تحلیل صحّت انتساب دیوان خطایی به شاه اسماعیل اوّل صفوی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه تاریخ و جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22099/jba.2023.44249.4263

چکیده

شاه اسماعیل اوّل صفوی میراث‌دار سیاست و شجاعتِ شیوخ متأخّر صفوی(شیخ جنید و شیخ حیدر) و جدّ مادری‎اش(اوزون حسن آق‌قویونلو) و فضیلت و معنویّت شیوخ متقدّم صفوی خصوصاً شیخ‌صفی‎الدین اسحاق اردبیلی بود. به گواهی برخی منابع معتبر تاریخی و ادبی، وی طبع شاعری داشت و «دیوان خطایی» منسوب به اوست؛ امّا صحّت این انتساب مخالفان و موافقانی دارد. این مقاله به شیوۀ توصیفی-تحلیلی، به بررسی دیوان خطایی و منابع ادبی و تاریخی دوران صفوی بر اساس نظریّة ترامتنیت ژرار ژنت پرداخته، به این نتیجه رسیده است که با توجّه به قرائن پیرامتنی درونی و بیرونی، انتساب دیوان مذکور به شاه اسماعیل اوّل صفوی از پشتوانة علمی، ادبی و تاریخی محکمی برخوردار است. بیشترین قرائن پیرامتنی درونی این انتساب، مربوط به «عنوان دیوان» و «تخلّص شاعر» است که علاوه بر دلالت به شخصی واحد، در دیوان خطایی به کرّات در کنار هم آمده‌اند. همچنین بیشترین قرائن پیرامتنی بیرونی، مربوط به گزارش‌های تذکره‌نویسان دربارة شاعری و انتساب دیوان خطایی به وی با نقل نمونه‌ای از اشعار اوست. سایر قرائن پیرامتنی نیز عبارتند از اشارات مورخان، مؤلفانِ فرهنگ‌ها و دایره المعارف‌ها، سلسه النسب‌ها، سفرنامه‎ها، عاشیق‌ها و ... به شاعری وی که روی هم رفته صحّت انتساب دیوان خطایی را به او تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Accuracy of Attribution of Divane Khatayi to Shah Isma'il I of Safavid Based on Gerard Genette’s Theory

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Danesh 1
  • Sajjad Hoseini 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili.
2 Department of History & Sociology, Faculty of Social sciences, University of Mohaghegh Ardabili.
چکیده [English]

Shah Isma'il I of the Safavid dynasty was the inheritor of the politics and courage of the late Safavid sheikhs (Sheikh Junaid and Sheikh Haidar) and his maternal grandfather (Ozone Hasan Ag Ghoiunlu) and the virtues and spirituality of the old Safavid sheikhs, especially Sheikh Safi al-Din Ishaq Ardabili. According to some reliable historical and literary sources, he had a poetic talent and Divane Khatayi has been attributed to him. However, the accuracy of this attribution has some opposing and adherents. This paper has studied Divane Khatayi and other literary and historical sources of the Safavid era in a descriptive-analytical way based on Gerard Genette’s Theory and concluded that according to the inner and outer paratextual evidence, the attribution of Divane Khatayi to Shah Isma'il I of the Safavids has a strong scientific, literary and historical backing. Most of the inner paratextual evidence of this attribution is related to the title of the divan and the poet’s pen name that in addition to implying the same person, frequently came together. Furthermore, most of the external paratextual evidence is related to biography writers' reports about his poetic talent and attribution of Divane Khatayi to him along with quoting examples of his poems. Other paratextual evidence includes references from historians, authors of dictionaries and encyclopedias, Selselat-ol Nasabs, travelogues, Ashiqs, etc. that confirm the accuracy of attribution of Divane Khatayi to him altogether.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divane Khatayi
  • Gerard Genette
  • paratextual evidences
  • Shah Isma'il I