بررسی عوامل تاثیرگذار در نامگذاری مجموعه شعرهای دهه سی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

10.22099/jba.2024.48338.4449

چکیده

عنوان یک مجموعه شعر در اولین نگاه، پلی‌ست بین شاعر و خواننده که می‌تواند قسمت مهمی از تفکر خویش را قبل از شروع خوانش کتاب با خواننده در میان بگذارد. عنوان‌گذاری بر مجموعه‌ها در سده‌ی اخیر رواج یافته و در نقد ادبی دارای جایگاه ویژه‌ و درخورتوجهی شده است، چنان‌که نام مجموعه‌های یک دوره را می‌توان زبان ادبی غالب آن روزگار به حساب آورد. تحقیق پیش رو در روشی توصیفی، تحقیقی و تطبیقی و با مراجعه به دفترهای شعر دهه‌ی سی و نقدهای منتقدان درباره‌ی عنوان 95 دفتر شعر انجام شده است. دهه‌ی سی در ادبیات معاصر، هم به‌سبب وقایع سیاسی و تاریخی آن و هم به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی و حضور شاعران بزرگ با سلیقه‌های شعری متفاوت و حوزه‌ی اندیشه‌ی وسیع، اهمیت زیادی دارد. بررسی عنوان‌های دفترهای شعر این دوران به‌عنوان چکیده‌ی هر دفتر از هر شاعری، نکات برجسته‌ای را مشخص کرد. در دهه‌ی سی حجم کتاب‌های شعر منتشرشده نسبت به دهه‌های قبل فزونی چشمگیری یافته و شاعر برای نزدیک شدن به جامعه، زبان ملموس­تری برای نامیدن کتاب‌هایش برگزیده است. همچنین مکتب‌های ادبی و وقایع سیاسی و تحولات شخصی در نام‌گذاری دفترهای شعر بسیار مؤثر بوده و عنوان‌ دفترهای شعر، شخصیت، مسائل فرهنگی و باورها را به نمایش گذاشته‌اند که این مسئله در شعر مدرن آن روزگار هم ریشه دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigation in effective factor of titling poem books in thirty decade

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadeqi Tabar 1
  • Yahya Kardgar 2
1 Phd candidate in Persian Language and Literature of Qom University
2 prof of Persian language and literature, Faculty of literature and Humanities, University of Qom, Qom,Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The title of a poem collection at first glance, is a bridge between a poetry and reader that can propound the important part of their though with reader before they start reading. Titling collections have become popular in recent century, and it became crucial and noteworthy in literary criticism as the name of collections of a period can be count as dominant literary language of that period. This research has been done in a descriptive, investigatory and comparative way and with reference to poem books of thirty decade and criticisms of critics about titles and poetries of 95 poem books. Thirty decades in contemporary literature is very important due to political and historical events and the presence of big poets with different poetic tastes and wide though area. Analysis of poet books titles in this period as an abstract of each book from each poet has shown distinguished points; in thirty decade the number of published poem books have increased in compare with past decade and poet chose apparent language for name of their books, so they can be more close to the society . also literary schools and political events and personal changes were very important in titling poem books. Titles of poem books have shown the personality, cultural issues, and beliefs that it has root in modern poem of that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary poem
  • title of poem
  • reasons of titling
  • thirty decade
Ibtihaaj , hooshang.(1330) Sarab. Rasht: Farvardin publication.
…………………….(1360) Shabgir. Tehran :Toos.
Akhavane Sales,Mahdi,(1376) Zemestan, Tehran: Morvarid.
Esfandyari,Mohammad.(1369) »Title of book and etiquette of choosing that« Aeineh pazhohesh magazine. 1st course. Number 2( p: 108-120) number 3(p:224-234)  number 4 (333-346)
……………………..(1370)………………………………………2nd course, number 6 (p:576-587), number 8 (p:126-136)
Bakhiyat, Fatemeh.(1395) A comparative study of the meaning of the title in the poetry of six contemporary Arabic and Persian poets. Doctoral thesis on Persian language and literature under Saeid Bigdeli guidance. Tarbiat modares university.
Poorchafy, ali Hosein.(1384) Contemporary Persian poetry trends. Tehran: Amir Kabir.
Tafazzoly, Ahmad(1376) History of Iranian literature before Islam. Tehran: Sokhan.
Tavalloly,Fereydoon.( no time) Raha.(no place)
Seyed Reza Hoseiny.(1337) Literary schools. Tehran: Neel.
Khoei, Esmaeil.(1346) Bar khenge rahvare zamin) Tehran: toos.
Dehbashi,Ali.(1379) As soft as rain(memorial for Moshiry) Tehran:sokhan.
Rahmani,Nosrat.(1347) Termeh. Tehran: Ashrafy.
………………..(1333) Kooch. Tehran: Amir Kabir.
……………….(no time) Kavir.(no place) Gootemberg library.
Zarqani,Seyed‌‌mahdy.(1384) The perspective of contemporary Iranian poetry.Tehran: Sales.
Sepehry,Sohrab(1340) Avare Aftab. Tehran: Offset Joint Stock Company.
………………..(1386). Hasht Ketab. Tehran: Tahoory.
Shamloo,Ahmad.(1364) Qatenameh. Tehran: Morvarid.
…………………(1372) Havaye Tazeh, Tehran: Negah.
Shahroody,Esmaeil(1330) Akharin Nabard. Tehran: (no place)
Shafiey Kadkany,Mohammad Reza.(1386) Social context of Persian poetry. Tehran: Akhtaran.
……………………………………..(1380) Periods of Persian poetry. Tehran: Sokhan
……………………………………..(1392) With lights and mirrors. Tehran: Sokhan.
Shamisa, Siroos.(1391) Literary schools. Tehran: Qatreh
Shiri, Qahramn. (1387) "Nomination in the past days of Daulatabadi". Al-Zahra University Scientific-Research Quarterly of Human Sciences. 18th year No. 74, pp. 113-142
Safa, Zabihollah.(1369) History of Iranian literature. Volume one. Tehran: Ferdous.
Ghafoori Hasan Abad, Effat.(1395) Hermeneutic of story title. Tehran: Hekayate Qalme novin.
Frrokhzad,Forogh(1400) Completed Divan. Qom: Aeine Shareat.
Gurbanpourarani, Hossein, Shahali Ramsheh, Abbas. (1396) "The Rhetoric of Naming in Contemporary Persian Poetry Books" Scientific Quarterly - Literary Criticism Research. 10th year No. 39. pp. 125-149
Langroudi, Shams (1377) Analytical history of new poetry. Volumes 1 and 2. Tehran: Nashr Markaz.
Moshiri, Fereydoon.(1347) Abr. Tehran: Neel.
Mohammadi, Ali. Qasmi, Tahereh. (1398) Title and titling in Persian literature. Hamadan: Bou Ali Sina University
................................(1395) "Research and analysis of the titles of books and poems of Akhavane Sales" Persian Literature Magazine. No. 17. pp. 77-92
Naderpur, Nader. (1336) Angoor. Tehran: Keyhan.
Namvar Motlaq, Bahman. (1388) Papers of the 4th Symposium on Art Semiotics (Nomenclature of Iranian Artistic and Literary Works by Namvar Motlaq) Tehran: Matn.
Nouri Alaa, Esmail. (1348), Forms and Devices in Modern Iranian Poetry, Tehran: Bamdad.
Honarmandi, Hassan. (1348) Haras. Tehran: Zovvar.
Yahaqi, Mohammad Jaafar. (1375) Chon Sabooye Teshneh. Tehran: Jami.
Genette, Gerard (1997). Paratexts: threshold of interpretation, trans. Jane e. levin (Cambridge: Cambridge university press)