کالبدشناسی تکنیک­های بلاغی- زبانی روایت­های فکاهی مثنوی معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/ گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اراک.

چکیده

کالبدشناسی تکنیک­های بلاغی- زبانی روایت­های فکاهی مثنوی معنوی
 
زهرا رجبی*
 
چکیده
خنده همچون زبان امری اجتماعی و عموماً وابسته به گفتار، اعمال و موقعیت­های زبانی- معنایی نامتعارف و خلاف عادتی است که برای یک فرد در ارتباط با افراد، چیزها یا موقعیت­های دیگر ایجاد می­شود؛ ازاین­رو باید همچون دیگر پدیده­های اجتماعی و ارتباطی، آنچه به خندیدن افراد می­انجامد نیز اصول و قواعد خاصی داشته باشد. آرتورآسا برگر، استاد برجسته و معاصر علوم ارتباطات، برهمین مبنا سال­ها در ساختار زبان­شناختی- معناشناختی طنز و فکاهی مطالعه کرده و برای آن الگویی زبانی-بلاغی شامل 45 تکنیک را با ­عنوان «کالبدشناسی فکاهی» ارائه کرده ­است. ازآنجاکه تاکنون لطیفه­ها و حکایت­های طنز فارسی با این رویکرد بررسی نشده­اند، در پژوهش حاضر 76 روایت فکاهی موجود در مثنوی مولانا به­عنوان اثری ادبی و پر از حکایت­های طنز که صدها سال است در بین ایرانیان محبوبیت دارد، به شیوه­ی توصیفی- تحلیلی کالبدشکافی شده ­است تا ضمن معرفی دیدگاه برگر، مشخص شود مهم‌ترین تکنیک­های زبانی- معنایی به­کاررفته در فکاهیات مثنوی کدام‌اند و اینکه از بین چهارنوع زبانی، منطقی، هویتی و کنشی کدام دسته تکنیک بیشترین تأثیر را در ساختار زبانی-بلاغی فکاهیات مثنوی دارند. براساس نتایج، از 409 تکنیک موجود در فکاهیات مولوی، تکنیک­های منطقی، زبانی، ماهوی و کنشی به­ترتیب با 146، 126، 119 و 18 مورد به ­کار رفته ­است. همچنین مشخص شد بین محتوای فکاهی­های مشابه و تکنیک­های موجود در آن ارتباط معناداری وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: فکاهی، آرتورآسا برگر، ساختار زبانی- بلاغی، مثنوی مولوی.
 
* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک z.rajabi_id@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله: 25/11/1399             تاریخ پذیرش مقاله: 7/4/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomy of rhetorical-lingual techniques of Masnavi satire narrations

نویسنده [English]

  • zahra Rajabi
Assistant Professor / Department of Persian Language and Literature / Arak University.
چکیده [English]

Anatomy of rhetorical-lingual techniques of Masnavi satire narrations
Zahra Rajabi
Assistant Professor, Persian Language and Literature Department
 Arak University of Arak, Iran
Z-rajabi@araku.ac.ir
 
Introduction
Humor and Satire is one of the ancient literary genres that in the last two centuries, with the development of literary criticism studies, the discussion of humor has been raised as a complex and polyhedral sociological, psychoanalytic, epistemological, and linguistic matter. Arthur Asa Berger, a prominent contemporary professor of communication science, from an interdisciplinary perspective regarded humor as a communicative issue which depends on usage of multifaceted literary, logical, identity, and action of routine language. In addition, he has presented a global and general model for humor function based on lingual-semantic structure which includes 45 lingual-rhetorical techniques, and has called it "humorous anatomy". In the present study, humorous narratives of 6 books of Rumi's Masnavi have been studied and analyzed based on Berger's view point.
Research method, background and purpose
This research has been done in a descriptive-analytical manner using library tools. Thus, after referring to relevant theoretical resources, the words humor and satire were defined and their position was expressed in mystical texts. Then, Burger's anatomical theory was introduced and after that, humorous narratives which have been extracted from 6 books of Masnavi studied and analyzed based on Burger's point of view. So far, Berger theory has not been used in Persian satire research, but many studies have been done in Western research for example, in the study "Developing a Typology of Humor in Audiovisual Media" (Buijzen & Valkenburg, 2009), 319 humor commercials have been examined on this basis, and it concluded that of 41 techniques available in the advertisements, 7 techniques were the most used. Mardiana et al. (2016) have examined burger techniques in a comedy television series and concluded language tricks and use of stories with logical techniques are the cause of laughter in this TV series. Therefore, the aim of the present study is investigating the anatomy of 76 humorous narratives of Rumi's Masnavi, one of the greatest works of Persian literature, in order to introduce Berger's theory in Persian satire research to know the most important lingual-semantic techniques used in Masnavi humor; and of four technique types of language, logic, identity and action, which one has the greatest effect on lingual-rhetorical structure of Masnavi humor narratives.
Discussion
Terms such as comedy, satire and humor have different definitions. Since humor means anything that intentionally or unintentionally causes laughter in the audience, and somehow encompasses all other forms of this genre, such as comedy, jokes, humor, etc., Burger also has chosen the word humor for his theory. Looking for a global model for any humorous speech, he found that laugher is created at the linguistic-semantic level and is mostly the result of purposeful use of rhetorical tools. Burger, like Propp, who was looking for constructive functions of popular narrative textsp, concluded that there were 45 fixed linguistic-rhetorical techniques in various humorous texts that in different combinations made audience laugh.  He categorized these 45 techniques into four groups: language, logic, nature (identity), and action. There are 76 short and long humorous narratives in 6 books of Rumi's Masnavi, in which 409 different techniques have been used. Studying the variety and number of these techniques shows that Rumi used less humorous narratives at the beginning of composing Masnavi especially in the first two books but with more artistic processing and technical variety which indicates the spontaneity and interest of the audiences present in Rumi's lesson sessions. The number of humorous narratives in the second book is more than the first, third and fourth books which may be due to the interruption and delay had occurred between composing the first and second books of Masnavi. On this basis, there is state of stability and balance in the third and fourth books; While in the last two books, which were certainly composed long after the beginning of the Masnavi's lesson sessions and his audiences probably might have lost some of their motivation, Rumi has been persuaded that during his speeches and lessons to use more humorous narrations as a tool to attract the audience's attention and create successive variations in his speeches. Although the number of humorous narrations in the last two books is too higher, in average number of techniques used in them are much less also in terms of frequency, 19 repetitive techniques in Masnavi's humor are: Stereotypes, Ignorance, Repetition, Satire, Irony, Embarrassment, Absurdity, Allusion, Analogy, Before/After, Bombast, Eccentricity, Exaggeration, Repartee, Slapstick, Disappointment, Reversal, Impersonation.
In terms of categorization, the techniques relevant to logic category, such as Absurdity, Coincidence, Analogy, Reversal, Comparison, etc, that understanding of their working are related to the aspect of logical and argumentative thinking, have the greatest share in the structure of Masnavi's humor. In the next level, other language techniques such as Irony, Bombast, Embarrassment, Allusion, Facetiousness, Satire, Repartee, etc, Which are mostly related to the humorous aspects of everyday language using common and understandable rhetorical skills among people.
Conclusion
The present study has two main conclusions: first, introduce the Burger's anatomical theory and a new approach in Persian humor research, based on context-based and linguistic-rhetorical structural techniques. And second, indication the mechanism of Rumi's Masnavi humor. The results showed that what causes laught in Rumi's audience depends on the linguistic-rhetorical structure of these humors and the distinguished usage of these four categories of techniques by Rumi. His specific style is the use of techniques that depend on the reasoning aspect of language and mental operations. From a linguistic point of view, more emphasis is put on simple and conventional techniques such as Exaggeration, Bombast and Repartee. However, it was found that in immoral humorous narrations on the contrary irony and allusion, which are usually used for indirect reference, is applied more.
Keywords: Humor, Rhetorical-lingual structure, Arthur Asa Berger, Rumi's Masnavi.
 
References

Aslani, M. R. (1389). Dictionary of humor and idiom terms (with several examples for entries), Tehran: Qatreh Publishing.
Attardo, S (editor). (2017). The Routledge Handbook of language and humor. New York and London: Taylor & Francis Group.
Berger, A. A. (1995). Blind Men and Elephants. Perspectives on Humor. New Brunswick, NJ & London: Transaction Publishers.
_____________. (2016). “Three Holy Men Haircuts: The Semiotic Analysis of a Joke”. Europe's Journal of Psychology, 12 (3), pp.489-497.
Berger, A. A. (1997). The Art of Comedy Writing. New Brunswick, NJ & London: Transaction Publishers.
Buijzen. M &Valkenburg. P.M. (2009). “Developing a Typology of Humor in Audiovisual Media”. Media Psychology, 6(2), pp.147-167.
Conrad, P. (1980). Imagining America. New York: Oxford University Press.
Ellestrom, L. (2002). Devin Madness on Interpreting Literature, Music and The Visual Arts Ironically. London: Associated University Press.
Freud, S. (1905). Wit/ and/ Its Relation to the Unconscious. New York: Dodd, Mead & Company.
Garmendia, J. (2018). Irony- Key Topics in Semantics and Pragmatics. Cambridge University Press.
Garner, M.C. (2004). The Hidden Souls of Words- Key to Transformation Through the Power of Words. Select Book: New York.
Gott, B & McEurlopez, D. (1389). Encyclopedia of Aesthetics. Translated by the group of translators, Tehran: Institute for the Compilation, Translation and Publication of Works of Art.
Jay, T. (2003). The Psychology of Language. Upper Saddle River: Pearson Education Ltd.
Haase, F.A. (2014). “The Concept of ‘Rhetoric’ in a Linguistic Perspective”. Res Rhetorica. (13)1, pp. 27-45.
Hill, W.A. (2017). plot wizard flash fiction. MIT: Midwest Journal Press.
Halabi, A. A. (1377). Humor and humor in Iran and the Islamic world, Tehran: Behbahani Publications.
Horri, A. (1387). About humor, new approaches to humor and humor. Tehran: Surah Mehr Publications.
Latta, R. L. (1999). The Basic Humor Process: A Cognitive- Shift Theory and The Case Against Incongruity. Berlin& New York: Mouton de Gruyter.
Lewis, P. (1989). Comic Effects: Interdisciplinary Approaches of Humor in literature. Albany: State University of New York Press.
Machovec, F. J. (2012). Humor, Theory, History, Applications. iUnivers: Inc.
Palmer, J. (1987). The Logic of the Absurd. On Film and Television Comedy. London: BFI Publishing.
Parsanasab, M. (1386)."Structure of Masnavi comic stories". Literary Research. Volume 84, Number 16, pp. 33-56.
Pollard, Arthur. (1378). Satire. Translated by Saeedpour. S, Tehran: Markaz Publishing.
Mardiana, B. I & Others (2016). “The Application of Asa Berger Humour Technique by Sabri Yunus from The Dramaturgy Perception in “Karoot Komedi””. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, 18 (2), pp.162-171.
Safavid, K. (1384). "An Introduction to Humor from a Linguistic Perspective." Azma, Volume 7, Number 36, pp. 16-17.
Saki, M. T. (1389). "Motivations of humor and humor in Masnavi". Literary Thoughts. Volume 2, Number 3, pp. 123-152.
Selden, R. (1392). Guide to Contemporary Literary Theory. Translated by Mokhber. A, Tehran: Tarhe no.
Shade, R.A. (1996). License to Laugh- Humor in Classroom. USA: Greenwood Publishing Group.
Shafiee Kadkani, M. R. (1377). "Table poetry of micro-generation pathology". Bukhara Magazine, Volume 10, Number 1, pp. 59-46.
Raskin, V. (1985). Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: D. Reidel.
Romero, E.J. and Cruthirds. K.W. (2006). “The Use of Humor in the Workplace”. Academy of Management Perspectives. 20 (2), pp.58-69.
Rumi, J. M. (1379). Masnavi. By the efforts of Reynold Nicholson, Tehran: Tollu.
Weaver, S. (2015).”The Rhetoric of Disparagement Humor: An Analysis of Anti-Semitic Joking Online”. Humor. 28 (2), pp. 327-347.
Mousavi, S. A. J. (1385). Comic book 3, Tehran: Surah Mehr Publications.
Zamani, K. (1397). Comprehensive description of the spiritual Masnavi. Volumes 5 and 6, Tehran: Ettelaat Publications.
Zarrinkoob, A. H. (1368). Sea in a jar; Critique and Interpretation of Masnavi Stories and Allegories, Tehran: Elmi and Farhangi Publications.
_____________. (1388). Poetry without lies Poetry without a mask, Tehran: Elmi Publications.
Ziv, A. (1988). National styles of humor. New York: Greenwood Press.

 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Humor
  • Rhetorical-lingual structure
  • Arthur Asa Berger
  • Rumi's Masnavi
اصلانی، محمدرضا. (1389). فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز (همراه با نمونه­های متعدد برای مدخل­ها). تهران: قطره.
پارسانسب، محمد. (1386). «ساختارشناسی داستان­های طنز مثنوی». پژوهش­های ادبی، دوره‌ی 84، شماره‌ی 16، صص 33-56.
پلارد، آرتور. (1378). طنز. ترجمه‌ی سعید سعیدپور، تهران: مرکز.
حری، ابوالفضل. (1387). درباره‌ی طنز، رویکردهای نوین به طنز و شوخ طبعی. تهران: سوره‌ی مهر.
حلبی، علی­اصغر. (1377). طنز و شوخ­طبعی در ایران و جهان اسلام. تهران: بهبهانی.
ساکی، محمدرضا. (1389). «انگیزه­های طنز و هزل در مثنوی». اندیشه­های ادبی، دوره‌ی 2، شماره‌ی 3، صص 123-152.
سلدن، رامان. (1392). راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: طرح نو.
زرین­کوب، عبدالحسین. (1388). شعر بی­دروغ شعر بی­نقاب. تهران: علمی.
ــــــــــــــــــــــ (1368). بحر در کوزه؛ نقد و تفسیر قصه­ها و تمثیلات مثنوی. تهران: علمی و فرهنگی.
زمانی، کریم. (1397). شرح جامع مثنوی معنوی. ج5 و6، تهران: اطلاعات.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. (1377). «شعر جدولی آسیب­شناسی نسل خرد گریز». بخارا، دوره‌ی 10، شماره‌ی 1، صص59-46.
صفوی، کورش. (1384). «پیش درآمدی بر طنز ازمنظر زبانشناسی». ماهنامه آزما، دوره‌ی 7 ، شماره‌ی 36، صص 16-17.
فولادی، علیرضا. (1386). طنز در زبان عرفان. قم: فراگفت.
گات، بریس و مک­آیورلوپز، دمینیک. (1389). دانشنامه‌ی زیبایی­شناسی. ترجمه‌ی گروه مترجمین، تهران: مؤسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری.
موسوی، سیدعبدالجواد. (1385). کتاب طنز 3، تهران: سوره‌ی مهر.
مولوی، جلال­الدین محمد. (1379). مثنوی معنوی. به کوشش و اهتمام رینولد نیکلسون، تهران: طلوع.
Berger, A. A. (1995). Blind Men and Elephants. Perspectives on Humor. New Brunswick, NJ & London: Transaction Publishers.
_____________. (2016). “Three Holy Men Haircuts: The Semiotic Analysis of a Joke”. Europe's Journal of Psychology, 12 (3), pp.489-497.
Berger, A. A. (1997). The Art of Comedy Writing. New Brunswick, NJ & London: Transaction Publishers.
 Buijzen. M &Valkenburg. P.M. (2009). “Developing a Typology of Humor in Audiovisual Media”. Media Psychology, 6(2), pp.147-167.
Conrad, P. (1980). Imagining America. New York: Oxford University Press.
Ellestrom, L. (2002). Devin Madness on Interpreting Literature, Music and The Visual Arts Ironically. London: Associated University Press.
Freud, S. (1905). Wit/ and/ Its Relation to the Unconscious. New York: Dodd, Mead & Company.
Garner, M.C. (2004). The Hidden Souls of Words- Key to Transformation Through the Power of Words. Select Book: New York.
Jay, T. (2003). The Psychology of Language. Upper Saddle River: Pearson Education Ltd.
Haase, F.A. (2014). “The Concept of ‘Rhetoric’ in a Linguistic Perspective”. Res Rhetorica. (13)1, pp. 27-45.
Hill, W.A. (2017). plot wizard flash fiction. MIT: Midwest Journal Press.
Latta, R. L. (1999). The Basic Humor Process: A Cognitive- Shift Theory and The Case Against Incongruity. Berlin& New York: Mouton de Gruyter.
Lewis, P. (1989). Comic Effects: Interdisciplinary Approaches of Humor in literature. Albany: State University of New York Press.
Machovec, F. J. (2012). Humor, Theory, History, Applications. iUnivers: Inc.
Palmer, J. (1987). The Logic of the Absurd. On Film and Television Comedy. London: BFI Publishing.
Mardiana, B. I & Others (2016). “The Application of Asa Berger Humour Technique by Sabri Yunus from The Dramaturgy Perception in “Karoot Komedi””. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, 18 (2), pp.162-171.
Raskin, V. (1985). Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: D. Reidel.
Romero, E.J. and Cruthirds. K.W. (2006). “The Use of Humor in the Workplace”. Academy of Management Perspectives. 20 (2), pp.58-69.
Shade, R.A. (1996). License to Laugh- Humor in Classroom. USA: Greenwood Publishing Group.
Twark, Jill. E (2012). Humor, Satire, and Identity. Walter de Gruyter. Berlin. New York.
Weaver, S. (2015). “The Rhetoric of Disparagement Humor: An Analysis of Anti-Semitic Joking Online”. Humor. 28 (2), pp. 327-347.
Ziv, A. (1988). National styles of humor. New York: Greenwood Press.