مقاله کوتاه: «این عروس» یا «إبن عِرس»؟ تصحیح بیتی از دیوان خاقانی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10.22099/jba.2023.45204.4329

چکیده

در شعر خاقانی به سبب وفور واژه‌ها و ترکیبات و اطلاعات ‌گونه‌گون، گشتگی‌ها و خوانش‌های اشتباه بسیاری رخ داده است که برخی از این تصحیف‌ها حتی تا به امروز همچنان از نظر شارحان و مصححان دیوان خاقانی پنهان مانده است. یکی از همین تصحیفات جالب توجه در بیتِ «چنانک این عروس از درم خرّم است/ به زر بود خرّم‌روان عنصری» رخ داده است که نگارنده در این جُستار، پیشنهاد تصحیحِ قیاسیِ مصرع نخست را به صورت «چنانک إبن عِرس از درم خرّم است» مطرح کرده است. «إبن عرس» واژه‌ای است به معنی راسو و چنان‌که در این مقاله نشان داده شده است از حیواناتی است که بنا بر اطلاعاتی که از برخی کُتُبِ حیوانِ قدیم به دست آمده است، علاقۀ بسیاری به جواهرات خصوصاً پول‌های دینار و درهم داشته است و از جمع‌آوری آن‌ها لذتی می‌یافته است. در این تحقیق، به اجمال به بررسی و تحلیل این تصحیف در دیوان خاقانی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"این عروس" or "ابن عرس"? Correcting a verse from Divan Khaqani

نویسنده [English]

  • hamid aghajani
Ministry of Science, Research and Technology
چکیده [English]

Due to the abundance of words and combinations and various information in Khaqani's poetry, there have been many errors and misreadings, and some of these interpretations have remained hidden from the commentators and correctors of Khaqani's court even to this day. One of these interesting spellings has occurred in the verse "As this bride is from the skin of Khurram/ As gold was the elemental Khurramvan", the author proposed to correct the analogy of the first stanza in the form of "As Ibn Ars is from the skin of Khorram". has done. "Ibn Ars" is a word that means weasel, and as shown in this article, it is one of the animals that, according to the information obtained from some ancient animal books, was very interested in jewelry, especially dinar and dirham coins, and collected They have found pleasure. In this research, a brief review and analysis of this interpretation in Khaghani's Court has been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaqani
  • Tashif
  • this bride
  • Ibn Ars