بررسی مفهوم‌سازی مشروطه در شعر دو شاعر دوره‌ی مشروطه (بافت نحوی و گفتمان در شعرهای عارف قزوینی و میرزاده‌ی عشقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده

بررسی مفهوم‌سازی مشروطه در شعر دو شاعر دوره‌ی مشروطه (بافت نحوی و گفتمان در شعرهای عارف قزوینی و میرزاده‌ی عشقی)
 
مریم جعفری*
مهبود فاضلی **
نسرین فقیه ملک مرزبان***
 
چکیده
این پژوهش به بررسی مفهوم‌سازی مشروطه در شعرهای میرزاده‌ی عشقی و عارف قزوینی می‌پردازد. برای فهم بخشی از تفاوت نگاه شاعران دوره‌ی مشروطه، دو شخصیت متفاوت چه ازنظر جهان‌بینی و خواست‌ها و چه ازنظر خاستگاه و طرز زندگی و رفتارهای شاعری انتخاب شده که حجم دیوان اشعارشان نیز به هم نزدیک است. پرسش پژوهش حاضر این است که عارف قزوینی و میرزاده‌‌ی عشقی برای بیان دیدگاه‌های خود درباره‌ی مشروطه از چه بافت نحوی استفاده و چگونه آن را مفهوم‌سازی کرده‌اند؟ دامنه‌های مفهومی و گفتمان آن‌ها در این موضوع مشترک چه تفاوت‌هایی با هم دارد؟ برای رسیدن به پاسخ ابتدا کلمه‌ی مشروطه و ترکیبات آن از دیوان دو شاعر استخراج شدند و سپس بافت نحوی و دامنه‌های مفهومی در عبارات و بندهایی که شامل این کلمه بودند و همچنین با نظر به کل شعر، همراه با آمیزه‌های مفهومی آن‌ها بر اساس تلفیق نظرات لانگاکر و فوکونیه و ترنر بررسی شدند. بر اساس نتایج به‌‌دست‌آمده می‌توان گفت که کنشگران مشروطه در شعر میرزاده‌ی عشقی، «آن فتنه ز مشروطه» و خود «مشروطه»، «من» و «ما» (پدر مریم و پسرانش در سه‌تابلوی مریم) و «مردم مشروطه‌خواه» هستند؛ اما در شعر عارف قزوینی، معشوق (مستتر)، خود «مشروطه»، محمدعلی‌شاه (در ضمیر) و وطن‌دوستان کنشگرند. در آمیزه‌ی مفهومی، مفهوم مشروطه در شعرهای میرزاده‌ی عشقی قانون، فرمان، خدا، معشوق، فرزند، موجود زنده، زمان و آرمان و هدف هستند؛ اما عارف قزوینی مفهوم مشروطه را با مجرم یا متهم، موجود زنده، کار، فرمانروایی و حکومت، معشوق، بهار یا باغبان، خواست و آرزو، یوسف و قدرت عشق آمیخته است. میرزاده‌ی عشقی از دامنه‌های مفهومی واقعی‌تری استفاده کرده که به فضاهای مفهومی خود مشروطه بیشتر مربوطند؛ اما عارف قزوینی با نگاهی سنتی‌تر و بعضاً جدید، از دامنه‌های مفهومی مختلفی که ترکیبی از عناصر طبیعت و عشق و سیاست و همچنین اعتقاد به تقدیر و عاملی بیرون از اراده‌ی انسان است، بهره گرفته و میرزاده‌ی عشقی با وجود استفاده از دامنه‌های مفهومی محدودتر، مشروطه را واقعی‌تر و ملموس‌تر می‌بیند.
واژه‌های کلیدی: شعر مشروطه، مفهوم‌سازی، بافت نحوی، عارف قزوینی، میرزاده‌ی عشقی، لانگاکر، فوکونیه.
 
* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا marypoetry@yahoo.com(نویسنده‌ی مسئول)
 
** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا mahbood46@yahoo.com
*** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا nasrinfaghih44@gmail.com
 
تاریخ دریافت مقاله: 6/12/1399                      تاریخ پذیرش مقاله: 31/5/1400
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of “constitutional” in the poetry of two poets of the constitutional period (A study of the syntax and discourse of Aref Qazvini and Mirzadeh Eshghi)

نویسندگان [English]

 • Maryam Jafari 1
 • Mahbood Fazeli 2
 • Nasrin Faghih Malek Marzban 3
1 PhD student in Persian language and literature, Al-Zahra University
2 Faculty member of Persian Language and Literature Department, Al-Zahra University
3 Faculty member of Persian Language and Literature Department, Al-Zahra University
چکیده [English]

Conceptualization of “constitutional” in the poetry of two poets of the constitutional period
)A study of the syntax and discourse of Aref Qazvini and Mirzadeh Eshghi(
 
Writers:
Maryam Jafari 1
Mahbood Fazeli 2
Nasrin Faghih Malek Marzban 3

PhD student in Persian language and literature, Al-Zahra University
Associate Professor, Department of Persian literature, Faculty of Literature Alzahra University
Assistant Professor, Department of Persian literature, Faculty of Literature Alzahra University

 
Extended Abstract
Introduction:
The Constitutional Revolution was the result of the general changes in the institutions of Iranian society, such as religion, culture, government, politics, and economics. The literature and poetry of this period,  unlike other literary periods of the Persian language, which generally differed only in some aspects, is the result of a fundamental transformation. (Shafiei Kadkani, 1390: 37-27) Poetry is one of the important fields of each period to understand society and its politics and the changes that took place in the language and syntax of the poetry of the constitutional period, with different poets - and sometimes contradictory - requires precision that can be seen in the syntax of poems that has not received much attention before; Recent cognitive research has shown that the study of syntax is one of the most important ways to reach the mental world and discourses of literary texts. The poets of the constitutional period have looked at the social and political issues of that period with different approaches, which have sometimes been in conflict with each other.
To understand some of the differences between the views of the poets of the constitutional period, we focus on the poetry of Aref Qazvini and Mirzadeh Eshghi; In this research, all the divans of these two poets have been considered.
 
Research method, background and purpose:
First, the keywords related to “constitutional” were extracted and then studied by the method of explaining Langaker conceptualization and the chain of action that Stockholm classifies according to Langaker that includes agent, patient, instrument, experimenter, and mover, and finally Foucconier and Turner's conceptual blending.
Many studies have been done with cognitive approaches in subjects other than constitutional poetry, for example: two books; how to compose and receive text in contemporary poetry (Nima, Sepehri and Babachahi), and a cognitive approach to the system of grammatical directions in the Gilaki dialect . The articles; "Study of the body of the Compulsory and Optional Complementary Foundation in Persian language based on Langaker's grammar", "Analysis of children's fiction texts with a cognitive poetic approach", and "Reading the poem" Anecdote "by Ahmad Shamloo with a cognitive poetic approach". but apart from theories with cognitive approach, in other researches that have been done on constitutional poetry, several researches can be mentioned; Saba to Nima, Volume 2 (Freedom-Modernity), Periods of Persian poetry from constitutionalism to the fall of the monarchy, and death or modernity, a book on constitutional poetry and literature, political and social concepts in constitutional poetry, Recasting Persian Poetry: Scenarios of Poetic Modernity in Iran, and discourse Iranian political literature on the eve of two revolutions. The purpose of our study is to answer the question of what syntax and grammatical arrangement Aref Qazvini and Mirzadeh Eshghi have used to express their views on the constitutional; What is the thought and attitude of the two poets towards the concept of constitutional and how did they conceptualize it grammatically and conceptually? What are the differences between their conceptual domains and their discourse?
 
Discussion:
In Mirzadeh's poems, “constitutional” is placed in different grammatical posision, in which sometimes no action is performed conceptually, but in cases where there is an action, "it is sedition." "Constitutional" and "Constitutional" itself and in three cases "I" (pronoun referring to Maryam's father) are agent. Once "we" (Maryam's father and her sons) and once "Shah Muzaffar Din" remain experiencer (not agent).
In conceptual blendong, in one case, “constitutional” is law. (Law that does not apply), in other cases, “constitutional” is commandment, God, lover (sweet), child (under guardianship), living being, time, and in three cases, it is ideal and purpose.
To conceptualize “constitutional” he has used the conceptual domains of absolute monarchy, history, religion, time, love, Shirin and Farhad’s story, sacrifice for ideals, fruit metaphor for child, court, responsibility, immortality and "backbreaking" metaphor to express grief and Failure.
In the compounds and similarities of “constitutional”, the compound "constitutionalist" has been used twice, in which the “constitutional” has the objective role, and once in "more constitutional" it is adjective. There is no action in sentences except for one case in which "constitutionalist people" is agent. Conceptual domains include city, people, party, honesty, religion, livelihood, marriage, politics, overthrow of the king, and aristocracy.
In Aref Qazvini's poems, like Mirzadeh Eshghi's poem, the “constitutional” has appeared in various grammatical roles, but in the chain of action, beloved (hidden) is agent three times, "constitutional" itself, and once a pronoun referring to Mohammad Ali Shah. Once the "patriots" are both agent and patient, and twice the "constitutional" is patient .
In conceptual blendong, "constitutional" is guilty or accused, living being, work, rule and government, lover, spring or gardener, will and desire, Joseph, and power of love.
Aref Qazvini for conceptualizing "constitutional" has used conceptual domains such as tyranny, rope, old vintner, bibulous, nation, whitewashing, disclosure, rosy wind, flower season, tribune, flower parliament, rights, bad circulation of heaven, sacrifice and killing, monarchy. Joseph  and love, which is a combination of the elements of nature, love and politics, as well as the belief in destiny and a an operator outside of the human will.
 
Conclusion:
In many cases, there is no action in the poetry of Aref and Eshghi, but in other cases, in Mirzadeh Eshghi’s poems, "that sedition from Constitutional", "Constitutional” itself and in three cases "I" (pronoun referring to Maryam's father) And once the "constitutionalist people" are agents, and once "we" (Maryam's father and his sons) and once "Shah Muzaffar Din" are experiencers (not agent). But in the poetry of Aref Qazvini, in one case, beloved (hidden) and three times "constitutional" are agents, once Mohammad Ali Shah with the pronoun "you", once "patriots" who are both agents and patients, and "constitutional" is patient twice.
For the conceptual blending of “constitutional” Mirzadeh Eshghi has used love, law, command, God, lover (sweet), child (under guardianship), living being, time, ideals and purpose. But Aref Qazvini’s conceptual blending for “constitutional” are the domains of the criminal or the accused, the living being, work, rule and government, the beloved, the spring or the gardener, the desire, Yusuf, and the power of love.
Aref Qazvini has used a wider range of concepts for conceptualization, which is a combination of concepts in the domains of romantic and socio-political poetry, but Mirzadeh Eshghi has described “constitutional” more realistically than Aref Qazvini, for which at least two reasons can be mentioned; One is that Mirzadeh Eshghi, unlike Aref Qazvini, has written articles criticizing the political and social situation. It has also influenced his poetic atmosphere. Secondly, Mirzadeh Eshghi's poetic mentality is more modern than Aref Qazvini’s, and he has less traditional metaphors and elements than Aref Qazvini,
 
Keywords: Constitutional Poetry, Conceptualization, Syntax, Aref Qazvini, Mirzadeh Eshghi, Langacker, Foucconier, Turner
 
 
References:
The Holy Quran. (1390). Translated by Mohammad Mehdi Fooladvand. First Edition. Tehran: Quran Printing and Publishing Center.
Ajoudani, Mashallah. (1393). Death or Modernity, a book on the constitutional poetry and literature. Fifth Edition. Tehran: Akhtaran Publishing.
Arianpour, Yahya. (1387). From Saba to Nima. Volume II (Freedom-Modernity). Ninth edition. Tehran: Zavar Publications.
Stockwell, Peter. (1396). Cognitive Poetry. Translated by Mohammad Reza Golshani. second edition. Tehran: Scientific Publications.
Stockwell, Peter. (1393). An Introduction to Cognitive Poetry. Translated by Leila Sadeghi. Tehran: Morvarid Publications.
Asil, Hujjatullah. (1390). Political and social concepts in the poetry of constitutionalism. First Edition. Tehran: Kavir Publications.
Afrashi, Azita. Naimi Hashkvaei, Fatemeh. (Autumn and winter 1389). Analysis of children's fiction texts with a cognitive poetic approach. Journal of Linguistics. first year. Number 2.
Amini, Ali Akbar. (1390). The discourse of Iranian political literature on the eve of two revolutions. second edition. Tehran: Information Publications.
Ungerer, Friedrich. Schmidt, Hans-Jörg. (1397). An Introduction to Cognitive Linguistics. Translated by Jahanshah Mirzabeigi. First edition. Tehran: Agah Publications.
Bahār, Malek osh-Sho'arā. (1394). Collected Poems. second edition. Volume II. Tehran: Toos Publications.
Taghizadeh, Seyed Hassan (1379). History of the Iranian Constitutional Revolution. By the efforts of Azizullah Alizadeh. First Edition. Tehran: Ferdows Publications.
Rasekh Mahand, Mohammad. (1392). Introduction to Cognitive Linguistics; Theories and Concepts. Third edition. Tehran: Samt Publications.
Zarei, Maryam. Khormai, Alireza. Moloudi, Amir Saeed (December 2017) A study of the body of the Compulsory and Optional Complementary Foundation in Persian language based on Langacker's grammar. Journal of Linguistic Research. Volume ten. No. 5 (consecutive 53).
Shafiei Kadkani, Mohammad-Reza. (1387). Periods of Persian poetry from constitutionalism to the fall of the monarchy. Fifth Edition. Tehran: Sokhan Publications.
Shafiei Kadkani, Mohammad-Reza. (1390). With light and mirror, in search of the roots of the evolution of contemporary Iranian poetry. First Edition. Tehran: Sokhan Publications.
Sadeghi, Leila (winter of 1391). Reading the poem "Anecdote" by Ahmad Shamloo with a cognitive poetic approach. Journal of Linguistic Research. Third period. No. 4 (12 in a row).
Aref Qazvini, Abolqassem. (1381). Collected Poems. By the effort of Mehdi NoorMohammadi. First Edition. Tehran: Sanai Publications.
Farrokhi Yazdi, Mohammad (1391). Collected Poems, by the efforts of Hussein Maserrat. First Edition. Tehran: Mowla Publications.
Fayyazi, Maryam Sadat. Safi Pirlujeh, Hussein. (1398). A cognitive approach to the system of grammatical directions in the Gilaki dialect. Rasht: Publication of Ilia Culture.
Ghaed, Mohammad. (1377). Eshghi. First Edition, Tehran: Tarhe No Publishing
Karimi Hakkak, Ahmad (1389). Recasting Persian Poetry: Scenarios of Poetic Modernity in Iran. Translated by Massoud Jafari. second edition. Tehran: Morvarid Publications.
Langacker, Ronald. (1397). Grammatical foundations. Translated by Jahanshah Mirzabeigi. First edition. Tehran: Agah Publications.
Latifnejad, Farrokh. (2017) How to compose and receive the text in contemporary poems (Nima, Sepehri and Babachahi) based on the cognitive approaches of Bogrand, ‌ Dressler and Stockwell. Tehran: Sokhan Publications.
Dictionary of Dehkhoda. (1377). Under the supervision of Mohammad Moin and Seyed Jafar Shahidi. Volume thirteen. Second edition of the new period. Tehran: Publishing and Printing Institute of the University of Tehran.
Mirza Muhammad Ali Khan bin Zaka Al-Mulk. (1325). Basic Rights.
Mirzadeh Eshghi, Seyed Mohammad-Reza (1357). Illustrated Complete Works. By the efforts of Ali-Akbar Mushir Salimi. Tehran: Javidan Publishing Organization.
Fauconnier, Gilles, Turner, Mark. (2002). The Way We Think; Conceptual Blending And The Mind's Hidden Complexities. Basic Books; a member of the Perseus Books Group. New York
Ronald W. Langacker. (2008). Cognitive Grammar (A Basic Introduction). Oxford University Press. New York

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Constitutional Poetry
 • Conceptualization
 • Syntax
 • Turner
 • Aref Qazvini
 • Mirzadeh Eshghi
 • Langacker
 • Foucconier
قرآن کریم. (1390). ترجمه‌ی محمد مهدی فولادوند، تهران: سازمان چاپ و انتشارات مرکز طبع و نشر قرآن.
آجودانی، ماشاءالله. (۱۳93). با مرگ با تجدد، دفتری در شعر و ادب مشروطه. تهران:  اختران. 
آرین‌پور، یحیی. (1387). از صبا تا نیما (آزادی ـ تجدد). ج2، تهران: زوار.
استاک‌ول، پیتر. (1393). درآمدی بر شعرشناسی شناختی. ترجمه‌ی لیلا صادقی، تهران: انتشارات مروارید.
ـــــــــــــ  (1396). بوطیقای شناختی. ترجمه‌ی محمدرضا گلشنی، تهران: علمی.
اصیل، حجت‌الله. (1390). مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت. تهران: کویر.
افراشی، آزیتا. نعیمی حشکوایی، فاطمه. (1389). «تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناختی».  زبانشناخت، سال 1، شماره‌ی 2، صص 1-25.
امینی، علی‌اکبر. (1390). گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو انقلاب. تهران: اطلاعات.
اونگرر، فریدریش. یورگ اشمیت، ‌هانس. (1397). مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی شناختی. ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی، تهران: آگاه.
بهار، ملک‌الشعرا. (1394). دیوان اشعار. ج۲، تهران: توس.
تقی‌زاده، سیدحسن. (1379). تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. به‌کوشش عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس.
راسخ مهند، محمد. (1392). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی؛ نظریه‌ها و مفاهیم. تهران: سمت.
زارعی، مریم و همکاران (1398) «بررسی پیکره بنیاد متمم اجباری و اختیاری در زبان فارسی بر اساس دستور شناختی لانگاکر». جستارهای زبانی، دوره‌ی 10، شماره‌ی ۵ (پیاپی ۵۳)، صص ۲۵۷-۲۸۷.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. (1387). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــ (1390). با چراغ و آینه، در جستجوی ریشه‌های تحوّل شعر معاصر ایران. تهران: سخن.
صادقی، لیلا. (1391). «خوانش شعر «حکایت» اثر احمد شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی». جستارهای زبانی، دوره‌ی 3، شماره‌ی 4 (پیاپی 12)، صص ۱۶۷-۱۴۹.
عارف قزوینی، ابوالقاسم. (1381). دیوان. به‌کوشش مهدی نورمحمدی، تهران: سنایی.
فرخی یزدی، محمد. (1391). دیوان. به‌کوشش حسین مسرت، تهران: مولی.
فیاضی، مریم‌سادات؛ صافی پیرلوجه، حسین. (1398). رویکردی شناختی به نظام جهت‌های دستوری در گویش گیلکی. رشت: فرهنگ ایلیا.
قائد، محمد. (1377). عشقی. تهران: طرح نو.
کریمی‌حکاک، احمد. (1389). طلیعه‌ی تجدد در شعر فارسی. ترجمه‌ی مسعود جعفری، تهران: مروارید.
لانگاکر، رونالد. (1397). مبانی دستورشناختی. ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی، تهران: آگاه.
لطیف‌نژاد، فرخ. (1396). نحوهی تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر (نیما، سپهری و باباچاهی) بر اساس رویکردهای شناختی بوگراند‌ـ‌درسلر و استاک‌ول. تهران: سخن.
لغت‌نامه‌ی دهخدا. (1377). زیرنظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، ج۱۳، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
میرزا محمدعلیخان بن ذکاء الملک. (1325). حقوق اساسی. بی‌جا: بی‌نا.
میرزاده‌ی عشقی، سیدمحمدرضا. (1357). کلیات مصور. به‌کوشش علی‌اکبر مشیر سلیمی، تهران: جاویدان.
Fauconnier, Gilles, Turner, Mark. (2002). The Way We Think; Conceptual Blending And The Mind's Hidden Complexities. Basic Books; a member of the Perseus Books Group. New York
Ronald W. Langacker. (2008). Cognitive Grammar (A Basic Introduction). New York: Oxford University Press.