شگردهای شاملو در کاربرد تشبیه مرکب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22099/jba.2023.45047.4316

چکیده

تشبیه مرکب از فاخرترین گونه‌های تشبیه است که تصویر کاملی از هیئت دو یا چند چیز ارائه می‌کند. تشبیه مرکب از دوره‌های اول شعر فارسی همواره مورد توجه بوده‌ و در شعر معاصر نیز جلوۀ خاصی یافته‌است. شاملو یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر است که شعر منثور (شعر سپید) با نام او رقم خورده و از تشبیه مرکب در موارد متعدد و با هنرنمایی بهرۀ بسیار برده‌است. در این تحقیق که کتابخانه‌ای است و با روش توصیفی-تحلیلی انجام می‌شود تشبیهات مرکب در اشعار شاملو بررسی می‌گردد تا شگردهای هنری شاملو در ساختار تشبیه مرکب، نقش آرایه‌های بدیعی در کنار تشبیه مرکب و اغراض تشبیه مرکب معلوم گردد. نتیجه تحقیق نشان داد که تعدّد مشبه و مشبه‌به، مقدّم آوردن مشبه‌به و مقیّدکردن تشبیه مرکب از ویژگی‌های ساختاری تشبیه مرکب در شعر شاملو است که از هر یک از این ویژگی‌ها برای تقویت موسیقی شعر و نیز روشن ساختن مفهوم و محتوای شعر بهره‌برداری شده‌است. اغراض تشبیه نیز در شعر شاملو قابل توجه است؛ با توجه به اینکه شعر شاملو شعری اجتماعی انتقادی است و شاعر در بیشتر اشعارش لحنی اندرزگویانه و منتقدانه دارد «تقبیح و زشت جلوه‌دادن مشبه» و « استدلال برای بیان امکان مشبّه» از اغراضی است که در تشبیهات مرکب او دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shamolu’s methods in the application of Compound simile

نویسنده [English]

  • zohre ahmadipooranari
assistant professor of the Persian language and literature department. Farhangian university. Tehran. Iran
چکیده [English]

A Compound simile is one of the finest types of similes that provide a complete picture of the association of two or more things. Compound simile has always been of interest since the first periods of Persian poetry and has also found a special effect in contemporary poetry. Shamlou is one of the most prominent contemporary poets, whose prose poetry (white poetry) is named after him and he has used compound similes in many cases and with great artistry. In this research, which is a library and is done with a descriptive-analytical method, the compound similes in Shamlou’s. Poems are examined in order to find out the artistic techniques of Shamlou in the structure of compound simile, the role of novel arrays in addition to the compound simile, and the purposes of simile. The result of the research showed that the plurality of tenor and vehicle, priority vehicle over tenors, and adding to compound similes are structural features of compound similes in Shamlou’s s poetry, and each of these features has been used to strengthen the music of the poem and also its semantic purposes. The purposes of simile are also significant in Shamlou's poetry; considering that Shamlou's poetry is a critical social poem and the poet has a rhetorical and critical tone in most of this poem, "condemning and making the tenors look ugly" and "arguing to express the possibility of the tenors" are among the purposes that can be seen in his compound similes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simile
  • simile purposes
  • compound simile
  • the plurality of tenor
  • the plurality of vehicle
  • Shamlou