تصحیح و گزارش ابیاتی از دیوان کبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

10.22099/jba.2022.44926.4304

چکیده

دیوان کبیر یا کلیّات شمس تبریزی یکی از آثار برجستة مولاناست که متأسّفانه کمتر از مثنوی بدان توجّه شده‌است. حجمِ بسیارِ ابیات، ‌یک‌دست نبودن نُسَخِ خطی و شیوة سرایش این اثر موجب شده‌است، تصحیح این اثر با دشواری‌هایی همراه باشد. در این پژوهش نویسندگان با اتّکا به نسخ معتبر، به اصلاحِ ایرادهایی پرداخته‌اند که در دیوان مصحَّح‌ استاد فروزانفر مورد غفلت واقع شده‌است. این ابیات علاوه بر دیوان مصحّح استاد فروزانفر در دیگر تصحیح‌ها، گزیده‌ها و حتّی ترجمه‌های دیوان کبیر نیز بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که این ایرادها در بسیاری موارد در پژوهش‌های بعد از استاد فروزانفر و به تبعیّت از تصحیح ایشان وارد شده‌است. نیکلسون پیش از همه به تصحیح و ترجمة دیوان شمس پرداخته‌ ولی تعداد محدودی غزل (48 غزل) را در گزیدة خویش تصحیح و ترجمه کرده‌است؛ آربری نیز 400 غزل را براساس نسخة پرحجم چستربیتی ترجمه کرده‌است و بنابر قول خودش در مقدّمه، به تصحیح استاد فروزانفر هم دسترسی داشته‌است. توفیق سبحانی در سال 1386 بر اساس تک نسخة قونیه 770 کلیّات شمس را تصحیح کرده، امّا در پاره‌ای موارد از نسخة اساس خود تبعیّت نکرده‌ و بر شیوة تصحیح استاد فروزانفر رفته‌است. دراین مقاله با تکیه بر نسخ معتبر به تصحیح پاره‌ای از ابیات پرداخته شده است و تلاش شده ضبط به سامان‌تری از این ابیات ارائه شود. در این راه علاوه بر نسخ خطّی معتبر، بررسی زبان مولوی در دیگر آثارش و شیوة کارکرد تعبیرها و ترکیب‌ها نیز ره‌گشای نگارندگان بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editing and Analyzing some verses of Divan-e-Kabir

نویسندگان [English]

  • elham khalili Jahromi 1
  • shirin razmjo 2
1 Shiraz University
2 Assistant Professor in ///urmia University
چکیده [English]

One of the Mevlana's prominent masterpieces is Divan-e-Kabir / Koliat-e-Shams-e-Tabrizi. Unfortunately, Divan-e-Kabir has received less attention in comparison with Mathnavi. The Edition of Divan-e-Kabir has difficulties according to its large number of verses, its manuscripts with different Ghazals and the way of composing the poems.
In this Article, the authors enumerate verses, which has some mistakes according to the authentic manuscripts, especially the ones, Froozanfar has. We have studied these verses in different editions, selections and translations of Divan-e-Kabir. Then, we understand these defects arose in later studies following Froozanfar. Raynold Nicholson has translated and edited 48 Ghazals before the rest. After Nicholson, Arbbery has translated 400 Ghazals according to the Chester Beatty manuscript and he said he had had Froozanfar's edition but he preferred to translate Ghazals from the Chester Beatty manuscript. Tofiq Sobhani in 1386 based on one manuscript -Qunia 770- edited Koliat-e-Shams. It is surprising that in some verses, he did not follow Qunia 770 and followed Forouzanfar's edition. In this Article, we studied numerous manuscripts, and then we picked up the authentic ones and according to them, edited verses. Some of the edited verses are mentioned here. In addition to authentic manuscripts, the study of Rumi's language in his other works has also helped us a lot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edition of Divan-e-Kabir
  • authentic manuscripts
  • Froozanfar's Edition
  • Translations of Divan-e-Kabir