پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22099/jba.2022.42101.4149

چکیده

پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی
 
امیر مقدم متقی*
صفورا نظری **
مسعود باوان‌پوری***
 
چکیده
عبدالوهاب البیاتی و شفیعی­کدکنی از شاعران نامور معاصر در ادبیات عربی و فارسی هستند که اشتراک‌های فراوانی در اشعار خویش دارند؛ یکی از این ویژگی‌های مشترک، توجه به مضامین اجتماعی است که در شعر دو شاعر با عرفان سنتی و نوین درهم آمیخته شده است. نگارندگانِ مقاله‌ی حاضر بر پایه‌ی روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی به تبیین وجوه اشتراک در شعر این دو شاعر پرداخته‌اند. با بررسی الأعمال الشعریة البیاتی مشخص شد که وی هرچند از مضامین و رموز عارفانه استفاده کرده؛ اما آن را با هدف شعری خود که همان طرح انقلاب و آزادی و بیان مضامین اجتماعی است، هم‌رنگ ساخته ­‌و درواقع این رموز را از معانی اولیه‌ی خود خالی کرده و همچون لباسی بر پیکره‌ی افکار انقلابی­اش ­پوشانده است. عرفان شفیعی‌کدکنی نیز در مجموعه‌های زمزمه­ها، گل آفتابگردان، از زبان برگ و در کوچه باغ‌های نیشابور موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که عرفان او نوعی دید است که با دید اجتماعی و عاشقانه و طبیعت­گرایانه‌‌اش درهم آمیخته است. حلاج در شعر هر دو نمادی از شورش و تمرد در برابر زورگویی و استبداد و نیز نمادی از شهادت و آزاداندیشی است. هردو شاعر در برابر ظلم و ستم حاکم بر کشور خویش فریاد برآورده و حاکمان ظالم زمانه را محکوم کرده‌اند؛ اما البیاتی صریح و بی‌پروا و کدکنی در قالب استفاده از نماد. دو شاعر به‌وفور از اصطلاحات عرفانی بهره گرفته‌اند؛ اما البیاتی درجهت مبارزه با ظلم حاکم بر جامعه‌ی خویش و کدکنی برای تبیین مقاصد عارفانه و عاشقانه‌ی خود. درمجموع می‌توان گفت که اگرچه هردو شاعر برای تبیین اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه‌ی خویش از مضامین عرفانی بهره جسته‌اند؛ اما این امر در شعر البیاتی بیشتر رخ نمایانده است.
 
 
* دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir
** کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران s.nazari@yahoo.com
*** استاد مدعو زبان و ادبیات عربی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانmbavanpouri@yahoo.com (نویسنده‌ی مسئول)
 
 
تاریخ دریافت مقاله: 19/8/1400                   تاریخ پذیرش مقاله: 25/4/1401
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Connection Between Mysticism and Social Themes in the Poetry of Abdul Wahab Al-Bayati and Mohammad Reza Shafi'i Kadkani

نویسندگان [English]

  • Amir Moqaddam Mottaqi 1
  • صفورا نظری 2
  • masoud bavanpouri 3
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
2 کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده [English]

Amir Moqaddam Mottaqi
Associate Professor in Arabic Language and Literature,Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir
Safoura Nazari
Master of Arabic Language and Literature Department of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
s.nazari@yahoo.com
Masoud Bavanpouri
PhD graduate of the Department of Arabic Language and Literature of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
mbavanpouri@yahoo.com
Introduction
Comparative literature is one of the nascent and effective sciences that examines the literature of all nations as a connected collection - despite the apparent and linguistic differences - and while introducing local literature, it shows its relations and relationships with world literature. "Yves Chevrel" emphasizes this feature and writes in a definition of comparative literature: "Comparative literature means the comparative study and review of works that arise from different cultural contexts" (2016: 25). Mystical and Sufi themes are one of the topics that exist in classical and contemporary Arabic and Persian literature, and many poets have paid special attention to this in their poems, and even some of them, such as Sana'i, Maolavi, and Ibn Arabi, have written a large part of their poetry. dedicated to mysticism and mysticism. Abdul Wahab Al-Bayati and Mohammad Reza Shafiei-Kedkani are among the poets who used mystical and Sufi themes in their poems in order to explain the political and social situation of their time. Examining their poetry shows that interaction with the social environment and familiarity with people's suffering has made both poets committed and affected by the problems of the times (see Al-Bayati, 1993: 35; Abbasi, 2007: 96).
 
Research method, background and purpose
As one of the most prominent Iraqi poets, al-Bayati has always been the focus of Arab and non-Arab writers, therefore, many works have been written about his poems؛ Among them, the book "Abd al-Wahhab al-Bayati and al-Sha'ar Al-Iraqi al-Hadith" written by Dr. Ehsan Abbas, the book "Al-Rawiya fi Sha'ar al-Bayati" by Mohi-eddin Sobhi, the book "Abd al-Wahab al-Bayati fi Mirayah al-Sharq" by Zaher Al-Jizani. Many works have been published about the works of Shafii-Kadkani, including: Habibullah Abbasi in "Safranama Baran" and Kamiar Abedi in the book "Dar Roshni Baranaha" have criticized his poems. Nahede Foozi et al. (2013) have tried to prove the hypothesis based on the theory of intertextuality and by examining the evidence that the similarities in the poems of these two writers are not accidental and indicate the influence of contemporary Persian poets from powerful Arab writers Because they paid attention to the similarity of the symbols and the similarity of the poetic titles and only in a general part and a passing reference (one page) they pointed to common mystical foundations. Using the descriptive-analytical method and relying on the French school of comparative literature, this research has tried to examine the connection between mystical themes, symbols, as well as mystical and Sufi characters with the situation of the society of Iran and Iraq in the poems of al-Bayati and Kodkani.
Discuss
Abdul Wahab Al-Bayati and Shafii-Kadkani have many points of commonality in poetic themes, which may be due to Shafii-Kadkani being influenced by the translation of Al-Bayati's poems and his familiarity with the Iraqi poet. A Sufi who has a wide reflection in the poetry of al-Bayati and Kodkani is Hasan bin Mansour Hallaj; Both poets give the title of their poem as Hallaj and in these poems, they examine Hallaj's life as a rebel mystic against oppression.
In the existence of al-Bayati, there is a state of deep feeling of alienation, existential and internal alienation, which indicates the feeling of spiritual alienation in this world, but in all existence. In his poem, Kodkani admits his loneliness and alienation from his environment or time and uses the night to reflect the suffocation of his time. However, although the poet feels alienated and alienated, this loneliness does not lead him to despair, but he also expects the morning and victory. On the other hand, this sense of alienation did not cause isolation, pessimism and seclusion of these two poets.
Al-Bayati and Kodkani in their works express their mystical and Sufi tendencies with plenty of specific Sufi terms such as Attihad, Annihilation and Survival, Wajd, Khurshid, Aho, Ishrak, Lahut, Nai, Masti, Sahba, Sabuh, Saghar, Shur and Makhan and ... have brought up words that they have expanded and developed with amazing ability in the form of parables and poetic expressions.
Both poets have seen survival in perishing and cutting themselves off; Al-Bayati turns into light by going beyond the desires of his soul, and Kodkani is a distant wave from the sea that reaches its origin (God) by passing through itself.
Al-Bayati introduces his beloved as Ishtar, who is a symbol of the revolution and is waiting for her manifestation so that her wishes will be fulfilled and the country will be filled with prosperity. But Kodkani talks about the manifestation of the true beloved who is God and does not consider any human to be able to see this. Manifestation in al-Bayati's poetry has a political and social concept, and in Kodkani's poetry, it has a mystical concept.
When al-Bayati talks about submission and satisfaction in his poems, it is due to his disillusionment with the chaotic social situation in Iraq, which he calls its correction, and he despairingly submits to the relief and openness that awaits him, a submission that smells of It has algebra. Even though Kadkeni is disappointed, he also talks about the peace that comes from surrendering to God's will.
Result
The analysis of Al-Bayati and Kodkani's poems shows that both poets have given new dimensions to Hallaj's character and aligned it with contemporary experience. This mystical character in the poem is both a symbol of rebellion and rebellion against tyranny and tyranny, as well as a symbol of martyrdom and free thinking. Both poets cried out against the oppression of their country and condemned the oppressive rulers of the time, but al-Bayati openly and recklessly and codified in the form of using symbols. In Al-Bayati's words, love is linked with the concept of homeland, which the usurpers have filled with cruelty, but Kodkani's love has flowed between the devotee and the deity. Surrender and annihilation in Al-Bayati's poems is due to his disillusionment with the chaotic situation of society, which he has no hope of correcting, but from Kodkani's point of view, surrender is due to his surrender to God's will. In general, it can be said that although both poets used mystical themes in order to explain the political and social situation of their time, this is more evident in al-Bayati's poetry.
Key words: Abdul Wahab Al-Bayati, Mohammad Reza Shafiei-Kadkani, mysticism, social themes.
 
Sources
Abavisani, Hossein and Omid Pourhasan (2015), "The Stylistics of the Image of Hallaj in the Poetry of Adonis and Shafi'i Kadkani (Case Study: Two Elegies of Hallaj and Hallaj)", Comparative Literature Research, Year 6, No 24, pp 1-21.
Abbasi, Habibullah (2008), Safranama Baran (Criticism and analysis of Dr. Shafiei Kodkani's poems), Tehran: Sokhan.
Al-Bayati, Abd al-Wahhab (1993), Kounto Ashko Ela Al-Hajar, Beirut: Al-Arabaya for Studies and Publications.
Al-Bayati, Abd al-Wahhab (1995), Al- Aamal Al-Shereya, Beirut: Dar al-Fars.
Bashardost, Mojtabi (2000), Dar Jostojuy-e Neishabur (the poetry and life of Mohammad Reza Shafiei Kodkani), Tehran: Sales.
Campbell, Robert. B (1996), Flags of Contemporary Arabic Literature, Beirut: The United Distribution Company.
Chevrel, Yves (2016), Comparative Literature, translated by Tahmourth Sajedi, Tehran: Amirkabir.
Foozi Nahede, Amjad Maryam, Roshanfekr Kobra (2014), "Analyzing the Poetry of Mohammadreza Shafiei Kadkani and Abdul Wahhab AL-Bayyati on the Comparative Literature Respect". CLRJ. Vol 2. No 1. Pp 79-97.
Goyard, Marius Francois (1995), Applied literature, translated by Ali Akbar Khan Mohammadi, Tehran: Pazhang.
Halabi, Ahmad Toemeh (2004), "The Sufi Intertextuality in the Poetry of Al-Bayati", Al-Mavghefe-l Adabi, Vol 33, No 393, pp. 11-18.
Hosseini, Seyyed Sekander (2017), "Effects of Mysticism in the Poems of Hoshang Ebtahaj", Islamic Culture Magazine, vol 50, pp 83.
Jassim, Aziz al-Sayed (1991), Al-Eltezam val Tasavof fi sheer-e Abdul Wahab al-Bayati, Baghdad: Dar al-Shouon al-Thaqafiyyah Al- Ameh.
Karimi, Gholamali (1980), “Lights on the Poetry of Abdel-Wahhab Al-Bayati,” Al-Jadeed Magazine, No  20, pp. 38-41.
Langroudi, Shams (1998), Analytical History of New Poetry, Tehran: Center.
Moghaddam Company, Siddiqa (2008), "Comparative Literature Schools", Comparative Literature Studies, Volume 3, Vol. 12, pp. 51-71.
Nazari-Mozhan, Hadi (2010), "Comparative Literature: Definition and Fields of Research", Journal of Comparative Literature, Volume 2, Number 2, pp. 221-237.
Qaisumah, Mansour (1997), Fifty Love Poems by Al-Bayati, Lamak: Dar Sahar Publishing.
Rawdan, Abdel Aoun (2005), The Arab Poets in the Twentieth Century, Amman: Al-Ahliyyah.
Roshanfekr Kobra, Esmaili Sajad (2014). "Comparative Study of Nostalgia in Abd-Al Wahhab Baiaty and Shafie Kadkani Poetry". CLRJ. Vol 2. No 2 pp. 27-55.
Sabbaghi, Ali and Sakineh Ranjbaran (2014), "Effects of intertextual relationships in the poems of Mohammad Reza Shafiei Kodkani and Abdul Wahab Al Bayati", Comparative Literature, Vol 7, No 12, pp. 227-248.
Seidi, Seyyed Hossein (2004), The Function of Tradition in Contemporary Arab Poetry, Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad.
Shafiei-Kadkani, Mohammad Reza (1980), Contemporary Arab Poetry, Tehran: Tos.
Shafiei-Kadkani, Mohammad Reza (2001), Contemporary Arab Poetry, Tehran: Sokahn.
Shafiei-Kadkani, Mohammad Reza (2010 c), Zamzame- ha, 15th edition, Tehran: Sokhan.
  Shafii-Kadkani, Mohammad Reza (2010 b), DarKocheh Baghhay-e Neishabour, 15th edition, Tehran: Sokhan.
Shafii-Kadkani, Mohammad Reza (2010 d), Ghazal Baray-e Gol-e Aftabgardan, 15th edition, Tehran: Sokhan.
Shafii-Kadkani, Mohammad Reza (2010a), Az Zaban-e Barg, 15th edition, Tehran: Sokhan.
Sharif, Fadel Abdul-Amir (2019), "Manifestations of the Inheritance in the Divan of Oriental Texts by Abd al-Wahhab al-Bayati", Journal of the College of Education for Girls, University of Baghdad, Vol. 30, No.3, pp. 142-158.  
Volk, Rene and Austin Warren (1994), Literary Theory, translated by Zia Mohahed and Parviz Mohajer, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
Zarin Koob, Abdul Hossein (1994), The Value of Heritage and Sophia, 7th edition, Tehran: Amir Kabir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdul Wahab Al-Bayati
  • Mohammad Reza Shafiei-Kadkani
  • mysticism
  • social themes
ابویسانی، حسین؛ پورحسن، امید. (1395). «سبک‌شناسی تصویر حلاّج در شعر ادونیس و شفیعی‌کدکنی (مطالعه‌ی موردپژوهانه: دو سروده‌ی مرثیه‌ی الحلاّج و حلاّج)». کاوش‌نامه‌ی ادبیات تطبیقی، سال 6، شماره‌ی 24، صص1-21.
بشردوست، مجتبی. (1379). در جست‌وجوی نیشابور (شعر و زندگی محمدرضا شفیعی کدکنی). تهران: ثالث.
البعینی، نجیب. (2003). موسوعة الشعراء العرب المعاصرین. بیروت: دارالمناهل.
البیاتی، عبدالوهاب. (1993). کنت أشکو إلى الحجر. بیروت: للدراسات والنشر.
ــــــــــــــــــ (1995). الأعمال الشعریة، ج ۱، ۲. بیروت: دارالفارس.
جاسم، عزیزالسید. (1991). الالتزام و التصوف فی شعر عبدالوهاب البیاتی. بغداد: دارالشؤون الثقافیة العامة.
الجیزاتی، زاهر. (1997). عبدالوهاب البیاتی فی مرآة الشرق. بیروت: للدراسات والنشر والتوزیع.
حسینی، سیدسکندر. (1397). «جلوه‌های عرفان در اشعار هوشنگ ابتهاج». فرهنگ اسلامی، شماره‌ی 50، صص 83-92.
حلبی، أحمد طعمة. (2004). «التناص الصوفی فی شعر البیاتی». الموقف الأدبی، المجلد 33، العدد 393، صص 11-18.
رزق، خلیل. (1995). شعر عبدالوهاب البیاتی فی دراسة أسلوبیة. بیروت: مؤسسة الأشراف.
روشنفکر، کبری؛ اسماعیلی، سجاد.(1393).«بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی». پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، دوره‌ی2، شماره‌ی 2، صص 27-55.
روضان، عبدالعون. (2005). الشعراء العرب فی القرن العشرین. عمان: الأهلیة.
زرین‌کوب، عبدالحسین. (1374). آشنایی با نقد ادبی. تهران: سخن.
سیدی، سیدحسین. (1384). کارکرد سنت در شعر معاصر عرب. مشهد: دانشگاه فروسی.
شرکت‌مقدم، صدیقه. (1388). «مکتب‌های ادبیات تطبیقی». مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره‌ی 3، شماره‌ی 12، صص 51-71.
شریف، فاضل عبدالأمیر. (2019). «تجلیات الموروث فی دیوان نصوص شرقیة لعبد الوهاب البیاتی».  کلیة التربیة للبنات جامعة بغداد، مج 30، عدد 3، صص 142- 158.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. (1359). شعر معاصر عرب. تهران: توس.
ـــــــــــــــــــــــ. (1380). شعر معاصر عرب. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــ. (1389الف). از زبان برگ. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــ. (1389ب). در کوچه باغهای نیشابور. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــ. (1389‌ج). زمزمه­ها. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــ. (1389د). غزل برای گل آفتابگردان. تهران: سخن.
شورل، ایو. (1386). ادبیّات تطبیقی. ترجمه‌ی طهمورث ساجدی، تهران: امیرکبیر.
صباغی، علی؛ رنجبران، سکینه. (1394). «جلوه‌های روابط بینامتنی اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی و عبدالوهاب البیاتی». ادبیات تطبیقی، سال 7، شماره‌ی 12، صص 227- 248.
صبحی، محیی‌الدین. (1988). الرؤیا فی شعر البیاتی. بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة.
عابدی، کامیار. (1381). در روشنی باران‌ها: تحلیل و بررسی شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک). تهران: کتاب نادر.
عباس، احسان. (1995). عبدالوهاب البیاتی والشعر العراقی الحدیث. بیروت: دار بیروت.
عباسی، حبیب­الله. (1387). سفرنامه‌ی باران (نقد و تحلیل اشعار دکتر شفیعی کدکنی). تهران: سخن.
فوزی، ناهده و همکاران. (1393). «بررسی شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی». پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، دوره‌ی 2، شماره‌ی 1، صص 79- 97.
قیسومة، منصور. (1997). خمسون قصیدة حب للبیاتی. لامک: دار سحر للنشر.
کریمی، غلامعلی. (1980). «أضواء علی شاعریة عبدالوهاب البیاتی».  الجدید، ١٩٨٠، العدد ٢٠، صص38-41.
کامبل، روبرت. ب. (1996). أعلام الأدب العربی المعاصر. بیروت: الشرکة المتحدة للتوزیع.
گویارد، ماریوس فرانسوا. (1374). ادبیات تطبیقی. ترجمه‌ی علی‌اکبر خان‌محمدی، تهران: پاژنگ.
لنگرودی، شمس. (1377). تاریخ تحلیلی شعر نو. ج۴، تهران: مرکز.
نظری‌منظم، هادی. (1389). «ادبیّات تطبیقی: تعریف و زمینه‌های پژوهش». ادبیّات تطبیقی، سال ۲، شماره‌ی ۲، صص 2۲۱-2۳۷.
نجفی ایوکی، علی. (1389). «اسطوره‌های برجسته در شعر عبدالوهّاب البیّاتی». زبان و ادبیات عربی، دوره‌ی 1، شماره‌ی2، صص 205- 229.
ولک، رنه؛ وارن، آستن. (1373). نظریه‌ی ادبیات. ترجمه‌ی ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.