مقاله کوتاه: پندنامه منظوم انوشیروان و انتساب آن به امیر حکیم برهانی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، کرمان، ایران

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی

10.22099/jba.2022.44376.4269

چکیده

از میان پادشاهان ساسانی، خسرو انوشیروان عادل بیش از دیگران در ادب فارسی مشهور است که این شهرت بیش از همه از رهگذر ورود جملات حکیمانه و پندنامه‌های او در ادب فارسی است. علاوه بر اینکه در لابه‌لای متون مختلف، سخنان او مندرج است، برخی شاعران نیز به‌صورت مستقل سخنان او را به نظم آورده‌اند. از مشهورترین آن، پندهایی است که بر کنگره تاج او مندرج بوده و نخست‌بار بدایعی بلخی در منظومه راحة‌الانسان آن را به نظم آورده است. شاعر دیگری نیز همین پندنامه را منظوم ساخته که تا کنون نام او مشخص نبوده است. در این مقاله نشان داده می‌شود منظومه مذکور از امیر حکیم برهانی، پدر امیرمعزّی است. ابیات بسیار اندکی از او باقی‌مانده که در انتساب برخی از آنها نیز تردید وجود دارد. از این نظر این منظومه 235 بیتی بسیار اهمیت دارد. پایان یکی از نسخ این منظومه که با منتخب جنگ روضة‌الناظر و نزهة‌الخاطر و چند منظومه دیگر در یک مجلد آمده، به اسم شاعر اشاره شده و علاوه برآن قراین سبک‌شناسانه نیز در تأیید این انتساب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anūshirvan 's Pandname Organized as Verse and its Attribution to Amir Hakim Burhani

نویسندگان [English]

  • mahdi dehrami 1
  • rooh allah khademi 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Jiroft University, Jiroft, Kerman, Iran
2 PhD in Persian language and literature
چکیده [English]

 
 
Abstract
Khosrow Anūshirvan who was the just is among the most illustrious Sasanian kings due to his words of advice presented in Persian literature. In addition to the fact that his words of advice are included in various texts, some poets have also organized them as verse. One of the most-popular words of advice attributed to him was presented in his coronation ceremony and was first organized as verse by Badye Balkhi in the Rahat al-Ensan. Anūshirvan 's Pandname  was also organized as verse by another poet whose name has not been known so far. In this study, the versified poems are attributed to Amir Hakim Burhani whose son's name is Amir Moazzi. There are very few verses belonging to him, and also there seems to be some doubt as to their attribution to him. Accordingly, this versified poem comprising of 235 couplets is very important. The name of the poet is mentioned in the end of one of the versions of this versified poem included in one volume with the best and the most beautiful selection of Rozat-Al-nazer- o- Nozhat-Al-khater and some other versified poems and also stylistic clues support this attribution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Amir Hakim Burhani
  • Anūshirvan 's Pandname
  • Rahat al-Ensan
  • Didactic literature