ضرورت تصحیح مجدد «مثنویّات ستّه» شاه داعی الله شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان .اصفهان ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه اصفهان . اصفهان .ایران

10.22099/jba.2022.41297.4095

چکیده

چکیده

شاه‌داعی‌الله شیرازی از بزرگ‌ترین عارفانی است که در قرن نهم هجری می‌زیسته و آثار ارزشمندی از وی به یادگار مانده است. یکی از آثار گرانقدر وی، «مثنویات ستّه» است که تنها یک بار، در سال (1339) در قالب دیوان وی، توسط محمّد دبیرسیاقی، تصحیح و چاپ شده است. تصحیح مرحوم دبیرسیاقی حاصل مقابله‌ی تنها دو نسخه از کتابخانه‌های ملک و مجلس است و نسخه سوّم که از آن به نام نسخه‌ی موزه‌ی بریتانیا یاد می‌کند، پس از تصحیح مثنویات ستّه به دستشان رسیده و فایده‌ی لازم را از آن نبرده-اند. ما با در دست داشتن نسخه‌هایی از کتابخانه‌های مجلس و ملک و نسخه‌ای از کتابخانه‌ی سلطنتی، همچنین استفاده از نسخه‌ی ارزشمند و نفیس موزه‌ی بریتانیا، به تصحیح دوباره این اثر پرداختیم.

در این پژوهش‌که نتیجه‌ی تصحیح دوباره‌ی «مثنویات ستّه» است، نمونه‌هایی از نقایص، بدخوانی‌ها و گزینش‌های نادرست تصحیح دبیرسیاقی بیان می‌شود.

کلید‌واژه‌ها: تصحیح، نسخه خطّی، شاه‌داعی شیرازی، مثنویات ستّه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The necessity of re-correcting the "Masnavi of Setah", Shah Daei Allah Shirazi”

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Kiyani 1
  • mohsen mohammadifesharaki 2
1 phd .student university Isfahan.Isfahan.Iran
2 Isfahan UniversityIsfahan UniversityAssociate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, ‎University of Isfahan.Isfahan.iran
چکیده [English]

Abstract

Shah Daei allah Shirazi is one of the greatest mystics who lived in the ninth century AH and has been remembered for his valuable works. One of his most valuable works is the Mathnaviyat Setteh which was corrected and published only once in 1339 in the form of his Divan by Mohammad Dabirsiyaghi. The correction of the late Dabirsiyaghi is the result of the confrontation of the only two copies of the libraries of Malek and Majles and the third copy which is called the British Museum version has reached them after correction the Mathnaviyat Setteh and has not benefited from it .We have revised this work by having copies of the Malek and Majles Libraries and a copy of the Saltanati Library as well as the use of a valuable and exquisite copy of the British Museum.

In the study which is the result of a re-correction of the

Mathnaviyat Setteh examples of defects misreading and incorrect choices of Dabirsiyaghi’s correction is given.

Keywords: Correction,Manuscript, Shah Daei Shirazi , Mathnaviyat Setteh,

کلیدواژه‌ها [English]

  • correction
  • manuscript
  • Shah Daei Shirazi
  • Mathnaviyat Setteh