تصحیح و شرح بیتی از دیوان حافظ بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده‌ی ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22099/jba.2023.45230.4332

چکیده

در این بیت از حافظ:
کوه  اندوه  فراقت  به  چه  حالت  بکشد    حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی‌ست
ضبط‌های «حالت/ حیلت/ طاقت»، محل بحث میان مصححان دیوان اوست. انتخاب هریک از این سه وجه، ازنظر قاموسی بی‌اشکال است؛ اما بی‌تردید از این میان، تنها یکی حافظانه‌تر است. «حیلت» افزون بر معنای شناخته‌اش که مرادف با «چاره و تدبیر» است، در جنب کلمه‌ی «خسته» (= بیمار) ایهامی به‌معنای متداول آن در گذشته، یعنی طب نیز دارد. همچنین مجاورت کلمات «کوه» و «کشیدن» (= جرّ) و ایهام آن به «علم‌الحیل و علم جرّ أثقال» ترجیح این ضبط را بر دو ضبط دیگر تقویت می‌کند. بااین‌همه دو ضبط دیگر، یعنی «به چه طاقت» و «به چه حالت» نیز به‌کلی بی‌وجه نیستند و مستندات متنی که حافظ از آن‌ها متأثر بوده، می‌تواند دلیلی برای مقبولیت نسبی ضبط «طاقت» باشد. ضبط «به چه حالت» نیز ازمنظر جناس و ایهام کتابتی نکته‌ای دارد که کمتر موردتوجه شارحان حافظ و بلاغیون بوده است. این نوع از ایهام و جناس مبتنی بر آیین کتابت نسخ و ایهامات حاصل از شیوه‌ی کتابت بوده است که نویسندگان و گویندگان گذشته، دست‌کم در دوره‌ای خاص، بدان توجه کامل داشته‌اند. این مقاله در پی آن است که ضمن بررسی دلایل مقبولیت نسبی دو ضبط اخیر، رجحان ضبط «حیلت» را با دلایل متنی و بلاغی به‌عنوان ضبط مختار حافظ بررسی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editing of and Commentary on a Verse of Divan-e Hafez based on Intertextuality and Rhetorics

نویسندگان [English]

  • Meisam Jafarian Heris 1
  • Mohammadali Mousazadeh 2
1 Persian Literature and Language, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Persian language and literature department, the faculty of Persian literature and foreign languages, university of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this verse of Hafez:
Kooh-e andooh-e feraaghat be che hilat bekeshad
Hafez-e khaste ke az naale tanash chon naalist
There are three recordings: “Hilat/ Haalat/ Taaghat” and there is disagreement among the editors of Divan-e Hafez over those records. Choosing any of these three recordings is valid from the lexical point of view, but only one of them is according the Hafez final edition. “Hilat” in addition to its common known meaning, which is synonymous with “Means”, refer to another meaning: “Medicine”. Furthermore what strengthens “Hilat” status is its relation to ancient mechanical engineering term. The word “bekeshad” in this verse strengthens this hypothesis, which due to translation, corresponds to the part of “Jarr” in the “Ilm Jarr al-Athqāl”. In the scientific tradition of the Islamic Middle Ages, the “Ilm al-Hiayl (=the science of devices)”, covers the whole tradition of Islamic practical mechanics, in contrast to theoretical mechanics represented by the “Ilm al-Athqāl / Jarr al-Ithaqāl (=the science of weights)”.
However, the other two recordings: “Haalat” and “Taaghat” are not completely unreasonable; the texts that Hafez was influenced by, can be a reason for the relative acceptability of the recording of “Taaghat”. From the Homonym and Amphiboly point of view “Haalat” has a special meaning, which has been less noticed by Divan-e Hafez commentators and editors; This figures of speech are based on the manuscript’s styles of writing, which the writers and poets of the past - at least in a certain period - paid full attention to. This article seeks to examine the reasons for the relative acceptability of the two other recordings, and examine the preference of the “Hailat” from textual and rhetorical point of view as a final recording of Hafez.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafez
قرآن کریم. (۱۳۸۶). ترجمه‌ی بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان.
آشوری، داریوش. (۱۳۸۱). عرفان و رندی در شعر حافظ. تهران: مرکز.
ابن‌الندیم، محمدبن اسحاق. (بی‌تا). الفهرست. بیروت: دارالمعرفه.
انصاری هروی، خواجه‌عبدالله. (۱۳۴۱). طبقات الصوفیه. تصحیح عبدالحی حبیبی، بی‌جا‌: بی‌نا.
استعلامی، محمد. (1388). درس حافظ. تهران: سخن.
حافظ، شمس‌الدین محمد. (‌1372). دیوان حافظ. به تصحیح جلالی نائینی و نورانی وصال، تهران: سخن/ نقره.
ـــــــــــــــــــــــــ (‌1375). دیوان حافظ. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، ج 2، تهران: خوارزمی.
ـــــــــــــــــــــــــ (1378). قرائت‌گزینی انتقادی. به‌کوشش‌ هاشم جاوید و بهاءالدین خرمشاهی، تهران: فرزان روز.
ـــــــــــــــــــــــــ (‌1385). دیوان حافظ. تصحیح رشید عیوضی، تهران: امیرکبیر.
ـــــــــــــــــــــــــ (‌1387‌). دیوان حافظ. به‌تصحیح قزوینی و غنی، ‌به‌کوشش جربزه‌دار، تهران: اساطیر.
ـــــــــــــــــــــــــ (‌1388). دیوان حافظ. به تصحیح سلیم نیساری، تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــــ (‌1390). حافظ به سعی سایه. تهران: کارنامه.
ـــــــــــــــــــــــــ (1394). دیوان حافظ. کهن‌ترین نسخه‌ی شناخته‌شده‌ی کامل، کتابت 801 هجری، دست‌نویس شماره‌ی 5194 کتابخانه‌ی نور عثمانیه‌ی استانبول، نسخه‌برگردان، به‌کوشش بهروز ایمانی، تهران: میراث مکتوب.
حمیدیان، سعید. (1395). شرح شوق. تهران: قطره.
دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۳۸). لغت‌نامه. تهران: چاپخانه‌ی دولتی ایران.
زرین‌کوب، عبدالحسین. (1389). کارنامه‌ی اسلام. تهران: امیرکبیر.
سودی، محمد. (1395). شرح غزل‌های حافظ. ج۱، ترجمه‌ی عصمت ستارزاده، تهران: نگاه.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا. (1397). این کیمیای هستی. ج1، تهران: سخن
شمیسا، سیروس. (1383). نگاهی تازه به بدیع. تهران: میترا.
شهاب‌الدین شیرازی، عبدالله. (711هـ). تاریخ وصاف الحضره. به خط مولف، ج4، میکرو فیلم شماره‌ی 2819 کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.
طوسی، خواجه نصیرالدین. (۱۳۴۶). اخلاق ناصری. تصحیح و حواشی از ادیب تهرانی، بی‌جا: جاویدان.
عیوضی، رشید. (‌1384). حافظ برتر کدام است؟. تهران: امیرکبیر.
غزالی، امام‌محمد. (۱۳۸۱). کیمیای سعادت. به‌تصحیح احمد آرام، ج ۲، تهران: گنجینه.
فردوسی، ابوالقاسم. (1398). شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق، ج 1، تهران: سخن.
کیکاوس بن‌اسکندر. (1387). قابوس‌نامه. تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی.
مرتضوی، منوچهر. (۱۳۸۲). مکتب حافظ. تبریز: ستوده.
میبدی، رشیدالدین. (1361). کشفالاسرار و عدهالابرار. تصحیح علی‌اصغر حکمت، ج2 و ج 8، تهران: امیرکبیر.
نصر، حسین. (1393). علم و تمدن در اسلام. ترجمه‌ی احمد آرام، تهران: علمی و فرهنگی.
نیساری، سلیم. (1385). دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ. ج۱، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
وصاف‌الحضره، شهاب‌الدین عبدالله. (1388). تاریخ وصافالحضره. تصحیح علیرضا حاجیان‌نژاد، ج4، تهران: دانشگاه تهران.
هروی، حسینعلی. (1392). شرح غزل‌های حافظ. ج1، تهران: نشر نو.
یاحقی، محمدجعفر. (1372). فرهنگنامه‌ی قرآنی. مشهد: آستان قدس رضوی
معصومی‌همدانی، حسین. (1381). «جام عدل/ تأملی در معنای بیتی از حافظ». دانش، دوره‌ی 103، صص 18-30.