منطق‌الطّیر و دینداری تجربت‌اندیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات علوم انسانی. دانشگاه سلمان فارسی کازرون.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

منطق‌الطّیر و دینداری تجربت‌اندیش
 
زیبا قلاوندی*
احمدرضا شکوهی خانمینی **
 
چکیده
از اواخر قرن هجدهم با تبعیّت از شلایر ماخر، این اندیشه میان فیلسوفان دین رواج یافت که باید دین را به‌عنوان تجربه‌ای شخصی از زیر تیغ برهان‌های عقلانی بیرون آورد و به تجارب دینی و معرفتی اهمیّت بیشتری داد. پس از معرّفی تجربه‌ی دینی و ویژگی‌های آن ازنظر فیلسوفان غربی و اینکه تجربه‌ی عرفانی در زیرگروه تجربه‌ی دینی قرار می‌‌گیرد، این نوع تجربه ازمنظر عارفان و فیلسوفان ایرانی واکاوی می‌‌شود. ازآنجاکه سفر یکی از موضوع‌های اصلی در عرفان بوده است و عارفان برای تهذیب نفس به سفر سفارش می‌کرده‌اند و درواقع عرفان و تصوف را نوعی مسافرت دانسته‌اند که مسافر و سالک، در این مسافرت خداوند را تجربه می‌کنند و از ابتدای پیدایش تصوف همواره سیروسلوک و طی طریق با واقعیت تصوف آمیخته بوده است و بسیاری از عارفان سیرآفاق را مقدمه‌ای برای سیر انفس دانسته‌اند. در این مقاله، عطّار به‌‌منزله‌ی‌ یکی از عارفان و اثرش منطق‌الطّیر در پیوند با این موضوع با عنوان سفرنامه‌ای انفسی و روحانی معرفی شده و با نگاهی به اسفار اربعه‌ی ملّاصدرا، این پندار و ابعاد آن بررسی می‌شود. به منطق‌الطیر عطّار به دید سفرنامه‌ای نگریسته می‌شود که کاروانی مهجور را تا حریم حضور دستگیری می‌کند؛ اسفار اربعه در قالب سفری واحد دیده می‌شود با کاروانیانی که همگی تجربه‌ای دینی و عرفانی را دریافته‌اند. مقاله بر این پرسش استوار است که معرفت عطّار بر چه پایه‌ای قرار داشته است؟ و با کاوشی در منطق‌الطیر و همگامی ‌با پرندگان به آن می‌رسد که عطّار علاوه بر اعتقاد به دین تجربه‌محور، تلاش می‌کند تا قدم‌به‌قدم سالکان را به ‌این تجربه‌ی دردآمیز برساند. همچنین مقاله‌ی پیش رو از زبان عطار، ویژگی‌های تجربه‌ی دینی و موانع رسیدن به‌ آن و زادوتوشه‌ی سفری که به ‌این تجربه ختم می‌شود، بیان شده و محصول این تجربه‌ی دینی مورد تحلیل قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: تجربه‌ی‌ دینی، عرفان اسلامی، عطار، مکاشفات عرفانی، منطقالطیر.
 
 
* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ziba.ghalavandi@gmail.com (نویسنده‌ی مسئول)
 
** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ah.shekooh@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله: 20/11/1399                       تاریخ پذیرش مقاله: 21/4/1400
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conference of the Birds and the religiosity of the empiricist

نویسندگان [English]

  • Ziba Ghalavandi 1
  • AhmadReza Shekoohi Khanamini 2
1 Department of Persian language and literature. Slman Farsi Kazeroun University.
2 Salman Farsi Kazeroun University.
چکیده [English]

The Conference of the Birds and the religiosity of the empiricist
Dr. Ziba Qalavandi1 and Ahmad Reza Shokouhi Khanimani2
1Assistant Professor, Salman Farsi University of Kazerun
2PhD. Candidate, Salman Farsi University of Kazerun
Introduction
From the end of the eighteenth century, following Schleiermacher, religious and epistemological experiences gained increasing attention. In this article, after introducing religious experience and its characteristics from the Western philosophers’ point of view, this type of experience is investigated from the perspective of Iranian mystics and philosophers. Travel has been one of the main topics in mysticism and many mystics have considered the journey of horizons as a prelude to the journey of the soul. Attar, as one of the mystics, and his work “The Conference of the Birds”, are introduced in connection with this subject as a personal and spiritual travelogue, and by looking at Mulla Sadra's "Four Journeys", this notion and its dimensions are examined. “The Conference of the Birds” is seen as a travelogue that arrests an abandoned caravan to the confines of its presence; The “Four Journeys” is seen as a single journey. The article is based on the question: What was the basis of Attar's knowledge? The article concludes that Attar, in addition to believing in an experience-oriented religion, tries to bring seekers to this experience step by step. Also, it quotes the characteristics of religious experience, obstacles and travel equipment that end in this experience in Attar’s terms and the product of this religious experience is analyzed.
Research method, background and purpose:
The research method of this article is the library method and its contents have been provided by examining books and articles.
Regarding the background of the article, it should be said that although the phenomenon of religious experience has existed in all religions and sects from the beginning, its idea has been proposed since the late eighteenth century and many books and articles have been written about it. Mystical experience and revelations are under the religious experience and the life and works of great people such as Rumi, Attar, Sanai and Hafez have been studied from this perspective and several articles have been written about them.
Few articles have been written about Attar and religious experience in his works, which are: "Investigating Attar's mystical revelations in lyric poems based on the theories of William James" by Dr. Homayoun Jamshidian (2013); "Qalandarian Themes in Attar's Divan" by Mahin Panahi (2013); "A Comparative Study of Attar and Jung's Opinions on Religious Experience" by Marie Ikhlas (2006). Maria Ikhlas's study can be considered as the only text that has specifically studied and analyzed Attar's religious experience and has seen his Conference of the Birds from this perspective.
Discussion
Schleiermacher was the first to propose the issue of religious experience. Emphasizing the "feeling of absolute reliance" as the essence of religion, he tried to bring religion back to the intellectuals. There is no complete consensus on "religious experience". The "contradiction" of the concepts of "experience" and "religion" and "the lack of access to a single concept of religion" have doubled the ambiguity of the meanings of religious experience. Religious experience is an unconventional experience that belongs to a supernatural being. The characteristics of this experience are "indescribable", "epistemic quality", "being ephemeral" and "passive state".
Attar's religious experience belongs to the logic of God, which according to him is far from the reach of reason and is beyond "simile" and "anthropology" and all manifestations of creation are manifestations of his essence and attributes and only through the heart and soul, one can know him and must experience him. Attar’s Conference of the Birds expresses religious experience in a symbolic language. He likens himself to birds who have taken a moral path to achieve religious experience by having communications with one of the prophets and by breaking the cages and freeing themselves from lusts have achieved spiritual degrees.
By looking at Mulla Sadra's four journeys and examining the frequency of words related to travel, Attar's works can be considered as personal travelogues. In the general plan of Conference of the Birds, at least two of the four journeys discussed by Mulla Sadra can be found. The first journey is the movement of birds towards Simorgh and the second journey is taking a step into the essence and becoming qualified and falling in love. Attar in Conference of the Birds intends to fulfill his spiritual duty, which is to give the indescribable experience of beloved and eternal lover to the seekers of love, and he carries out this mission in the guise of Hodhod.
In the beautiful story of Sheikh Sanan, one can also find the four journeys.
Some similarities can also be found between the states of the Conference of the Birds and the characteristics of mystical experiences
One of them is reaching a passive state in which the seeker feels that he has lost his will and has been conquered by a higher force. This feature can be seen in the state of independence. The indescribability of mystical experiences can be seen in the state of wonder, in which the seeker is amazed and considers himself indescribable.
Conclusion
Considering the empirical nature of religion and the salvation of empirical religiosity has led to the survival of religion in recent centuries. The great mystics of Islam also realized that religion is effective in the destiny of man if the religious person has reached a destructive and constructive encounter with the transcendent and has felt that infinite existence immediately. Attar is also of this type who has reached this sweet and painful experience and knows that the experience he has been through is indescribable and one can only be placed in the position of gaining this experience and his conference of the birds is a travelogue to help travelers reach this state; A healing prescription for the pain of the whole sick human community; The pain of love and longing. Salvation from hereditary religiosity and guidance to the threshold of oneness with the Creator. They state that God can be known with God or with a heart and soul and a true theologian is someone who loses himself as a shadow in the sun of God's radiant existence.
Keywords: Religious Experience, Attar, The Conference of the Birds, Mystical Revelations, Islamic Mysticism
References
Books:
AlstonWilliam P. (2004). Religious Belief and Philosophical Thought (translated by Malik Hosseini et al.), Vol. I, Tehran: Herman Publishing.
Ashrafzadeh, Reza (1994). Manifestation of mystery and narration in Attar's poetry. Tehran: Myths Publication.
Stace, Walter Terence. (1375). Mysticism and philosophy. Translated by Bahauddin Khorramshahi. fourth edition. Tehran: Soroush Publication.
Brown, Colin (1996). Christian Philosophy and Faith, translated by Mikaelian, first volume, Tehran: Scientific and cultural publishing company.
Beheshti, Ahmad (2003). Philosophy of Religion. First Edition. Qom: Book Garden Publication.
Peterson, Michael. (1379).  Reason and Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of Religion (Translated by Ahmad Naraghi and Ibrahim Soltani). Third edition. Tehran: Tarhe No Publication.
Miles, Richard (2001), Religious Experience (Translated by Jaber Akbari). Vol. I, Tehran: Suhrewardi Research and Publication Office
Proudfoot, Wayne. (2004). religious experience (Translated by Abbas Yazdani). Second edition. Qom: Taha's book Publication.
James, William. (2012). Variety of religious experience (Translated by Hossein Kiani). Tehran: Hekmat Publication.
Hafiz, Shams al-Din Muhammad. (2013). The Divan of Hafez. By the efforts of Khalil Khatib Rahbar. Tehran: Safialishah Publication.
Rezaei, Mohammad (2002). "A Look at the Religious Experience of Qabsat." Research Institute of Islamic Culture and Thought. No. 26.
Zarrinkoub, Abdul Hussein (1999). The sound of Simorgh wings. Tehran: Sokhan Publication.
  Zarrinkoob, Abdolhossein (1993). Search in Sufism, Tehran: Markazi Publication
Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim Shirazi, (1384). The four journeys. Translated by Mohammad Khajavi. first volume. Third edition. Tehran. Mola Publications.
  Mysticism and philosophy. Translated by Bahauddin Khorramshahi. Tehran Soroush Publications 1979
Attar Neyshabouri, Farid al-Din Muhammad. (2007). Mystery. Correction and introduction by Mohammad Reza Shafiei Kadkani. Third edition. Tehran: Sokhan Publication.
Attar, Sheikh Farid al-Din Muhammad. (2005). Tragedy. With the comments of Mohammad Reza Shafiei Kadkani. Tehran: Sokhan Publication.
Attar, Sheikh Farid al-Din Muhammad. (2006). The conference of the birds. By Seyed Sadegh Goharin. Tehran: Katibeh Publication.
Attar, Sheikh Farid al-Din Muhammad. (2011). Tazkirat al-Awliya. Corrected by Mohammad Estelami. Tehran: Zavvar Publication.
Attar, Sheikh Farid al-Din Muhammad. (2009). Elahi Nameh. Correction of Fouad Rouhani. Tehran: Sokhan Publication.
Knight, Jean; Gerbran, Allen. (2011). Culture of symbols. Translated by Soodabeh Fazaeli. Tehran: Jeyhoon Publication.
Attar, Farid al-Din Muhammad. (2005). The conference of the birds. Introduction, correction and comments by Mohammad Reza Shafiei Kadkani. Tehran: Sokhan Publication.
Fa’ali, Mohammad Taqi (2004). Religious experience and mystical intuition. Mirror of knowledge. Number 2
Kashani, Abdul Razzaq (1991). Fusus al-Hikam. Qom: BidarFar Publication.
Kashani, Izz al-Din Mahmoud (1993). Misbah Al-hidaya. Corrected by Jalaluddin Homayi. Volume Four. Tehran: Homa Publication.
Moin, Mohammad (2001). Dictionary. Tehran. Amirkabir Publishing Institute
Yaserbi, Seyyed Yahya. (1998). Theoretical mysticism; Research on the evolution and principles and issues of Sufism. Qom. Qom Publication.
Articles:
Hosseini Kouhsari, Seyyed Ishaq. (2010). "Mystical Discovery and Intuition". Philosophy of Religion. Seventh year. No. 5, pp. 141-172.
Raeisi, Ehsan (2015). "Nasafi’s view on mystical behavior". Quarterly Journal of Mystical Literature, Al-Zahra University, seventh year. No. 13, pp. 65-84
Sadeghi Hassanabadi, Majid, Yarian Koopaei, Majid. (2010). "Religious Experience and Prophetic Revelation" Quarterly Journal of Religious Thought, Shiraz University, 36, pp. 25-52.
Abbasi, Vali Allah (2002). "The approach of essentialists to religious pluralism". Rawaq Andisheh, No. 11
Mo’alemi, Hassan (2012). "Criteria for measuring and distinguishing the merciful intuition from the evil intuition". Spiritual studies. Nos. 4 and 5. Pp. 125-144.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Religious Experience
  • Attar
  • The Conference of the Birds
  • Mystical Revelations
  • Islamic Mysticism
قرآن کریم. (1382). ترجمه‌ی مهدی الهی قمشه‌ای، قم: دانش
آلستون، ویلیام. پی. (1383). درباره‏ی دین. ترجمه‌ی مالک حسینی و دیگران، تهران:  هرمن.
استیس. وت. (1375). عرفان و فلسفه. ترجمه‌ی بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.
اخلاص، ماریه. (1385). بررسی مقایسهای آراء یونگ و عطار در باب تجربهی دینی. پایان‌نامه‌ی‌ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
براون، کالین. (1375). فلسفه و ایمان مسیحی. ترجمه‏ی میکائیلیان، تهران: علمی‌ و فرهنگی.
بهشتی، احمد. (۱۳۸2). فلسفه‌ی دین. قم: بوستان کتاب.
پترسون، مایکل. (1379). عقل و اعتقاد دینی. ترجمه‌ی احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
پراود فوت، وین. (۱۳۸۳). تجربه‌ی دینی. ترجمه‌ی عباس یزدانی، قم: کتاب طاها.
پناهی، مهین. (1392). «مضامین قلندرانه در دیوان عطّار». پژوهشنامهی ادب غنایی، سال 11، شماره‌ی 21، صص16-32.
جمشیدیان، همایون. (1395). «بررسی مکاشفات عرفانی عطّار در منطقالطیر بر اساس نظریه‌ی ویلیام جیمز». ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی، سال 12، شماره‌ی 43، صص 345-368.
جیمز، ویلیام. (1391). تنوع تجربه‌ی دینی. ترجمه‌ی حسین کیانی، تهران: حکمت.
حسینی کوهساری، سیداسحاق. (۱۳۸۹). «کشف و شهود عرفانی». فلسفه‌ی دین، سال 7، شماره‌ی ۵، صص ۱۴۱-۱۷۲.
رضایی، محمد. (۱۳۸۱). «نگاهی به تجربه‌ی دینی قبسات». پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، شماره‌ی ۲۶، صص3-22.
رئیسی، احسان. (۱۳۹۴). «دیدگاه نسفی درباره سلوک عرفانی». ادبیات عرفانی، سال 7، شماره‌ی ۱۳، صص ۶۵ -۸۴.
ــــــــــــــ. (۱۳۷۸). صدای بال سیمرغ. تهران: سخن.
صادقی‌ حسن‌آبادی، مجید؛ یاریان کوپایی، مجید. (1389). «تجربه‌ی دینی و وحی نبوی».  ‌اندیشه‌ی دینی، پیاپی 36، صص 52 -25.
صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی. (1384). اسفار اربعه. ترجمه‌ی محمد خواجوی، ج1، تهران: مولا.
عبّاسی، ولی‌الله. (1381). «رویکرد گوهرگرایان، به پلورالیسم دینى». رواق اندیشه، شماره‌ی ‌11، صص77-99.
عطار، فریدالدین محمد. (۱۳۸۴الف) . منطق الطیر. مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۴ب). مصیبتنامه. با تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــ. (1385). منطق الطّیر. به‌اهتمام سیّدصادق گوهرین، تهران: کتیبه.
ـــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۶). اسرارنامه. تصحیح و مقدمه محمّدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــ. (1388) . الهینامه. تصحیح فواد روحانی، تهران: سخن
ـــــــــــــــــــــ.  (1390). تذکره‌الاولیا. تصحیح محمّد استعلامی، تهران: زوّار.
ـــــــــــــــــــــ. (1389). دیوان غزلیات و قصاید نیشابوری. به کوشش عبدالله اکبریان‌راد،، تهران: الهام.
قشیری، عبدالکریم. (1391). الرسالهالقشیریه. تهران: هرمس.
کاشانی، عبدالرزاق. (۱۳۷۰). شرح فصوص‌الحکم. قم: بیدار فر.
کاشانی، عزّالدین محمود. (۱۳۷۲). مصباح‌الهدایه. به تصحیح جلال‌الدین همایی، ج 4، تهران: هما.
مایلز، ریچارد. (1380). تجربه‏ی دینی. ترجمه‏ ی جابر اکبری، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
والترت استیس. (۱۳۵۸). عرفان و فلسفه. ترجمه‌‌ی بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.
هجویری، علب بمپن عثمان. (1389). کشفالمحجوب. تهران: سروش.
یثربی، سیدیحیی. (1377). عرفان نظری؛ تحقیقی در سیر تکامل و اصول و مسائل تصوف. قم: دفتر تبلیغات حوزه‌‌ی علمیه‌‌ی قم.