پیام‌رسانی بدنی در مقتل فدایی مازندرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ذکترای زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، بناب

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22099/jba.2022.43283.4220

چکیده

مقتل‌نویسی، مقتل‌سرایی و مقتل‌خوانی، یکی از مظاهر و بازتاب‌های ایدئولوژی شیعی در تاریخ‌نگاری، ادبیات و هنرهای تجسّمی و نمایشی ایرانی-اسلامی است. مقتل‌سرایی فارسی، نمایشی از خالصانه‌ترین عواطف غنایی آدمی در مرثیت است که در کالبد زبان و تصاویر این‌گونۀ شعری گنجانده می‌شود؛ اما گاهی لبریزی عاطفی، از گنجایی کلامی فراتر می‌رود؛ در چنین هنگامی است که عناصر غیرکلامی و پیام‌های بدنی نیز به یاری زبان فراخوانده می‌شود. مسألۀ مقالۀ حاضر، تبیین نقش عناصر ارتباطیِ بدنی، در مقتل میرزا محمود فدایی مازندرانی، به‌عنوان یکی از غنایی‌ترین و طولانی‌ترین مقاتل منظوم فارسی بوده است. در این تحقیق، از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی-تحلیلی-آماری) استفاده شد و این نتایج به دست آمد: در 80 درصد مواقع، پیوند بین عناصر کلامی و غیرکلامی در این متن، از نوع جانشینی است که نشان از اهمیت و گسترۀ پیام‌رسانی بدنی در مقتل فدایی مازندرانی دارد. نشانه‌ها و پیام‌های بدنی در مقتل فدایی در خدمت ساختار روایی و دراماتیک این متن است و در جایگاه عناصر روایی و نمایشی مختلف (فضاسازی، کنشمندی شخصیت‌ها، توصیفات روایی، گره‌افکنی و گسترش طرح و پیرنگ) ایفای نقش می‌نماید؛ این نشانه‌ها بار غنایی-عاطفیِ جنبۀ رثایی این مقتل را بسیار تقویت نموده و در حسی‌تر شدن مفاهیم و جان‌بخشی به تصاویر بسیار مؤثرند؛ کارکرد مهم دیگر پیام‌رسانی بدنی در این اثر، کمک به انتقال و تقویت گفتمان عاشورایی و منظورهای اعلامی و تبلیغی مهم این گفتمان ایدئولوژیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-verbal communication in Mazandaran's lamentations

نویسندگان [English]

  • Jamshid Daszarrin 1
  • Narges Oskouie 2
  • hoseyn dadashi 3
1 Iran Islamic Azad University, Bonab Branch, Faculty of Humanities
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، بناب
چکیده [English]

Murder writing, murder writing and murder reading are one of the manifestations and reflections of Shiite ideology in Iranian-Islamic historiography, literature and visual arts. Persian Murder is a display of the most sincere lyrical emotions of man in mourning, which is included in the body of language and such poetic images; But sometimes emotional overflow goes beyond verbal capacity; It is at this point that nonverbal elements and physical messages are also invoked with the help of language. The subject of the present article is to explain the role of physical communication elements in the murder of Mirza Mahmoud Fadaei Mazandarani, as one of the richest and longest opponents of Persian poetry. In this study, the combined research method (descriptive-analytical-statistical) was used and these results were obtained: in 80% of cases, the link between verbal and non-verbal elements in this text is a type of substitution that indicates the importance and scope of messaging. He has a body in the murder of Fadaei Mazandarani. Signs and bodily messages in the murder of Fadaei serve the narrative and dramatic structure of this text and play a role in the position of various narrative and dramatic elements (atmosphere, character action, narrative descriptions, knotting and expansion of plot and plot); These signs greatly enhance the lyrical-emotional burden of the mourning aspect of this murder and are very effective in making the concepts more sensible and invigorating to the images; Another important function of physical messaging in this work is to help transmit and strengthen the Ashura discourse and the important proclamation and propaganda purposes of this ideological discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-verbal communication (physical messaging)
  • Mazandaran's murder
  • Emotional language
  • Ashura discourse
  • Lyrical poetry