بازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛ بر اساس دیوان پروین اعتصامی، فروغ فرخ‌زاد و سیمین بهبهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22099/jba.2022.42564.4181

چکیده

در تاریخ ایران، زنان فرهنگ‌ساز غالبا شاعرند؛ از مهستی گنجه‌ای تا شاعران معاصر هریک توانسته اند اشعاری درخور بسرایند؛ از آنجا که عموم شاعران ما مرد بوده‌اند و حضور زن در ادبیات کلاسیک کم رنگ است، بررسی حضور مفهومی و محتوایی «مرد» در اشعار زنان می تواند نگاه دقیق‌تری برای تحلیل اشعار آنان به ما بدهد. هدف این پژوهش تبیین و تحلیل تصویرگری شاعران زن، درباره مردان است. با توجه به این اهداف، این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوالات است: زنان شاعر از چه تصویری برای توصیف مرد و نقش مرد استفاده می‌کنند؟ و این تصاویر چگونه به بازنمایی افکار زنان در مورد جنسیت می پردازد؟ در این پژوهش، با روش تحلیل محتوا، کلیه اشعار سه شاعر زن به صورت تحلیلی – توصیفی در زمینه تصاویر زبانی و مجازی در رابطه با مرد مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفت. یافته‌ها نشان می دهد که نگاه به جنسیت، میان سه شاعر تفاوت چشمگیری دارد. سلطه نگاه مردسالارانه در اشعار پروین، که تحت سیطره ادبیات کلاسیک فارسی است، بیش‌ از سایرین بود، در عین حال نگاه فردگرایانه، توام با استقلال و مساوات طلبانه در اشعار سیمین بیش از فروغ فرخ زاد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of men's gender in the Divan of Female Poets; Based on the Divan of Parvin Etesami, Forough Farrokhzad and Simin Behbahani

نویسندگان [English]

  • mohammad reza pashaei 1
  • zeynab arabnejad 2
  • hoein Arian 3
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 PhD in Persian Language and Literature, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In Iranian history, cultural women are often poets; From Mahasti Ganjehi to contemporary poets, each of them has been able to compose appropriate poems; Since most of our poets are men and the presence of women in classical literature is low, examining the conceptual and content presence of "men" in women's poems can give us a closer look at the analysis of their poems. The purpose of this study is to explain and analyze the illustrations of female poets about men. Given these goals, this study seeks to answer these questions: What image do women poets use to describe men and the role of men? And how do these images represent women's thoughts about gender? In this study, by content analysis method, all the poems of three female poets were studied and compared analytically-descriptively in the field of linguistic and virtual images in relation to men. The findings show that the view of gender is significantly different between the three poets. The dominance of the patriarchal view in Parvin's poems, which is dominated by classical Persian literature, was greater than the others, while the individualistic view, combined with independence and equality in Simin's poems was more than Forough Farrokhzad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image
  • gender
  • Parvin Etesami
  • Simin Behbahani
  • Forough Farrokhzad