تحلیل انتقادی گفتمان انوری در قطعه والی گدا براساس رویکرد نورمن فرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر‌ای زبان و ادبیات فارسی بو‌علی سینا. همدان. ایران

2 استاد گروه زبان ‌و‌ادبیات فارسی دانشگاه بو‌علی سینا. همدان. ایران

10.22099/jba.2023.44800.4297

چکیده

قطعه بستر مناسبی برای طرح انتقادهای اجتماعی است. انوری ابیوردی از شاعران معروف قرن ششم نیز در قطعه والی گدا، نسبت به جهالت مردم و درک نادرست آنان از شرایط سیاسی و اجتماعی و نحوه حکومت داری سلجوقیان واکنش نشان داده است. لذا پژوهش حاضر بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف (1989)، در سه سطحِ توصیف، تفسیر و تبیین، چگونگی تعامل انوری با اوضاع خفقان آمیز مسلّط بر زمان خود را بررسی می کند. در این قطعه در سطح توصیف چگونگی تبیین ایدئولوژی و فکر شاعر، با ایجاد روابط هم‌نشینی و گاهی تضاد و متناقض و برقراری ارتباط بین واژگان، تحلیل شده است. در سطح تفسیر چگونگی استفاده از نقش اعتراضی بینامتنیت تلمیح، برای بیان مقصود خود شاعر و در سطح تبیین تقابل ایدئولوژی انوری زیرک با ایدئولوژی حاکمان در قطعه والی گدا و استیلای سیاسی روش پارادوکس و روش مناظره انوری برای اعمال قدرت غیرمستقیم تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of Anuri's discourse in the Beggar's piece based on Norman Fairclough's approach

نویسندگان [English]

  • saeed saeid saberi moghadam 1
  • Mehdi Sharifian 2
1 Ph.D. student of Persian language and literature at Boali Hamadan University
2 Professor of the Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bo Ali Sina University. Hamadan.
چکیده [English]

The piece is a suitable platform for social criticism. Anuri Abivardi, one of the famous poets of the 6th century, has also reacted to the ignorance of the people and their misunderstanding of the political and social conditions and the way of governance of the Seljuks in the piece Vali Gada. Therefore, based on the analysis of Norman Fairclough's (1989) critical discourse, the present research investigates how Anuri interacts with the suffocating situation dominating his time in three levels of description, interpretation and explanation. In this piece, it has been analyzed at the level of description of how to explain the poet's ideology and thought, by creating coexistence and sometimes conflicting relationships and communicating between words. At the level of interpretation of how to use the intertextual protest role of allusion to express the poet's own intention, and at the level of explaining the confrontation between the clever Anuri's ideology and the rulers' ideology in the Beggar Governor's piece and political conquest, Anuri's method of paradox and debate has been analyzed to exercise indirect power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • Anwari
  • Norman Fairclough
  • fragment