahba. Tehran: Hermes
 
 
 
 
 
 
Articles:
- Aydenloo, S. (1999). Another Approach To The Babr-e Bayān Of Shahnameh. Nameh Parsi. No. 15. Pp: 5-17
- Aydenloo, S. (2015). Seven Poems Following Shahnameh. Jahaneketab. No. 1 & 2. Pp: 17-24
-  Mirhashemi, M., Saadatinia, Z. (2016). The Morphology of Mahan Mesry's Legend Based on the Theory of Vladimir Propp. Journal of Literary Text Research. Volume 20. No. 70. Pp: 73-89
- Qafoori, R. (2014). Rostam’s Battle With Patyāre: Another Narration Of The Babr-e Bayān. Textual Criticism of Persian Literature; Faculty of Letters & Humanities. University of Isfahan. New issue. No. 3. Pp: 75-88
- Rezayie dash arzhane, M. (2014). An Introduction To The Link Between Babr-e Bayān And The Kunya Of Sagazi In Shahnameh. Lorestan Journal of Heroic Literature. 1st year. No. 2. Pp: 47-72

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Keywords: Narratology
  • Structuralism
  • Morphology
  • Vladimir Propp
  • Babr-e Bayān Poem   
اخوت، احمد. (1371). دستور زبان داستان. اصفهان: فردا.
اسکولز، رابرت. (1383). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران: آگاه.
ایگلتون، تری. (1388). پیش­درآمدی بر نظریه‌ی ادبی. ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: مرکز.
آیدنلو، سجاد.  (1378) «رویکردی دیگر به ببربیان در شاهنامه». نامه‌ی پارسی، شماره‌ی 15، صص ۵-۱۷.
ـــــــــــــ. (1395). «هفت منظومه پیرو شاهنامه». جهان کتاب، سال 21، شماره‌ی 1 و 2، صص ۱۷-۲۴.
امیدسالار، محمود (1381). «ببر بیان». جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی، صص 31- 43.
بارت، رولان. (1387). تحلیل ساختار روایت. ترجمه‌ی آذین حسین‌زاده، تهران: مرکز.
باقری، مهری. (1365). «ببر بیان». آینده، سال 12، شماره‌ی 1- 3، فروردین- خرداد، صص 6- 19.
پاینده، حسین. (1397). نظریه و نقد ادبی (درس­نامه‌ای میان­رشته‌ای). ج1، تهران: سمت.
پراپ، ولادیمیر. (1386). ریخت­شناسی قصه­های پریان. ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای، تهران: توس.
ــــــــــــــ. (1397). ریخت­شناسی قصه­های پریان. ترجمه‌ی فریدون بدره­ای، تهران: توس.
جلالی‌پور، بهرام. (1379). «ریخت­شناسی قصه جنگ مازندران بر اساس روش پراپ». هنر پاییز، شماره‌ی 45، صص 32-53.
خالقی­مطلق، جلال. (1372). «ببربیان»، گلرنج های کهن. به‌کوشش علی دهباشی، تهران: مرکز.
خدیش، پگاه؛ داوودی­مقدم، فریده. (1399). الگوهای روایی افسانه­ها و اسطوره­های ایرانی. تهران: سمت.
خدیش، پگاه. (1387). ریخت­شناسی افسانه­های جادویی. تهران: علمی و فرهنگی.
دارا، مریم. (1386). «ببر بیان، تن پوش باستانی یا آرزویی دیرین». چیستا، شماره‌ی 242-243، صص 202-211.
رضایی­دشت­ارژنه، محمود. (1393). «درآمدی بر پیوند «ببربیان» و کنیه «سگزی» در شاهنامه». ادبیات حماسی دانشگاه لرستان، سال 1، شماره‌ی 2، صص ۴۷-۷۲.
زارعیان، کاظم. (1372). «ببر بیان (ببر شایگان)». آینده، سال 19، شماره‌ی 9، صص 9-7.
ژنت، ژرار. (1398). گفتمان روایت (جستاری در باب روش). ترجمه‌ی معصومه زواریان، تهران: سمت.
سرامی، قدمعلی. (1373). از رنگ گل تا رنج خار. تهران: علمی و فرهنگی.
شاپور شهبازی، علیرضا. (1366). «(ببر بیان) رستم». آینده، سال 1، شماره‌ی 1، صص 57-54.
صفا، ذبیح‌الله. (1352). حماسه­سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.
غفوری، رضا. (1393). «نبرد رستم با پتیاره، روایتی دیگر از داستان ببربیان». متن­شناسی ادب فارسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان، دوره‌ی جدید، شماره‌ی3 (پیاپی 23)، صص ۷۵-۸۸.
ــــــــــــ. (1394). «نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران». ادب پژوهی، دوره 9، شماره ‌ی34،  صص 99-128.
فردوسی، ابوالقاسم. (1386). شاهنامه. به‌تصحیح جلال خالقی­مطلق، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. 
قائمی، فرزاد. (1391). «بررسی نماد پردازی (ببر بیان) و جایگاه آن در میان دیگر ابزارهای نمادین و محافظت‌کننده در شاهنامه بر مبنای رویکرد اسطوره‌شناسی تحلیلی». پاژ، شماره‌ی 10، صص 33-47.
قربانی، خاور؛ گورک، کیوان. (1390). «بررسی و نقد توالی خویشکاری‌های قهرمان در نظریه‌ی ریخت‌شناسی پراپ (با تکیه بر ریخت‌شناسی سه قصه از شاهنامه)». متن‌پژوهی ادبی، دوره‌ی 15، شماره‌ی 50، صص 159-179.
گرین، ویلفرد. (1395). مبانی نقد ادبی. ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر.
مارتین، والاس. (1389). نظریه­های روایت. ترجمه‌ی محمد شهبا، تهران: هرمس.
مختاریان، بهار. (1391). «ببر بیان و جامه بوری آناهیتا». جستارهای نوین ادبی، دوره‌ی 47، شماره‌ی 3، صص 123-144.
مکوئیلان، مارتین. (1388). گزیده‌ی مقالات روایت. ترجمه‌ی فتاح محمودی، تهران: مینوی­ خرد.
میرصادقی، جمال. (1376). ادبیات داستانی. تهران: سخن.
میرهاشمی، سیدمرتضی؛ سعادتی­نیا، زهرا. (1395). «ریخت­شناسی افسانه ماهان مصری بر اساس نظریه‌ی ولادیمیر پراپ». متن­پژوهی ادبی، سال 20، شماره‌ی 70، صص 89-73.
ناصری، فرشته؛ فرزاد، عبدالحسین؛ ماحوزی، امیرحسین. (1391). «تحلیل و مقایسه‌ی ساختار روایی قصه‌ی گنبدهای سیاه و صندل هفت­گنبد نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی قصه­های پریان ولادیمیر پراپ». ادب حماسی بهار، سال 8، بهار و تابستان، شماره‌ی 13، صص 96-128.
هفت منظومه حماسی (بیژن­نامه، کک­کوهزادنامه، ببربیان، پتیاره، تهمینه­نامه کوتاه، تهمینه‌نامه بلند، رزم­نامه شکاوندکوه). (1394). تصحیح رضا غفوری، تهران: میراث مکتوب.