نقش اسنادی ادبیات منظوم در بازنمایی بناهای تخریب‌شده صفوی مطالعه موردی: عمارت بهشت‌آیین در مثنوی نامه میرزا محمد علیا نصرآبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی،دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

10.22099/jba.2022.43785.4242

چکیده

نقش اسنادی ادبیات منظوم در بازنمایی بناهای تخریب‌شده صفوی
مطالعه‌ی موردی: عمارت بهشت‌آیین در مثنوی‌نامه میرزا محمدعلیا نصرآبادی
 
مصطفی گودرزی*
بهزاد محبی**
 
چکیده
بنا به سلیقه و خواستِ شاهان صفوی، سفارش‌هایی مبنی بر توصیف ابنیه‌ی احداثی به شاعران داده می‌شد. منظومه‌ی خمسهی سه­گانهی عبدی‌بیگ شیرازی، قصاید صائب تبریزی، گلزار سعادت میرزامحسن تأثیر، شهرآشوب محمدطاهر وحید قزوینی، رمزالریاحین رمزی کاشانی و مثنوینامهی وصف عمارتخانهی شاهی میرزامحمدعلیا نصرآبادی از این جمله آثار به شمار می‌روند. اگرچه اغلب این اشعار حاوی وجه مبالغه‌آمیزی در توصیف و شرح فضا هستند؛ ولی با توجه به اینکه تعداد زیادی از این بناهای وصف‌شده به‌طورکلی ویران ‌شده‌اند، این اشعار اطلاعات تاریخی مهمی را ارائه می‌کنند که نمونه‌ی این موارد را در جایی دیگر نمی‌توان سراغ گرفت. شفیعای شیرازی و میرزامحمدعلیا نصرآبادی، دو شاعر دوره‌ی صفوی، اشعاری را در وصف عمارت بهشت‌آئین سروده‌اند. مثنوی‌نامهی نصرآبادی جزء آثار بدیعی است که در وصف عمارت بهشت­آئین سلطان‌حسین صفوی سروده شده است. از این بنا که در دوره‌ی قاجار تخریب‌شده، اطلاعات بسیار کمی در اسناد منثور باقی ‌مانده است. از مشخصه­های اصلی این مثنوینامه ارائه‌ی اطلاعات مربوط به تزئینات بنا، قواعد کار، نحوه‌ی انجام کار، دستمزد، دسته­بندی در توضیح فضای کلی بنا و تعریف حرفه­ها و صفت هرکدام از بخش­هاست. مقاله‌ی حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است، نشان از آن دارد که این اشعار و به‌‌ویژه سروده‌ی نصرآبادی علاوه بر وصف بنا، اطلاعات مربوط به مکان قرارگیری، ترتیب بناها در نسبت با هم و پرداختن به فضا و محیط پیرامونی و توصیف فضای درونی و تزئینات به‌کاررفته را در اختیار قرار می­د­هند.
 
 
 
* استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه تهران mostafagoudarzi@ut.ac.ir (نویسنده‌ی مسئول)
** دانشجوی دکتری پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران mohebi_behzad@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله: 17/3/1401                   تاریخ پذیرش مقاله: 24/8/1401

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attribution Role of Verse Literature in the Representation of Destroyed Safavid Buildings Case study: Behesht-Ayin Mansion in Manavi-Nameh of Mirza Mohammad Olia Nasrabadi

نویسندگان [English]

  • Mostafa Goudarzi 1
  • behzad mohebbi 2
1 Professor of Advanced Studies of Art, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Art Research, Department of Advanced Studies in Arts, Faculty of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Attribution Role of Verse Literature in the Representation of Destroyed Safavid Buildings
Case study: Behesht-Ayin Mansion in Manavi-Nameh of Mirza Mohammad Olia Nasrabadi
 
Mostafa Goudarzi
Professor of Advanced Studies of Art, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
Mostafagoudarzi@ut.ac.ir
 
Behzad Mohebbi
Ph.D. Student in Art Research, Department of Advanced Studies in Arts, Faculty of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
Mohebi_behzad@yahoo.com
 
 
 
Introduction
 
Safavid kings used to order poets to describe some buildings in poems. Examples of these poems include "Three Poems (Khamsa)" by Abdi Beyg Shirazi, "Odes" of Saeb Tabrizi, "Golzare-e-Sa'adat" by Mirza Mohsen Ta'assir, "Shahr Ashoob" by Mohammad Tahir Vahid Qazvini, "Ramz Al-Riyahin' by Ramzi Kashani, and the "Manavi-Nameh of Emarat Shahi (Shahi's Mansion)" by Mirza Mohammad Olia Nasrabadi. Although most of these poems have exaggerated in describing the building, they are valuables since many of these buildings have been destroyed, and these poems provide important rare historical information that would otherwise remain unknown. Shafia's Shirazi and Mirza Mohammad Olia Nasrabadi, two poets of the Safavid era, have written poems in the description of the Behesht-Ayin mansion. Masnai-Nameh of Nasrabadi is one of the exquisite works about the Behestht-Ayin mansion built by order of Sultan Hussein Safavi. Rare information has been left in prose documents about this demolished building in the Qajar period. Therefore, Nasrabadi's poem, which is written with a realistic view, makes it possible to have a picture of the whole atmosphere and decorations of this mansion. Among the main features of Masnavi-Nameh, one could point to the description of decorations, work plans, work rules, wages, and categories in explaining the general space of the building and occupations working in each part of the mansion.
 
Methodology, Background, and Purpose
 
This is a descriptive-analytical study. Research on destroyed buildings in the Safavid period and poems related to these buildings are very limited. Shahidi Marnani (2015) in Saadat Abad garden of Isfahan in the mirror of Golzar-e- Sa'adat;  Alizadeh et al. (2012) in Spatial Features of the Design of Saadat Abad Garden in Qazvin, based on the Masnavis of Rouza al-Safat and Doha al-Azhar by Abdi Beyg Shirazi"; Eshraghi (2009) in Describing the Paintings of the Safavid's Government in the Poems of Abdi Beig; Eshraghi (2008) in Description of Safavid's State House, Palace and Gardens in the poems of Abdi Beyg Navidi, a Contemporary Poet of Shah Tahmasab I. And Soltani (2008), in Garden of Sa'adat Abad in Qazvin, based on the Poems of Abdi Beyg Navidi Shirazi, explored buildings in the Safavid periods in the poems. This is the first research on the Behesht-Ayin mansion, and at the time of writing this article, no study was published in this field. Analyzing Safavid poems helps to understand the structural and decorative aspects of destroyed buildings. On the other hand, some of the social issues and interpersonal interactions of the Safavid period are evident in these poems, which facilitate a deep understanding of Iranian society and its strengths and weaknesses in that period.
 
Discussion
 
Among the sources related to the architecture of the Safavid era, one could refer to poets in the description of royal buildings. Although these works have exaggerated these descriptions, some contain historical information that can rarely be found in other historical sources. The analysis of these poems provides the opportunity to understand the overall structure and decorative aspects of the buildings that would otherwise remain unknown.
Behesht-Ayin mansion was built by order of Shah Sultan Hossein Safavi, where he lived until the end of his official reign. The only time the King was forced to leave this building was during the nine-month siege of Isfahan and the people's rebellion. There are rare data in written and visual sources about the Behesh-Ayin mansion that was destroyed during the Qajar period. In fact, the only notable work about this mansion is a Masnavi called "Description of Emarat Shahi (Shahi's Mansion)", written by Mirza Mohammad Olia Nasrabadi, which describes the Behesht-Ayin mansion. Masnavi-Nameh contains information not mentioned in other sources. Workin plans, division of tasks, working times, and other hidden information in these poems are interesting for analysis. Using the Abjad letters in the hemistich "Place of government and place of happiness," Nasrabadi has pointed to the year 1106 A.H. as the time of completion of the Beheshtayin mansion.
Although poems have been written describing royal buildings in previous periods, Nasrabadi's classification of occupations and features of each of them, as well as his realistic descriptions, have turned his poems into superior and more accurate works. In other words, he has described the tasks of each industry and the beauty of their works separately. The overall structure of Masnavi's Name includes general information about the client, working time, work plans, speed of construction, costs of current affairs, people involved in the construction, general aspects of the building, decorative structure, and the drawings in the Behesh-Ayin mansion. With a realistic approach, Nasrabadi described the mirror and plaster decorations, water basins, and woodworks in this building and also points to wall paintings with stories about Khosrow and Shirin, Leili and Majnoon, and Yusuf and Zulikha. This Masnavi-Nameh is so valuable that it can be considered a historical document about social interactions as well as systems of labor divisions and payments. Neither similar books of that era nor those of later eras contain such detailed information.
 
Conclusion
 
The architecture of the Safavid era is prominent due to its magnificence, and in addition to the remaining works, there were many buildings completely destroyed in the post-Safavi era with very little remained information. According to the custom of the Safavid era, poems were written describing Safavid buildings, some with a realistic view.
Behesht-Ayin mansion of Shah Sultan Hossein is one of the destroyed Safavid buildings in the Qajar period, which lacks clear information. Manavi-Nameh, written by Mirza Mohammad Olia Nasrabadi during the reign of Shah Sultan Hossein, describes the Behesht-Ayin mansion, and it is the only comprehensive and first-hand work available about this mansion. Careful analysis of this Manavi-Nameh provides an overview of the structure and decorative features of this building. This book provides valuable information about the overall supervision of the architect over all the departments, plastering, continuous efforts to quickly complete the building, calculating the wages, and the people working in the construction of the building. Since it was not customary to include this type of information in other similar Masnavis of that time, the importance of Nasrabadi's Manavi-Nameh became more prominent.
 
Keywords: Verse literature, Manavi-Nameh, Safavid buildings, Behesht-Ayin mansion, Nasrabadi's Manavi-Nameh
 
 References
Abdi Beyg Shirazi, Khawaja Zainul Abdin Ali (1977). Alexandrian Customs. By the effort of Abolfazl Hashem Oghli Rahimov, Moscow: Danesh Publishing House.
ـــــــــــــــــــــــ. (1974). Doha Al-Azhar. By the efforts of Ali Minaei Tabrizi and Abolfazl Hashem Oghli Rahimov, Moscow: Danesh Publishing House.
Afshar, Iraj. (1965). Ramz al-Riyahin, in the Description of Isfahan and the Debate of Flowers". Vahid Magazine, No. 25, pp. 66-61.
Al-Isfahani, Mohammad Mahdi. (1989). Half of the World in the Definition of Al-Isfahan. Edited by Manouchehr Sotoudeh, Tehran: Amirkabir Pub.
Alizadeh, Azita et al. (2013). Spatial Features of the Design of Saadat Abad Garden in Qazvin, based on the Masnavis of Rouza al-Safat and Doha al-Azhar by Abdi Beyg Shirazi"; Effect, 67, pp. 56-47.
Asif, Mohammad Hashem. (1973), Rostam al-Tawarikh. Tehran: Pocket Books joint stock company.
Brown, Edward. (1990). History of Iranian Literature. Translated by Bahram Moqdadi, Tehran: Marvarid Pub.
Della Valle, Pietro. (1969). Della Valle's travelogue. Translated by Shua-Aldin Shefa, Tehran: Book Translation and Publishing Company.
Eshraghi, Ehsan. (2008). Description of Safavid's State House, Palace, and Gardens in the poems of Abdi Beyg Navidi, a Contemporary Poet of Shah Tahmasab I. Farhang Journal, No. 68, pp. 41-58.
ــــــــــــــــــــ (2009). Description of Paintings of Safavid government buildings in Abdi Beyg's poems. Farhang Journal, No. 88, pp. 1-13.
Grigor Rafidalgo (2017). The Report of the Ambassador of Portugal in the Court of Shah Sultan Hossein Safavi. Translated by Parvin Hekmat, Tehran: Tehran University Press.
Hazin Lahiji, Mohammad Ali. (1953). Sad History. Isfahan: Isfahan Ta'ayeed Bookstore.
Homayoon, GholamAli. (1969). Illustrated Documents of Europeans about Iran. Vol2, Tehran: Tehran University Press.
Jaberi Ansari, Mohammad Hasan Khan. (1943). History of Isfahan and Ray. Isfahan: Emadzadeh Pub.
ــــــــــــــــــــــــ (1999). History of Isfahan. Edited by Jamshid Mazaheri, Isfahan: Masha'al Pub.
Jafarian, Rasool. (2019). Shahr Ashoobs and Shahr Ashoob of Vahid Qazvini. Historical Essays and Treatises, Seventh Book Pub, pp. 615-670.
Nasiri, Mohammad Ibrahim. (1994). Kings' order. Tehran: Endowment Foundation of Dr. Mahmoud Afshar.
Nasrabadi, Mirza Mohammad Olia. (No Date), Manavi-Nameh in Description of the Palace of Shahi. Manuscript, No. 14190, Tehran: National Library of the Islamic Council.
Pasha Ajjali, Amin. (1994). Historical References of Isfahan City in the Divan of Tassir Tabrizi, a Contemporary Poet of Shah Suleiman and Shah Sultan Hossein Safavi". Journal of Tabriz University Faculty of Literature, Vol. 37, No. 154-153, pp. 1-14.
Ramzi, Mohammad Hadi. (No Date). Ramz al-Riyahin. Manuscript, No. 1011, Tehran: National Library of the Islamic Council.
Saeb Tabrizi, Mohammad Ali. (1991). Diwan of Saeb Tabrizi. Vol. 6, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
Seki, Yoshifusa. (2002). Qutb-al-Din Mohammad Qasekhwan's Preface to Shah Tahmasb's Marqa. Baharestan Letter, 2nd issue, 6th book, pp. 316-309.
Shafia's Shirazi. (1290 AD). Diwan of Poems. Manuscript, No. 15125, Tehran: National Library of the Islamic Council.
Shahidi Marnani, Nazanin. (2015). Saadat Abad Garden of Isfahan in the Mirror of Golzar Saadat's Masnavi. Iranian Architecture Studies, No. 9, pp. 67-84.
Shamlu, Wali Qoli Ibn Dawood Qoli. (1995). Qessas al-Khaqani. Edited by Seyed Hassan Sadat Naseri, Vol. 1, Tehran: Printing Organization and the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Soltani, Mehdi. (2008).   Garden of Sa'adat Abad in Qazvin based on the Poems of Abdi Beyg Navidi Shirazi. Golestan-e-Honar, 11, pp. 47-38.
Ta'assir, Mirza Mohsen. (No Date). Divan of Poems. Manuscript. No. 957, Tehran: National Library of the Islamic Council.
Tahvildar, Mirza Hossein Khan. (1963). Geography of Isfahan. By Manouchehr Sotoudeh, Tehran: Tehran University Press.
Vahid Qazvini, Mohammad Taher. (No Date). Divan of Poems. Manuscript, No.1161, Tehran: National Library of the Islamic Council.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse literature
  • Manavi-Nameh
  • Safavid buildings
  • Behesht-Ayin mansion
  • Nasrabadi's Manavi-Nameh
آصف، محمدهاشم. (1352). رستم التواریخ. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
اشراقی، احسان. (1387). «توصیف دولتخانه و کاخ و باغ­های صفوی در منظومه­های عبدی‌بیگ نویدی، شاعر دوران شاه تهماسب اوَل». فرهنگ، شماره‌ی 68، صص ۴۱-۵۸.
ــــــــــــــ (1388). «توصیف نقاشی­های عمارات دولتخانه صفوی در اشعار عبدی‌بیگ».  فرهنگ، شماره‌ی 88، صص 1-۱۳.
الاصفهانی، محمدمهدی. (1368). نصف جهان فی تعریف الاصفهان. تصحیح منوچهر ستوده، تهران: امیرکبیر.
افشار، ایرج. (1344). «رمز الریاحین، در وصف اصفهان و مناظره‌ گل‌ها». وحید، شماره‌ی 25، صص ۱6-6۶.
بروان، ادوارد. (1369). تاریخ ادبیات ایران. ترجمه‌ی بهرام مقدادی، ج۴، تهران: مروارید.
پاشا اجلالی، امین. (1373). «اشارات تاریخی شهر اصفهان در دیوان تأثیر تبریزی شاعر معاصر شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان حسین صفوی». نشریهی دانشکدهی ادبیات دانشگاه تبریز، دوره‌ی 37، شماره‌ی 153-154، صص 1-۱۴.
تأثیر، میرزامحسن. (بی­تا). کلیات تأثیر. نسخه‌ی خطی، شماره‌ی 957، تهران: کتابخانه‌ی ملی مجلس شورای اسلامی.
تحویلدار، میرزاحسین‌خان. (1342). جغرافیای اصفهان. به‌کوشش منوچهر ستوده، تهران: دانشگاه تهران.
جابری انصاری، محمدحسن خان. (1322). تاریخ اصفهان و ری. اصفهان: عمادزاده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1378). تاریخ اصفهان. تصحیح جمشید مظاهری، اصفهان: مشعل.
جعفریان، رسول. (1398). «شهرآشوب‌ها و شهرآشوب وحید قزوینی». مقالات و رسالات تاریخی، دفتر هفتم، صص 6۱۵-6۷۰.
دلاواله، پیترو. (1348). سفرنامه دلاواله. ترجمه‌ی شعاع‌الدین شفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
رافیدالگو، گریگور. (1396). گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاهسلطانحسین صفوی. ترجمه‌ی پروین حکمت، تهران: دانشگاه تهران.
رمزی، محمدهادی. (بی­تا). رمزالریاحین. نسخه‌ی خطی، شماره‌ی 1011، تهران: کتابخانه‌ی ملی مجلس شورای اسلامی.
سکی، یوشیفوسا. (1381). «دیباچه‌ قطب­الدین محمد قصه‌خوان بر مرقع شاه‌طهماسب». نامهی بهارستان، شماره‌ی 2، دفتر 6، صص 3۰۹-3۱۶.
سلطانی، مهدی. (1387). «باغ سعادت‌آباد قزوین بر اساس منظومه‌های عبدی‌بیگ نویدی شیرازی». گلستان هنر، دوره­ی 4، شماره­ی1 ، صص ۳۸-۴۷.
شاملو، ولی قلی بن داود قلی. (1374). قصص‌الخاقانی. تصحیح سیدحسن سادات ناصری، ج‌1، تهران: سازمان چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شفیعای شیرازی. (1290ق). دیوان اشعار. نسخه‌ی خطی، شماره‌ی 15125، تهران: کتابخانه‌ی ملی مجلس شورای اسلامی.
شهیدی مارنانی، نازنین. (1395). «باغ سعادت‌آباد اصفهان در آینه مثنوی گلزار سعادت». مطالعات معماری ایرانی، شماره‌ی 9، صص ۶۷-۸۴.
صائب تبریزی، محمدعلی. (1370). دیوان صائب تبریزی. ج‌6، تهران: علمی و فرهنگی.
عبدی‌بیگ شیرازی، خواجه زین‌العابدین علی. (1974). دوحه‌الازهار. به‌کوشش علی مینایی تبریزی و ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف، مسکو: دانش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1977). آئین اسکندری. به‌کوشش ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف، مسکو: دانش.
علیزاده، آزیتا و همکاران. (1393). «ویژگی­های فضایی طرح باغ صفوی سعادت‌آباد قزوین، بر اساس مثنوی‌های روضه‌الصفات و دوحه‌الازهار عبدی‌بیگ شیرازی». اثر، شماره‌ی 67، صص ۴۷-۵۶.
نصرآبادی، میرزامحمدعلیا. (بی­تا). مثنوینامه وصف عمارتخانه شاهی. نسخه‌ی خطی، شماره‌ی 14190، تهران: کتابخانه‌ی ملی مجلس شورای اسلامی.
نصیری، محمدابراهیم. (1373). دستور شهریاران. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
وحید قزوینی، محمدطاهر. (بی­تا). کلیات اشعار. نسخه‌‌ی خطی، شماره‌ی 1161، تهران: کتابخانه‌ی ملی مجلس شورای اسلامی.
همایون، غلامعلی. (1348). اسناد مصور اروپائیان از ایران. ج‌2، تهران: دانشگاه تهران.