تکمله‌ای بر دیوان بسحاق اطعمه‌ی شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی (گروه تصحیح متون)، تهران، ایران

10.22099/jba.2022.44609.4281

چکیده

تکمله‌ای بر دیوان بسحاق اطعمه‌ی شیرازی
 
شهره معرفت*
 
چکیده
شیخ جمال‌الدّین بسحاق اطعمه‌ی شیرازی، از شاعران و نویسندگان نقیضه‌سرای قرن‌های هشتم و نهم هجری است. تنها اثری که از بسحاق اطعمه به یادگار مانده است، کلّیات اوست که شامل دیوان و چند رساله در توصیف انواع خوراکی‎هاست. این اثر برای آگاهی از اصطلاحات اطعمه، از منابع دست‌اوّل پژوهشگران است و اطّلاعات فرهنگی، اجتماعی و ادبی مفیدی را نیز دربردارد. این مجموعه بارها چاپ شده است. نخستین چاپ آن همراه با دیوان البسه با تصحیح میرزاحبیب اصفهانی در سال 1302ق چاپ شد و همین چاپ را کانون معرفت در سال 1360 چاپ کرد و در سال 1392 نیز آزرم همان را بازچاپ کرد. در سال 1382 بار دیگر منصور رستگارفسایی تصحیح دیگری از آن انجام داد و میراث مکتوب آن را منتشر کرد. هر یک از این چاپ‌ها امتیازهایی دارد؛ امّا یافته‌های نویسنده‌ی این مقاله نشان از آن دارد که حجم دیوان بسحاق اطعمه بسیار بیش از آن است که در آثار چاپ‌شده از او وجود دارد و ازسوی‌دیگر بسحاق تنها شاعری نقیضه‎سرا نیست و اشعار دیگری هم دارد که محور آن‌ها اطعمه نیست. در این مقاله بر اساس نسخه‌ای از کتابخانه‌ی ملک (شماره‌ی 4842)، به این اشعار تازه می‌پردازیم. در این نسخه قریب 700 بیت تازه (اعم از فارسی و فهلوی) از بسحاق هست که در چاپ‌های موجود از این کتاب نیست. در این اشعار قراینی است که انتساب آن‌ها به بسحاق اطعمه را تأیید می‌کند. این اشعار نشان از چهره‌ی تازه‌ای از بسحاق اطعمه‌ی شیرازی دارد که تاکنون کسی بدان نپرداخته است.
 
 
 
* استادیار زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(گروه تصحیح متون) shohratmarefat@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله: 29/5/1401                   تاریخ پذیرش مقاله: 16/9/1401

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complement to the Divan of Bosḥāq Atema Shirazi

نویسنده [English]

  • Shohre Marefat
Assistant Professor of Persian Language and Literature Academy (Textual Criticism Department), Tehran, Iran
چکیده [English]

Complement to the Divan of Bosḥāq Atema Shirazi
 
Shohre Marefat
Assistant Professor of the Academy of Persian Language and Literature
 
Introduction
     One of the most famous poets known by the nickname "Bosḥāq" is Jamal al-Din (Fakhr-al-din) Abu Ishaq Hallaj Shirazi. We know Bosḥāq Atema ( 827 or 830 A.H. ) with his Contradictions. The focus of Bosḥāq's contradictions is the description of different types of food. Apart from the contradictions of his verse and prose, Bosḥāq has a collection of poems (about 700 verses) that are not based on types of food. A copy of this collection is in Malik National Library, N 4842. Most of the poems in this collection are mixed with mystical terms and concepts. New Fahlavi poems are also included among the poems in this collection, and we know that Bosḥāq has many Fahlavi and Shirazyat (Poems in Shirazi dialect) poems in Divan Atema. In this article, we will examine this collection and the reasons for its attribution to Bosḥāq Atema.
 
Method, background and Purpose
     There are many prints of Bosḥāq's works. The first edition was published in 1302 A.H. together with Divan-e-Albase with the correction of Mirza Habib Isfahani, and after him it was published twice, one in the years after 1320 A.H. [the exact date of this publication is not known], and the same edition was published by Kanoon-e-Marefat in 1360, and in 1392, Azarm reprinted it. In 1382. Mansour Rastegar-fasaei made another correction and it reached the third edition in 1397. In 1392, Mirza Habib's edition was published with a new edition and the title "Description of food" by Mohsen Azarm. The prints of Bosḥāq's works contain only a part of his collection of works and none of them are complete and contain at least two thirds of his works. By examining this collection, we sought to find out another aspect of Bosḥāq's poetic personality that no one has mentioned so far. Also, by analyzing the intratextual and extratextual signs of these poems, we enumerated the reasons for assigning them to Bosḥāq.
 
Discussion and review
     The manuscripts of Bosḥāq's works were not carefully read in the previous Prints, and there are many poems and verses in them that are not available in the printed editions. Among them, there is a collection of Bosḥāq's works numbered 4842 in the Malik National Library, among which there is a collection of poems containing about 700 verses that have been overlooked by researchers in this field. The poems of this collection can be included in the section: the section that begins with praise God and then praise the prophet and praise Abu Bakr and Ali. The other part is the poems that are written like these poems with the nickname of "Bosḥāq" but they often have Stable meanings, poetic and thoughtful and verbally stable and include all kinds of poetry in different formats. Most of these poems include good Ghazals. This second part contains poems by Bosḥāq that show his poetic power in various poetic formats and other subjects other than contrasts, but for some reasons these poems have been forgotten. Because on the one hand, the originality of Bosḥāq's contradictions, which became famous in the poet's own time and entered the works of his contemporaries as a poetic witness, made him stand out as a poet of contradictions, and his contradictions found followers. On the other hand, Bosḥāq's serious poems had a smaller volume compared to the contrasts. Despite this, one cannot ignore the power of Bosḥāq's imagery in the short poems of this collection or his lyrical art in these poems.
     In the text of these poems, we can find signs that can be used to identify the poet of the poems and to be sure about their affiliation to Bosḥāq Atema Shirazi. Among these are: the mention of the nickname of "Bosḥāq" in almost all verses, the use of titles mentioned for Bosḥāq in  his works, such as "Morshid" and "Hallaj", referring to the poet's rhythm and prose, signs of poet's contradictions, the existence of poems or The fresh verses of the studied collection are found in other manuscripts of the works of Bashaq Atameh and named after him, the existence of some verses of this collection in the Dictionaries named Bosḥāq Atema, geographical references to Fars - the poet's birthplace and residence - and its cities, the foods that Bosḥāq liks and verses similar to Bosḥāq's works.
 
Conclusion
     We know BosḥāqAtema Shirazi with his contradictions, but this poet of the Timurid dynasty, apart from the contradictions of his verse and prose, has a collection of poems that, unlike his other poems, is not based on the theme of food and is mixed with mystical themes, and sometimes historical-geographical information andsometimes it has humorous elements.This collection contains about 700 verses of Persian and Fahlavi poetry, in various formats  and shows another aspect of Bosḥāq's literary personality that no one has addressed so far.Intratextual clues and other secondary sources show that this collection of 700 verses belongs to Bosḥāq.Examining these poems shows that they are good and not good, many of the poems in this collection are lyrical poems with a strong structure and thoughtful meanings, and another part are Sufi poems that are inferior to lyrical poetry in terms of structure and meaning.The large number of good poems in this collection, compared to inferior poems, shows the power of Bosḥāq's poetry.
 
 
Keyword: Bosḥāq Atema, New Poems and Verses, introduction and review
 
Reference
- Azar Bigdeli, Lotf-Ali Beg. (1337). Atashkadeh-ye Azar (Azar's Fire Temple). by effort Hasan Sadat Nasiri. Tehran: Amir Kabir.
- Banakati, Davood ibn Mohammad. (1348). History of Banakati. by effort Jafar Shaar. Tehran: National Works Association.
- Beiza'i, Abdollah ibn Omar. (1382). Nezam al-Tawarikh. by effort Mir Hashem Mohaddeth. Tehran: Bonyad moghofat Afshar Publications.
- Dowlatshah Samarghandi. (1338). Tazkirah al-Shoara. Tehran: Khavar.
- Gīlānī, Abū al-Fatḥ. (1968). Ruqaat Hakeem abu al Fateh Gilani. Ed Muhammad Bashir Hossein. Pakistan: Adara Teqeqate Pakistan.
- Ḥallaj Shirazi, Abū Esḥāq. (1302). Bosḥāqs dīvān. Ed Mirza Habib Esfahani. Istanbul: Abu Al-Zeia.
 _____ . (1397). Kulliyat-I Bosḥāq Atema Shirazi. Ed Manṣūr Rastegar Fasai. , Tehran: Miras-e Maktoob.
- Hemawi, Yaghut. (1380). Mojam al-Boldan (Dictionary of Countries). Translated by Ali Naghi Monzavi. Tehran: Organization of cultural heritage of the country.
- Ḥosaynī Fasāʾī, Ḥajj Mīrzā Ḥasan. (1378). Fārs-nāma-ye nāṣerī. Ed Manṣūr Rastegar Fasai. Tehran: Amir Kabir.
- Ibn al-Balki. (1362). Fārs-nāma. Ed by G. Le Strange and R. A. Nicholson. Tehran: Donyaye ketab (The world of books).
- Iraqi, Fakhr al-Din Ebrahim. (1362). Kollīyāt-e Irāqī, With an introduction Naser Hayyeri. Tehran: Gholshaei.
- Mustawfī  Ḥamdallāh. (1381). Nuzhat al-Qulub. by effort Mohammad Dabir Siaghi. Qazvin: Hadith e Emrooz.
- Ohadi Belyani, Arafat al-Ashqin and Arsat al-Arifin. (1391). Ed by Z. Sahib-kari & A. Fakhr-Ahmad, Tehran: Miras-e Maktoob, Muze & kitabkhane Markaz Asnad.
- Papeli Yazdi, Mohamad Hossein. (1388). Encyclopedia of Villages and Religious Places. Mashhad: Astan eGhods.
- Saʿdī, Moṣleḥ Al-ddin. (1367). Kulliyat-I Saʿdī. by effort Mohammad Ali Foroughi. Tehran: Amir Kabir.
  _____ . ghazals of Saʿdī. (1385). Ed Gholam-Hosein Yusofi. Tehran: Sokhan.
- Zarkoob Shirazi, Abo al-Abbas Moein Al-din. (1350). Shiraz-name. by effort Esmaeil Vaez Javadi. Tehran: Bonyād-e Farhang -e Iran.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Bosḥāq Atema
  • New Poems and Verses
  • introduction and review
آذر‌بیگدلی، لطفعلی‌بیگ. (1337). آتشکده‌ی آذر. به‌کوشش حسن سادات‌ناصری، تهران: امیرکبیر.
ابن‌بلخی. (1362). فارسنامه. به‌تصحیح رینولد الین نیکلسون/ گای لیسترانج، تهران: دنیای کتاب.
اوحدی‌بلیانی، تقی‌الدّین محمّد. (1391). عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین. تصحیح ذبیح‌اللّه صاحبکاری و آمنه فخر احمد، با نظارت علمی محمّد قهرمان، تهران: میراث مکتوب با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس.
بناکتی، داود‌بن‌محمّد. (1348). تاریخ بناکتی. به‌کوشش جعفر شعار، تهران: سلسله‌ی انتشارات انجمن آثار ملّی.
بیضاوی، عبداللّه‌بن‌عمر. (1382). نظام‌التّواریخ. به‌کوشش میر‎هاشم محدّث، تهران: بنیاد موقوفات.
پاپلی یزدی، محمّدحسین. (1388). فرهنگ آبادی‌ها و مکان‌های مذهبی کشور. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
حسینی‌فسایی، حاج میرزاحسن. (1378). فارسنامه‌ی ناصری. تصحیح و تحشیه منصور رستگارفسایی، تهران: امیرکبیر.
حلاّج‌شیرازی، ابواسحاق. (1302). دیوان اطعمه. به‌تصحیح میرزاحبیب اصفهانی، استانبول: چاپخانه‌ی ابوالضّیا.
ــــــــــــــــــــــــ. (1397). کلّیات بسحق اطعمه‌ی شیرازی. تصحیح منصور رستگارفسایی، تهران: میراث مکتوب.
حموی‌بغدادی، یاقوت. (1380). معجم البلدان. ترجمان علی‌نقی منزوی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
دولتشاه سمرقندی. (1338). تذکره‌الشّعرا. به‌همّت محمّد رمضانی، تهران: چاپخانه‌ی خاور.
دینوری، احمد بن داود. (1371). اخبار الطّوال. ترجمه‌ی‌ محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی.
زرکوب‌شیرازی، ابوالعبّاس معین‌الدّین. (1350). شیرازنامه. به‌کوشش اسماعیل واعظ جوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
سعدی، مصلح‎الدّین. (1367). کلّیّات سعدی. به‌اهتمام محمّدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.
ـــــــــــــــــــ (1385). غزل‌های سعدی. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن. 
عراقی، فخرالدّین ابراهیم. (1362). کلّیّات دیوان. با مقدّمه‌ی ناصر هیری، تهران: گلشائی.
گیلانی، ابوالفتح. (1968). رقعات حکیم ابوالفتح گیلانی. با تصحیح محمّدبشیر حسین، لاهور: اداره‌ی تحقیقات پاکستان، دانشگاه پنجاب.
مستوفی، حمداللّه. (1381). نزهه‌القلوب. به‌کوشش محمّد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.